Công văn 277TCT/PCCS

Công văn số 277TCT/PCCS về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 277TCT/PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 277TCT/PCCS
V/v: miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1328/CT.TTHT ngày 19/10/2004 của Cục thuế tỉnh Long An về việc kiến nghị xử lý miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 hướng dẫn: “Trường hợp phát hiện mức ưu đãi đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh (đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước giao cho tập thể người lao động, bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân là bản tự xác định của doanh nghiệp) không phù hợp với điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo thực tế, thì cơ quan thuế tạm thời áp dụng các mức ưu đãi về thuế theo đúng điều kiện theo thực tế, đồng thời thông báo lại cho cơ sở biết và đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư điều chỉnh một phần hoặc rút bỏ toàn bộ ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, năm 2001, doanh nghiệp mới thành lập và được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Nhưng trên thực tế doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện ưu đãi đầu tư theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì doanh nghiệp không được hưởng các ưu đãi ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp, đồng thời cơ quan thuế đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư rút bỏ toàn bộ ưu đãi đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại Mục I, Phần Đ Thông tư số 26/2001/NĐ-CP30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp được hưởng miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Phần Đ Thông tư số 26/2001/NĐ-CP30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 277TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 277TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 277TCT/PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 277TCT/PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 277TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 277TCT/PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 277TCT/PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 20/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực