Công văn 2809/VPCP-QHĐP

Công văn 2809/VPCP-QHĐP năm 2021 về tình hình thực hiện Thông báo 71/TB-VPCP và kiến nghị của Ủy ban Dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2809/VPCP-QHĐP 2021 tình hình thực hiện Thông báo 71/TB-VPCP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2809/VPCP-QHĐP
V/v tình hình thực hiện Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 01/4/2021 của VPCP và kiến nghị của Ủy ban Dân tộc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương;
- Ủy ban Dân tộc;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Báo cáo số 443/BC-UBDT ngày 19 tháng 4 năm 2021 về tình hình thực hiện Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 01 tháng 4 năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Ban Chỉ đạo Trung ương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quy chế hoạt động và Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương, gửi về Ủy ban Dân tộc trong tháng 4 năm 2021 để tổng hp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

2. Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan được giao chủ trì các Dự án thành phần, tiểu Dự án thuộc Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực quản lý chủ động phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Hội đồng thẩm định nhà nước sớm hoàn thành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình), báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, giải trình thêm về sự cần thiết, cơ sở pháp lý về việc bổ sung 01 Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các Dự án thành phần, tiểu Dự án của Chương trình; hướng dẫn các địa phương kiện toàn các Ban Chỉ đạo các cấp đ thực hiện Chương trình; huy động nguồn lực bổ sung và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgTTCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, NN, KGVX;
- Lưu: VT, QHĐP (3) S.Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2809/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2809/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2021
Ngày hiệu lực28/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtHôm qua
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2809/VPCP-QHĐP

Lược đồ Công văn 2809/VPCP-QHĐP 2021 tình hình thực hiện Thông báo 71/TB-VPCP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2809/VPCP-QHĐP 2021 tình hình thực hiện Thông báo 71/TB-VPCP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2809/VPCP-QHĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành28/04/2021
        Ngày hiệu lực28/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtHôm qua

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2809/VPCP-QHĐP 2021 tình hình thực hiện Thông báo 71/TB-VPCP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2809/VPCP-QHĐP 2021 tình hình thực hiện Thông báo 71/TB-VPCP

              • 28/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực