Công văn 277/BNN-TCTL

Công văn 277/BNN-TCTL năm 2014 báo cáo về công tác kiểm định và lập phương án phòng chống lũ lụt theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 277/BNN-TCTL năm 2014 báo cáo kiểm định lập phương án phòng chống lũ lụt


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/BNN-TCTL
V/v: Báo cáo về công tác kiểm định và lập phương án phòng chống lũ lụt theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

Kính gủi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…………………………………

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 11042/VPCP-KTN ngày 31/12/2013 về việc khắc phục hạn chế trong quản lý, vận hành và tăng cường đảm bảo an toàn hồ chứa nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố báo cáo việc triển khai thực hiện một số nội dung được quy định tại Nghị định của Chính phủ số 72/NĐ-CP ngày 07/2/2007 về quản lý an toàn đập tính đến hết năm 2013, cụ thể như sau:

- Số lượng hồ lập tờ khai quản lý an toàn đập, số hồ đã được kiểm định an toàn đập quy định tại Điều 17 Nghị định số 72/NĐ-CP và mục I, III của Thông tư 38/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 hướng dẫn một số điều thuộc Nghị định số 72/NĐ-CP;

- Số lượng hồ đã được lập phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập theo hướng dẫn tại mục IV của Thông tư 72/2007/NĐ-CP">33/2008/TT-BNN bao gồm cả việc xác định tuyến lũ quét và phạm vi ngập lụt (bản đồ ngập lụt).

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện, gửi báo cáo về nội dung trên (bao gồm cả bản mềm và lập theo các phụ lục kèm theo) và các đề xuất nếu có về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 15/02/2014.

(Địa chỉ liên hệ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 0437.335.713; email: minhnh@wrd.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCTL.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC 1

SỐ LƯỢNG HỒ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP
(Kèm theo văn bản số 277/BNN-TCTL ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNN)

STT

Tên hồ chứa

Địa điểm (xã, huyện)

Chủ đập

Tờ khai quản lý an toàn đập

Kiểm định an toàn đập

Chưa lập

Đã lập

Chưa làm

Đã làm

Đã duyệt

I

Hồ có dung tích trên 10 triệu m3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Hồ có dung tích từ 1 - 10 triệu m3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Hồ có dung tích dưới 1 triệu m3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gửi kèm theo các Tờ khai quản lý an toàn đập của các hồ)

 

PHỤ LỤC 2

SỐ LƯỢNG HỒ LẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT CHO VÙNG HẠ DU
(Kèm theo văn bản số 277/BNN-TCTL ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNN)

STT

Tên hồ chứa

Địa điểm (xã, huyện)

Chủ đập

Thuộc lưu vực sông (nếu có)

Đã duyệt

Đã lập

Chưa lập

Dự kiến kinh phí lập phương án (triệu đồng)

Ước tính số lượng dân cư hạ du bị ảnh hưởng (người)

I

Hồ có dung tích trên 10 triệu m3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Hồ có dung tích dưới 10 triệu m3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 277/BNN-TCTL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 277/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2014
Ngày hiệu lực 25/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 277/BNN-TCTL năm 2014 báo cáo kiểm định lập phương án phòng chống lũ lụt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 277/BNN-TCTL năm 2014 báo cáo kiểm định lập phương án phòng chống lũ lụt
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 277/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành 25/01/2014
Ngày hiệu lực 25/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 277/BNN-TCTL năm 2014 báo cáo kiểm định lập phương án phòng chống lũ lụt

Lịch sử hiệu lực Công văn 277/BNN-TCTL năm 2014 báo cáo kiểm định lập phương án phòng chống lũ lụt

  • 25/01/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/01/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực