Công văn 2805/TCT-CS

Công văn 2805/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2805/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2805/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH ISD Wood Material (Việt Nam)
(Địa chỉ. Lô 18- 7 đường 3B KCN Singapore Ascendas Protrade Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 201704/ISD-CV ngày 20/04/2017 của Công ty TNHH ISD Wood Material (Việt Nam) về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định sô 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrade, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế.

Tại điểm đ khoản 2 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định:

“đ) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất tại Mục 55 Phụ lục II Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp“.

- Tại Điểm a Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại khoản này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%.”

- Tại Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-B TC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định:

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC như sau:

3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi)...”

- Tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC quy định:

Điều 13. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC như sau:

1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC như sau:

2b. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”

Căn cứ các quy định nêu trên và trình bày tại công văn số 201704/ISD-CV ngày 20/04/2017 của Công ty TNHH ISD Wood Material Việt Nam) thì Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2012 tại Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrade, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ). Công ty bắt đầu đi vào hoạt động năm 2013, bắt đầu có doanh thu và thu nhập chịu thuế năm 2014. Do đó, thu nhập của Công ty từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi) được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015(trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT- BTC nêu trên). Công ty không thuộc đối tượng được áp dụng thế suất 17% từ ngày 01/01/2016 theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH ISD Wood Material (Việt Nam) được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC- TCT;

- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2805/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2805/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày hiệu lực 26/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2805/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2805/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2805/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2805/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày hiệu lực 26/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2805/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 2805/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 26/06/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/06/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực