Công văn 281TCT/PCCS

Công văn số 281TCT/PCCS về việc thu thuế đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và một số khoản thu nhập của cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 281TCT/PCCS thu thuế lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và khoản thu nhập của cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 281TCT/PCCS
V/v: hu thuế đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và một số khoản thu nhập của cá nhân

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 1128/CT-THDT ngày 12/11/2004, công văn số 671/CT-THDT ngày 12/7/2004 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc thu thuế đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và một số khoản thu nhập của cá nhân; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Xác định đối tượng chịu thuế theo các Luật thuế:

- Tại Điều 1 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế TNDN theo quy định tại Nghị định này”.

- Tại Điều 1 Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định: “Đối tượng phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao bao gồm:

- Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập;

- Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập;

- Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam kể cả người nước ngoài không sinh sống ở Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”

Căn cứ các quy định nêu trên thì lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, chênh lệch về mua, bán chứng khoán… của đối tượng là cá nhân sản xuất kinh doanh (là cá nhân có đăng ký kinh doanh) thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế TNDN. Đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay… của đối tượng là cá nhân không có đăng ký kinh doanh thì thuộc diện điều chỉnh của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Nhưng theo quy định tại Điểm 3. Mục I Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì khoản lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay tạm thời không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

2. Chứng từ chi trả tiền lãi vay:

Theo quy định hiện nay, khoản thu lãi cho vay, lãi tiền gửi của doanh nghiệp được hạch toán vào thu nhập tài chính để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, chứng từ sử dụng là hợp đồng cho vay, chứng từ thu chi theo quy định của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 281TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 281TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 281TCT/PCCS thu thuế lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và khoản thu nhập của cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 281TCT/PCCS thu thuế lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và khoản thu nhập của cá nhân
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 281TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 281TCT/PCCS thu thuế lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và khoản thu nhập của cá nhân

Lịch sử hiệu lực Công văn 281TCT/PCCS thu thuế lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và khoản thu nhập của cá nhân

  • 20/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực