Công văn 2788/BVHTTDL-TCCB

Công văn 2788/BVHTTDL-TCCB năm 2018 về thống kê và đề xuất phương án quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch của địa phương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2788/BVHTTDL-TCCB 2018 quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2788/BVHTTDL-TCCB
V/v thống kê và đề xuất phương án quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL của địa phương

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Đề án quy hoạch).

Để có cơ sở đánh giá, tổng hợp xây dựng Đề án quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo thống kê số liệu (theo các biểu mẫu gửi kèm, bản mềm biểu mẫu download tại địa chỉ website: www.bvhttdl.gov.vn/thng kê/biu mẫu thng kê 2018) về thực trạng và đề xuất quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của địa phương, đảm bảo tinh gọn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời, sao gửi các văn bản liên quan đến việc quy hoạch, kế hoạch sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã được cấp có thẩm quyền của địa phương phê duyệt và đang triển khai thực hiện.

Các biểu mẫu thống kê và các tài liệu có liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố xin gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 51-53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước ngày 26 tháng 7 năm 2018 (văn bản điện tử xin vui lòng gửi về địa chỉ: [email protected]).

Mọi thông tin liên hệ: Đ/c Hà Minh Thng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; điện thoại di động: 0912.461.882.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo c
áo);
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;
- Vụ trưởng Vụ TCCB;
- Lưu: VT, TCCB, HMT (80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Khánh Hải

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ:…………..

Biểu số 1

DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(kèm theo công văn 2788/BVHTTDL-TCCB ngày 26/6/2018)

Stt

Tên đơn vị và cấp hành chính

Số lượng

Cơ quan thành lập

Cơ quan quản lý trực tiếp

A

THUỘC CẤP TỈNH

 

 

 

I

Đơn vị hoạt động lĩnh vực văn hóa

 

 

 

1

Đơn vị về di sn văn hóa, gồm:

 

 

 

a

Bảo tàng:

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

b

Ban quản lý di tích:

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

2

Đơn vị về nghệ thuật biểu diễn, gồm:

 

 

 

a

Nhà hát:

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

b

Đoàn nghệ thuật

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

3

Đơn vị về điện ảnh (Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng)

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

4

Thư viện

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

5

Trung tâm Văn hóa/ Triển lãm

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

II

Đơn vị hoạt động lĩnh vực gia đình (nếu có)

 

 

 

III

Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thể thao (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao)

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

IV

Đơn vị hoạt động lĩnh vực du lịch (Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch)

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

B

THUỘC CẤP HUYỆN

 

 

 

1

Ban quản lý di tích

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

2

Thư viện

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

3

Trung tâm Văn hóa/Trung tâm Văn hóa - Thể thao

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

4

Trung tâm Thể dục thể thao

 

 

 

 

Tên đơn vị:

 

 

 

C

TNG CỘNG

 

 

 

Ghi chú:

Chthống kê đối với đơn vị sự nghiệp công lập (là đơn vị do cơ quan có thẩm quyền nhà nước thành lập, có tư cách pháp nhân và con dấu, tài khoản riêng)

Đđảm bảo chính xác việc tổng hợp, đề nghị thng kê đầy đủ số liệu tại các dòng, cột; không thêm các cột trong biểu báo cáo và không thay đi hệ thống mã của cột số thứ tự (Stt)

 

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
(Ký tên và đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
(Ký tên và đóng dấu)

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ:………………..

Biểu số 2

VỀ SỐ LƯỢNG, THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(kèm theo công văn 2788/BVHTTDL-TCCB ngày 26/6/2018)

Stt

Theo cấp hành chính và lĩnh vực hoạt động

Năm 2017

Slượng biên chế được cấp có thm quyền giao

Thực trạng nguồn nhân lực (tính đến thời điểm 30/12/2017)

Tổng biên chế sự nghiệp được giao năm 2017

Chia ra

Tổng biên chế sự nghiệp có mặt tính đến 30/12/2017

Chia ra

Hạng chức danh nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn

Gii tính

Biên chế (Viên chức)

HĐLĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

Biên chế (Viên chức)

HĐLĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

Hạng I và tương đương

Hạng II và tương đương

Hạng III và tương đương

Hạng IV và tương đương

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Nam

Nữ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

THUỘC CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị về di sản văn hóa, gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bo tàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ban quản lý di tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị về nghệ thuật biểu diễn, gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà hát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đoàn nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lĩnh vực điện ảnh (Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trung tâm Văn hóa/ Triển lãm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đơn vị hoạt động lĩnh vực gia đình (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đơn vị hot động trong lĩnh vực thể thao (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Đơn vị hoạt động lĩnh vực du lịch (Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

THUỘC CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ban quản lý di tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm Văn hóa /Trung tâm Văn hóa - Th thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trung tâm Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột 3 = Cột 4+Cột 5;      Cột 6 = Cột 7+Cột 8

Để đảm bảo chính xác việc tổng hợp, đề nghị thống kê đầy đủ số liệu tại các ô, cột và định dạng theo dạng số; không thêm các cột trong biểu báo cáo và không thay đổi hệ thống mã của cột số thứ tự (Stt)

 

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
(Ký tên và đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
(Ký tên và đóng dấu)

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ:……………

Biểu số 3A

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2021

(kèm theo công văn 2788/BVHTTDL-TCCB ngày 26/6/2018)

Stt

Theo cấp hành chính và lĩnh vực hoạt động

Năm 2015

Năm 2017

Năm 2021

Theo mức độ tự chủ và số liệu tài chính

Theo mức độ tự chủ và số liệu tài chính

Dự kiến mc độ tự chủ và số liệu tài chính

Tự bảo đảm chi thường xuyên

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Tự bo đảm chi thường xuyên và chi đu tư

Tự bảo đảm chi thường xuyên

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

Tự bảo đảm chi thường xuyên

Tự bảo đm một phần chi thường xuyên

Do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Số lượng

NS NN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

A

THUỘC CP TNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đơn vị hoạt động lĩnh vực văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị về di sản văn hóa, gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo tàng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ban quản lý di tích:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị về nghệ thuật biểu diễn, gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà hát:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đoàn nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đơn vị về Điện ảnh (Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trung tâm Văn hóa/ Triển lãm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đơn vhoạt động lĩnh vực gia đình (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực th thao (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Đơn vhoạt động lĩnh vực du lịch (Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

THUỘC CP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ban quản lý di tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm Văn hóa/Trung tâm Văn hóa - Thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trung tâm Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Để đm bo chính xác việc tng hợp, đề nghị thng kê đầy đ sliệu tại các ô, cột và định dạng theo dạng số; không thêm các cột trong biểu báo cáo và không thay đổi hệ thống mã của cột Sthứ tự (Stt)

Riêng cột NSNN (Ngân sách nhà nước) và Thu sự nghiệp ghi theo đơn vị tính là triệu đồng

 

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
(Ký tên và đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
(Ký tên và đóng dấu)

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ:……………

Biểu số 3B

PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2021

(kèm theo công văn 2788/BVHTTDL-TCCB ngày 26/6/2018)

Stt

Theo cấp hành chính và lĩnh vực hoạt động

Năm 2025

Năm 2030

Dự kiến mức độ tự chủ và số liệu tài chính

Dự kiến mức độ tự chủ và số liệu tài chính

Tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

Tự bảo đảm chi thường xuyên

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

Tự bảo đảm chi thường xuyên

Tự bảo đm một phần chi thường xuyên

Do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

Số lượng

NSNN

Thu sự nghiệp

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

THUỘC CP TNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đơn vị hoạt động lĩnh vực văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị về di sản văn hóa, gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo tàng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ban quản lý di tích:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị về nghệ thuật biểu diễn, gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà hát:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đoàn nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đơn vị về Điện ảnh (Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trung tâm Văn hóa/ Triển lãm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đơn vhoạt động lĩnh vực gia đình (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực th thao (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Đơn vhoạt động lĩnh vực du lịch (Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

THUỘC CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ban quản lý di tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm Văn hóa/Trung tâm Văn hóa - Thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trung tâm Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Để đm bo chính xác việc tng hợp, đề nghị thng kê đầy đ sliệu tại các ô, cột và định dạng theo dạng số; không thêm các cột trong biểu báo cáo và không thay đổi hệ thống mã của cột Sthứ tự (Stt)

Riêng cột NSNN (Ngân sách nhà nước) và Thu sự nghiệp ghi theo đơn vị tính là triệu đồng

 

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
(Ký tên và đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
(Ký tên và đóng dấu)

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…………

Biểu số 4

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(kèm theo công văn 2788/BVHTTDL-TCCB ngày 26/6/2018)

Stt

Theo cấp hành chính và lĩnh vực hoạt động

Năm 2015

Năm 2021

Năm 2030

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập

Phương án sắp xếp, tổ chức lại (nêu cụ thể tên đơn vị dự kiến giữ nguyên, hợp nhất, sáp nhập, giải thể)

Năm 2025

Năm 2030

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập

Phương án sắp xếp, tổ chức lại (nêu cụ thể tên đơn vị dự kiến giữ nguyên, hợp nhất, sáp nhập, giải thể

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập

Phương án sắp xếp, tổ chức lại

A

THUỘC CP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

I

Đơn vị hoạt động lĩnh vực văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị về di sản văn hóa, gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo tàng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ban qun lý di tích

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị về nghệ thuật biểu diễn, gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà hát

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đoàn nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

3

Đơn vị về điện ảnh (Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng)

 

 

 

 

 

 

 

4

Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

5

Trung tâm Văn hóa/ Triển lãm

 

 

 

 

 

 

 

II

Đơn vị hoạt động lĩnh vực gia đình (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

III

Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thể thao (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao)

 

 

 

 

 

 

 

IV

Đơn vị hoạt động lĩnh vực du lịch (Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch)

 

 

 

 

 

 

 

B

THUỘC CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

1

Ban quản lý di tích

 

 

 

 

 

 

 

2

Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm Văn hóa/Trung tâm Văn hóa - Thể thao

 

 

 

 

 

 

 

4

Trung tâm Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

C

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Để đm bo chính xác việc tng hợp, đề nghị thng kê đầy đ sliệu tại các ô, cột và định dạng theo dạng số; không thêm các cột trong biểu báo cáo và không thay đổi hệ thống mã của cột Sthứ tự (Stt)

 

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
(Ký tên và đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2788/BVHTTDL-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2788/BVHTTDL-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2018
Ngày hiệu lực26/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2788/BVHTTDL-TCCB

Lược đồ Công văn 2788/BVHTTDL-TCCB 2018 quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2788/BVHTTDL-TCCB 2018 quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2788/BVHTTDL-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa thể thao và du lịch
        Người kýLê Khánh Hải
        Ngày ban hành26/06/2018
        Ngày hiệu lực26/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2788/BVHTTDL-TCCB 2018 quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2788/BVHTTDL-TCCB 2018 quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa

           • 26/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực