Công văn 277/CQLG-CSG&TĐG

Công văn 277/CQLG-CSG&TĐG về báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2011 tại doanh nghiệp do Cục Quản lý giá ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 277/CQLG-CSG&TĐG báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2011


BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ GIÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 277/CQLG-CSG&TĐG
V/v báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2011 tại doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các doanh nghiệp thẩm định giá
- Các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá

 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá và Thông tư số 101/2005/NĐ-CP">17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá.

Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá, các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp năm 2011 theo các nội dung sau:

I. Đánh giá kết quả đạt được tại doanh nghiệp trong năm 2011 về các lĩnh vực hoạt động tư vấn thẩm định giá; định giá tài sản, bất động sản; các hoạt động khác có liên quan đến thẩm định giá và phương hướng hoạt động thẩm định giá trong năm 2012.

II. Báo cáo tình hình hoạt động thẩm định giá và việc chấp hành các quy định về pháp luật thẩm định giá năm 2011 và phương hướng thực hiện năm 2012.

1. Báo cáo việc chấp hành các quy định về thẩm định giá

- Điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá;

- Hồ sơ tài sản thẩm định giá;

- Hợp đồng thẩm định giá;

- Quy trình thẩm định giá;

- Báo cáo thẩm định giá

- Chứng thư thẩm định giá;

- Quản lý thẩm định viên về giá;

- Lập và lưu trữ hồ sơ thẩm định giá;

2. Báo cáo về tình hình hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp năm 2011 và phương hướng thực hiện năm 2012 (theo mẫu đính kèm tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02)

3. Quy định giá dịch vụ thẩm định giá và cung cấp thông tin về giá tại doanh nghiệp.

4. Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế của doanh nghiệp và kiến nghị.

III. Đăng ký hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp năm 2012

Các doanh nghiệp thẩm định giá và các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2011 khẩn trương gửi hồ sơ đăng ký hoạt động thẩm định giá năm 2012 về Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) để kịp thời ra thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2012.

IV. Thời hạn gửi các báo cáo và hồ sơ đăng ký hoạt động thẩm định giá

- Tất cả các doanh nghiệp thẩm định giá, các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2011 gửi báo cáo và hồ sơ đăng ký hoạt động thẩm định giá tới Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) trước ngày 15/12/2011.

- Báo cáo hoạt động của doanh nghiệp là một trong những điều kiện để Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) xem xét ra Thông báo đối với các doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2012.

Đề nghị báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2011 và hồ sơ đăng ký hoạt động thẩm định giá năm 2012 tách riêng biệt, không báo cáo gộp.

(Địa chỉ liên hệ: Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) số 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội; điện thoại: 04.2.2202828, máy lẻ: 4003, 4005; Fax: 0422208105).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội TĐG Việt Nam;
- Website BTC (để đăng tin);
- Lưu: VP, CSG&TĐG.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Thoả

 

Phụ lục số 01

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ

Tên doanh nghiệp: ………………………….

STT

Nội dung

Đơn vị

Thực hiện năm 2011

Kế hoạch dự kiến thực hiện năm 2012

1

Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ thẩm định giá

triệu đồng

 

 

2

Tổng số Hợp đồng thẩm định giá

hợp đồng

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Sử dụng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước

 

 

 

 

+ Bất động sản

 

 

 

 

+ Máy móc, thiết bị

 

 

 

 

+ Xác định giá trị doanh nghiệp

 

 

 

 

+ Khác

 

 

 

 

- Sử dụng từ nguồn vốn khác

 

 

 

 

+ Bất động sản

 

 

 

 

+ Máy móc, thiết bị

 

 

 

 

+ Xác định giá trị doanh nghiệp

 

 

 

 

+ Khác

 

 

 

3

Tổng giá trị tài sản thẩm định giá

triệu đồng

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Sử dụng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước

 

 

 

 

+ Bất động sản

 

 

 

 

+ Máy móc, thiết bị

 

 

 

 

+ Xác định giá trị doanh nghiệp

 

 

 

 

+ Các loại tài sản khác

 

 

 

 

- Sử dụng từ nguồn vốn khác

 

 

 

 

+ Bất động sản

 

 

 

 

+ Máy móc, thiết bị

 

 

 

 

+ Xác định giá trị doanh nghiệp

 

 

 

 

+ Khác

 

 

 

4

Tổng chi phí hoạt động thẩm định giá

triệu đồng

 

 

5

Lợi nhuận thuần từ hoạt động thẩm định giá

triệu đồng

 

 

 

Phụ lục số 02

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

STT

Tên doanh nghiệp

Quyết định thành lập doanh nghiệp

Năm bắt đầu được phép hoạt động thẩm định giá (theo Thông báo của Bộ Tài chính)

Thời gian liên tục được phép hoạt động thẩm định giá (năm)

Số

Ngày

Số

Ngày

1

Doanh nghiệp thẩm định giá

 

 

 

 

 

2

Doanh nghiệp có chức năng hoạt động thẩm định giá

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ CHI NHÁNH THẨM ĐỊNH GIÁ

STT

Tên Chi nhánh

Địa chỉ

Năm bắt đầu thành lập Chi nhánh

Thời gian liên tục hoạt động TĐG (năm)

Thông tin về Thẩm định viên

Tên TĐV

Tuổi

Số thẻ

Chức danh

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 277/CQLG-CSG&TĐG

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 277/CQLG-CSG&TĐG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/11/2011
Ngày hiệu lực 15/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 277/CQLG-CSG&TĐG

Lược đồ Công văn 277/CQLG-CSG&TĐG báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 277/CQLG-CSG&TĐG báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2011
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 277/CQLG-CSG&TĐG
Cơ quan ban hành Cục Quản lý giá
Người ký Nguyễn Tiến Thoả
Ngày ban hành 15/11/2011
Ngày hiệu lực 15/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 277/CQLG-CSG&TĐG báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2011

Lịch sử hiệu lực Công văn 277/CQLG-CSG&TĐG báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2011

  • 15/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực