Công văn 280/TCT-CS

Công văn 280/TCT-CS năm 2018 về điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng của thời kỳ đã kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 280/TCT-CS 2018 điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng của thời kỳ đã kiểm tra thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2941/CT-KK ngày 26/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng của thời kỳ đã kiểm tra thuế. Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế như sau:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”

Tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 83/2013/NĐ-CP">156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

... Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

...- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm s thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện..

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên căn cứ các hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;

- Website Tng cục Thuế;
-
Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 280/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 280/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/01/2018
Ngày hiệu lực 17/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 280/TCT-CS

Lược đồ Công văn 280/TCT-CS 2018 điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng của thời kỳ đã kiểm tra thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 280/TCT-CS 2018 điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng của thời kỳ đã kiểm tra thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 280/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 17/01/2018
Ngày hiệu lực 17/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 280/TCT-CS 2018 điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng của thời kỳ đã kiểm tra thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 280/TCT-CS 2018 điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng của thời kỳ đã kiểm tra thuế

  • 17/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực