Công văn 2790/TCT-CS

Công văn 2790/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế miễn giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2790/TCT-CS chính sách thuế miễn giảm tiền thuê đất 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2790/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5659/CT-HTr ngày 01/02/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với dự án đầu tư xây dựng ICD Mỹ Đình - Hà Nội của Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (Công ty Interserco). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về ưu đãi thuế TNDN

*) Đối với dự án di chuyển địa Điểm

Tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật s 71/2014/QH13 sửa đi, b sung một số Điều của các Luật thuế (trong đó có Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn có liên quan không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư di chuyển địa Điểm.

*) Đối với dự án đầu tư mới

Theo trình bày và hồ sơ kèm theo của Cục Thuế thành phố Hà Nội thì trường hp Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế chưa có Quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội và đồng thời dự án này chưa được cơ quan có thm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 nên chưa đủ cơ sở để xác định là dự án đầu tư mới theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

2) Về miễn giảm tiền thuê đất:

- Tại Điều 10 và Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất thuê mặt nước:

“Điều 10. Thời hạn cho thuê đất

Thời hạn cho thuê đất được xác định theo quyết định cho thuê đất, quyết định công nhận quyn sử dụng đất, quyết định cho phép chuyn Mục đích sử dụng đt, quyết định cho phép chuyn từ giao đất sang cho thuê đt, quyết định gia hạn cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thm quyền hoặc giấy chứng nhận quyn sử dụng đất.”

“Điều 18. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đu tư gn với việc cho thuê đất mới.”

- Tại Điều 14 và Khoản 1, Điều 15, Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 14. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản trực tiếp.

Điều 15. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất, người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

- Tại Khoản 3 Mục III Phần A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư quy định:

“3. Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường st; cảng hàng không, cảng bin, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì hồ sơ miễn tiền thuê đất phải có Quyết định cho thuê đất hoặc quyết định giao đất. Tuy nhiên theo trình bày tại công văn số 5659/CT-HTr ngày 1/2/2016 của Cục thuế thành phố Hà Nội thì trường hợp của Công ty Interserco chưa có Quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nên chưa có căn cứ để giải quyết việc miễn tiền thuê đất cho đơn vị.

Mặt khác theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ thì ngành nghề xây dựng cảng nội địa của Công ty Interserco không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư nên không được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tun (đ báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2790/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2790/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/06/2016
Ngày hiệu lực 22/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2790/TCT-CS chính sách thuế miễn giảm tiền thuê đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2790/TCT-CS chính sách thuế miễn giảm tiền thuê đất 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2790/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành 22/06/2016
Ngày hiệu lực 22/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2790/TCT-CS chính sách thuế miễn giảm tiền thuê đất 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2790/TCT-CS chính sách thuế miễn giảm tiền thuê đất 2016

  • 22/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực