Công văn 2812/TCT-PCCS

Công văn số 2812/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Minh Tâm

Nội dung toàn văn Công văn 2812/TCT-PCCS ưu đãi đầu tư Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Minh Tâm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2812/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi đầu tư 

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 162/CT-TTHT ngày 30/6/2006 của Cục thuế Cần Thơ về ưu đãi đầu tư đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Minh Tâm (sau đây gọi tắt là Công ty Minh Tâm), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Điểm 10 Mục II của Danh Mục A "Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư" Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: "Thành lập bệnh viện dân lập, bệnh viện tư nhân khám, chữa bệnh, thành lập cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh; thành lập trung tâm hoạt động cứu trợ tập trung chăm sóc người tàn tật, trẻ mồ côi, trung tâm lão khoa".

Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01/9/2004 sửa đổi bổ sung Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định: "1.3 – Trong thời gian được miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì phần thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Minh Tâm là cơ sở kinh doanh mới thành lập, đăng ký ngành, nghề kinh doanh là: "Phòng khám đa khoa, kinh doanh dược phẩm và thiết bị dụng cụ y tế"; phạm vi hành nghề theo Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề Y tư nhân là: "Khám chữa bệnh theo danh Mục của các chuyên khoa được duyệt: Nội, Nhi, Nhiễm, Ngoại, Xét nghiệm X quang" thì Công ty chỉ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động khám chữa bệnh; còn hoạt động kinh doanh dược phẩm, thiết bị dụng cụ y tế và các hoạt động kinh doanh khác không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động khám chữa bệnh được miễn, giảm thuế; trường hợp không hạch toán riêng được thì phần thu nhập của hoạt động khám chữa bệnh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động khám chữa bệnh so với tổng doanh thu của Công ty trong kỳ tính thuế.

2/ Tại Điều 31 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày quy định: "Các quy định trước đây về thuế TNDN trái với Luật này đều bãi bỏ".

Căn cứ vào quy định nêu trên, các ưu đãi về thuế TNDN khuyến khích xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao quy định trong Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 không còn hiệu lực thi hành. Việc áp dụng ưu đãi về thuế TNDN đối với các đối tượng nêu trên theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Cần Thơ biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2812/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2812/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2006
Ngày hiệu lực 08/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2812/TCT-PCCS ưu đãi đầu tư Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Minh Tâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2812/TCT-PCCS ưu đãi đầu tư Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Minh Tâm
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2812/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 08/08/2006
Ngày hiệu lực 08/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2812/TCT-PCCS ưu đãi đầu tư Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Minh Tâm

Lịch sử hiệu lực Công văn 2812/TCT-PCCS ưu đãi đầu tư Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Minh Tâm

  • 08/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực