Công văn 2776/BNN-TCCB

Công văn 2776/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá, khảo sát nhu cầu nhân lực lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2776/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá khảo sát nhu cầu nhân lực Nông nghiệp Phát triển nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2776/BNN-TCCB
V/v. Đánh giá, khảo sát nhu cầu nhân lực lĩnh vực NN&PTNT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở Nông nghiệp và PTNT thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc TW.
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Để thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” một cách có hiệu quả, việc xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho ngành Nông nghiệp và PTNT đóng vai trò rất quan trọng.

Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai xây dựng “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho ngành Nông nghiệp và PTNT đến năm 2020, ưu tiên triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn”.

Để triển khai và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và PTNT đạt tính khách quan, có cơ sở khoa học, sát thực, những thông tin điều tra về thực trạng và nhu cầu nhân lực liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2013 – 2020 là rất cần thiết và quan trọng.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Sở Nông nghiệp & PTNT; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí cán bộ thực hiện khảo sát, thống kê các số liệu theo mẫu phiếu kèm theo (Phụ lục 1,2).

(Thông tin mẫu phiếu điều tra có trên Website: www.omard.gov.vn tại Mục thông tin chỉ đạo điều hành).

Nội dung thông tin điều tra theo mẫu được hoàn thành và xin gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Vụ tổ chức cán bộ), Số 2 – Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội, trước ngày 25/11/2013.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần phải đáp, xin liên hệ với ông Lâm Quang Dụ - Chuyên viên Vụ TCCB – Bộ NN&PTNT (ĐT: 0437331980, 0904156014, email: [email protected])./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Các Thứ trưởng (để ph/h chỉ đạo);
- Lưu VT, TCCB
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 


PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC CHỦ YẾU LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, GIAI ĐOẠN 2013 – 2020
(Gửi kèm theo Công văn số 2776/BNN-TCCB, ngày 19/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. SỐ LIỆU VỀ NHÂN LỰC CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

I. Sở Nông nghiệp và PTNT (tên Sở):...............................................................

Nguồn nhân lực

Thực trạng nhân lực năm 2013 và nhu cầu nhân lực trong các năm tới

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng và cao đẳng nghề

Trung cấp CN và trung cấp nghề

Công nhân kỹ thuật, sơ cấp nghề

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

1. Nhân lực cấp Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Cán bộ quản lý*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Cán bộ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng trọt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chăn nuôi hoặc thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Lâm nghiệp **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lâm học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khai thác thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thú y thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Cơ khí nông, lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Chế biến nông, lâm, thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy văn và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy nông (Tưới tiêu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kỹ thuật công trình (thủy lợi, thủy điện, biển)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhân lực các doanh nghiệp (tỉnh quản lý)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Cán bộ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cơ khí nông, lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chế biến nông, lâm, thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nhân lực từ các đơn vị khác ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Cán bộ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cán bộ quản lý cấp sở *: gồm Giám đốc, Phó Giám đốc sở; Trưởng – Phó các Phòng, Ban của Sở (Văn phòng, các đơn vị trực thuộc khác như: Chi cục Thú Y, Chi cục BVTV, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục HTX & PTNT, Chi cục Thủy sản, TT. Khuyến nông, khuyến ngư, TT. Nước sạch & VSMTNT…).

- Lâm nghiệp**: trong đó Lâm học gồm các lĩnh vực chủ yếu là Lâm sinh, Trồng rừng, Điều tra quy hoạch rừng, Khoa học đất, Giống cây trồng lâm nghiệp, Lâm nghiệp đô thị, Lâm nghiệp xã hội (khuyến lâm), Nông lâm kết hợp. Quản lý tài nguyên rừng và môi trường gồm các lĩnh vực chủ yếu là bảo vệ rừng, sinh thái rừng và môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu.

- Các đơn vị khác***: các đơn vị sự nghiệp, kinh doanh, dịch vụ trong tỉnh.

II. Nhân lực cấp huyện (số liệu đã được cộng lại từ các huyện thuộc tỉnh)

Nguồn nhân lực

Thực trạng nhân lực năm 2013 và nhu cầu nhân lực trong các năm tới

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng và cao đẳng nghề

Trung cấp CN và trung cấp nghề

Công nhân kỹ thuật, sơ cấp nghề

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

1. Các Phòng, Ban, Trạm,… thuộc huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Cán bộ quản lý*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Cán bộ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cơ khí nông, lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chế biến nông, lâm, thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhân lực các doanh nghiệp (huyện quản lý)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Cán bộ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cơ khí nông, lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chế biến nông, lâm, thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cán bộ quản lý*: gồm trưởng, phó phòng NN&PTNT (hoặc phòng kinh tế) và trưởng, phó trưởng các Trạm Thú y, Trạm khuyến nông; khuyến ngư, Trạm BVTV.

III.Nhân lực cấp xã (số liệu đã được cộng lại từ các xã thuộc tỉnh)

Tổng nhân lực

Thực trạng nhân lực năm 2013 và nhu cầu nhân lực trong các năm tới

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng và cao đẳng nghề

Trung cấp CN và trung cấp nghề

Công nhân kỹ thuật, sơ cấp nghề

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

1. Nhân lực cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Cán bộ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cơ khí nông, lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chế biến nông, lâm, thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhân lực từ các doanh nghiệp cấp xã (các trang trại trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản,…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Cán bộ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cơ khí nông, lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chế biến nông, lâm, thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT

1. Về số lượng và chất lượng cán bộ:

- Nhận xét, đánh giá thực trạng:…..

- Ý kiến đề xuất:…...

2. Về cơ cấu ngành nghề: ……

- Nhận xét, đánh giá thực trạng:…..

- Ý kiến đề xuất:…...

3. Về chính sách thu hút và đãi ngộ cán bộ:

- Nhận xét, đánh giá thực trạng:…..

- Ý kiến đề xuất:…...

4. Đề xuất các giải pháp ưu tiên trong việc triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

- Tại các cơ quan/đơn vị:……

- Đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT:…...

 

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, GIAI ĐOẠN 2013 – 2020
(Gửi kèm theo Công văn số 2776/BNN-TCCB, ngày 19/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. NHÂN LỰC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Tên cơ quan đơn vị:........................................................................................

Tổng nhân lực

Thực trạng nhân lực năm 2013 và nhu cầu nhân lực trong các năm tới

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng và cao đẳng nghề

Trung cấp CN và trung cấp nghề

Công nhân kỹ thuật, sơ cấp nghề

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

2013

2016

2020

1. Cán bộ lãnh đạo, quản lý*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cán bộ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng trọt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Lâm nghiệp **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lâm học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khai thác thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thú y thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Cơ khí nông, lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Chế biến nông, lâm, thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy văn và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy nông (Tưới tiêu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kỹ thuật công trình (thủy lợi, thủy điện, biển)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cán bộ lãnh đạo, quản lý*

+ Đối với các viện nghiên cứu:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý: gồm các chức danh Viện trưởng và các Phó Viện trưởng, Giám đốc và các Phó Giám đốc và Trưởng, Phó các Phòng, Ban và Bộ môn của các đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc (cấp 1) đối với 03 Viện lớn (Viện Khoa học Nông nghiệp VN, Viện Khoa học Lâm nghiệp VN, Viện Khoa học Thủy lợi VN).

- Riêng các Viện lớn nêu trên: số liệu cung cấp từ mỗi Viện lớn dựa trên cơ sở đã cộng tổng số các chức danh nêu trên của chính Viện lớn và các viện trực thuộc cấp 1.

+ Đối với các Trường thuộc Bộ: Cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa.

+ Đối với các Tổng cục: Cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm: Tổng Cục trưởng, các Phó Tổng Cục trưởng, Chánh văn phòng Tổng Cục, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Cục.

+ Các cơ quan, đơn vị khác: Cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên.

Lâm nghiệp**: trong đó Lâm học gồm các lĩnh vực chủ yếu là Lâm sinh, Trồng rừng, Điều tra quy hoạch rừng, Khoa học đất, Giống cây trồng lâm nghiệp, Lâm nghiệp đô thị, Lâm nghiệp xã hội (khuyến lâm), Nông lâm kết hợp. Quản lý tài nguyên rừng và môi trường gồm các lĩnh vực chủ yếu là bảo vệ rừng, sinh thái rừng và môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT

5. Về số lượng và chất lượng cán bộ:

- Nhận xét, đánh giá thực trạng:…..

- Ý kiến đề xuất:…...

6. Về cơ cấu ngành nghề:…….

- Nhận xét, đánh giá thực trạng:…..

- Ý kiến đề xuất:…...

7. Về chính sách thu hút và đãi ngộ cán bộ:

- Nhận xét, đánh giá thực trạng:…..

- Ý kiến đề xuất:…...

8. Đề xuất các giải pháp ưu tiên trong việc triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

- Tại các cơ quan/đơn vị:….

- Đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT:………

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2776/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2776/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2013
Ngày hiệu lực19/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2776/BNN-TCCB

Lược đồ Công văn 2776/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá khảo sát nhu cầu nhân lực Nông nghiệp Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2776/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá khảo sát nhu cầu nhân lực Nông nghiệp Phát triển nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2776/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành19/08/2013
        Ngày hiệu lực19/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2776/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá khảo sát nhu cầu nhân lực Nông nghiệp Phát triển nông thôn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2776/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá khảo sát nhu cầu nhân lực Nông nghiệp Phát triển nông thôn

             • 19/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực