Công văn 279/TCHQ-GSQL

Công văn số 279/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện công văn số 17511/BTC-TCHQ ngày 26/12/2007 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 279/TCHQ-GSQL Triển khai thực hiện CV 17511/BTC-TCHQ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 279/TCHQ-GSQL
V/v: Triển khai thực hiện CV số 17511/BTC-TCHQ ngày 26/12/2007.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Ngày 26/12/2007, Bộ Tài chính ban hành công văn số 17511/BTC-TCHQ hướng dẫn cụ thể một số nội dung quy định tại Thông tư số 79/2005/NĐ-CP">73/2005/TT-BTC ngày 05/09/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/06/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị Hải quan thống nhất thực hiện như sau:

1) Kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị Hải quan các cấp:

Vừa qua, lãnh đạo Hải quan các cấp đã buông lỏng và thiếu quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/06/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Thông tư số 79/2005/NĐ-CP">73/2005/TT-BTC ngày 05/09/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP; các đơn vị tham mưu (tại Tổng cục là Vụ Giám sát quản lý, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; tại Cục hải quan các tỉnh, thành phố là Phòng Nghiệp vụ) có trách nhiệm kiểm điểm và xác định lại trách nhiệm; yêu cầu lãnh đạo Hải quan các cấp và cán bộ, công chức toàn Ngành nhận thức lại vị trí, vai trò của hoạt động đại lý hải quan, coi đại lý hải quan là bạn đồng hành trong tiến trình cải cách hiện đại hóa hải quan; việc phát triển hoạt động đại lý hải quan là góp phần mở rộng và tạo nghề mới cho xã hội trong chuỗi dịch vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

2) Từng đơn vị có kế hoạch mở rộng hoạt động đại lý hải quan theo hướng sau:

2.1) – Xây dựng một số đại lý hải quan mẫu tại địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh để rút kinh nghiệm mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác.

a) Trong quý I + II năm 2008: giao Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội, Hải quan TP. Hải Phòng, Hải quan TP. Hồ Chí Minh lựa chọn và phối hợp với đại lý hải quan xây dựng thành công từ 1 đến 2 đại lý hải quan mẫu có hoạt động đúng nghĩa và đầy đủ của đại lý hải quan được quy định tại điểm IV công văn số 17511/BTC-TCHQ ngày 26/12/2007 của Bộ Tài chính.

b) Tiêu chí để lựa chọn xây dựng đại lý hải quan mẫu gồm:

- Đại lý có khả năng ký hợp đồng đại lý với chủ hàng để khai hải quan, ký tên, đóng dấu trên tờ khai.

- Đại lý có ít nhất từ 02 nhân viên đại lý đã được cấp Thẻ nhân viên đại lý trở lên và nhân viên có đủ năng lực trình độ khai hải quan;

- Đại lý có năng lực và uy tín.

- Đại lý có tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử, khai báo hải quan từ xa.

c) Tại Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) thành lập tổ công tác để phối hợp với 03 đơn vị nêu trên để triển khai xây dựng thành công đại lý hải quan mẫu.

d) Tháng 06/2008, Tổng cục Hải quan tổ chức sơ kết việc xây dựng và hoạt động của đại lý hải quan mẫu tại 03 đơn vị trên để rút kinh nghiệm và mở rộng ra các đơn vị khác.

2.2. Mở rộng đại lý hải quan mẫu tại các Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Hải quan thành phố Đà Nẵng, Hải quan tỉnh Bình Dương, Hải quan tỉnh Đồng Nai, Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Tiếp thu kinh nghiệm của các Cục Hải quan TP. Hà Nội, Hải quan TP. Hải Phòng, Hải quan TP. Hồ Chí Minh để xây dựng đại lý hải quan mẫu tại địa bàn tỉnh, thành phố mình đại lý.

3) Về đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

Giao trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng công chức Hải quan phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất báo cáo Tổng cục Hải quan về việc thực hiện các nội dung đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại điểm III công văn số 17511/BTC-TCHQ ngày 26/12/2007 của Bộ Tài chính.

4) Về hỗ trợ miễn phí của cơ quan Hải quan đối với đại lý hải quan:

- Giao Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan và Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng công chức Hải quan phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất báo cáo Tổng cục Hải quan về việc thực hiện nội dung hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo theo quy định tại điểm V.1, V.2 công văn số 17511/BTC-TCHQ ngày 26/12/2007 của Bộ Tài chính.

- Giao Vụ Giám sát quản lý và Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng công chức Hải quan phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất báo cáo Tổng cục Hải quan về việc thực hiện nội dung hỗ trợ trong việc tư vấn và hướng dẫn thủ tục hải quan, cập nhật, chuyên sâu các kiến thức nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại điểm V.3, V.4 công văn số 17511/BTC-TCHQ ngày 26/12/2007 của Bộ Tài chính.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị Hải quan có liên quan triển khai thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Đ/c TT – Trương Chí Trung (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 279/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 279/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/01/2008
Ngày hiệu lực 18/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 279/TCHQ-GSQL Triển khai thực hiện CV 17511/BTC-TCHQ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 279/TCHQ-GSQL Triển khai thực hiện CV 17511/BTC-TCHQ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 279/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành 18/01/2008
Ngày hiệu lực 18/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 279/TCHQ-GSQL Triển khai thực hiện CV 17511/BTC-TCHQ

Lịch sử hiệu lực Công văn 279/TCHQ-GSQL Triển khai thực hiện CV 17511/BTC-TCHQ

  • 18/01/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/01/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực