Công văn 2775/TCT-CS

Công văn 2775/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2775/TCT-CS chính sách thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng tài sản 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2775/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2823/CT-TTHT ngày 19/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh. Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Trường hợp chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), chuyển nhượng bất động sản nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể có bán bất động sản là tài sản cố định thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.

Tại Điều 13 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 13. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất; thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó không phân biệt có hay không có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản khác gắn liền với đất đai”.

Tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định các Khoản thu nhập khác bao gồm:

“6. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác.

Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được từ việc chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý tại thời Điểm chuyển nhượng, thanh lý và các Khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản.”

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp hợp tác xã.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất 10%.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để xác định nghĩa vụ thuế phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;

- Lưu: VT, CS (3
b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2775/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2775/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/06/2016
Ngày hiệu lực 22/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2775/TCT-CS chính sách thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng tài sản 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2775/TCT-CS chính sách thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng tài sản 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2775/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành 22/06/2016
Ngày hiệu lực 22/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 2775/TCT-CS chính sách thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng tài sản 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2775/TCT-CS chính sách thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng tài sản 2016

  • 22/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực