Công văn 2826/BNV-ĐT

Công văn 2826/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2826/BNV-ĐT 2013 hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2826/BNV-ĐT
V/v hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Vụ (Ban, Phòng) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương;
- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Thực hiện Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

Bộ Nội vụ hướng dẫn sử dụng Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên như sau:

1. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (Website: www.moha.gov.vn. Mục tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức).

2. Trường hợp các bộ, ngành, địa phương không tổ chức biên soạn Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên được ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) thì sử dụng Tài liệu này để biên soạn bài giảng và giảng dạy cho công chức của bộ, ngành, địa phương mình.

3. Trường hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức biên soạn Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên thì có thể sử dụng Tài liệu này để tham khảo. Tài liệu được biên soạn cần bảo đảm thời lượng, chương trình đã được quy định tại Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Việc biên soạn, thẩm định tài liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2010/NĐ-CP">03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất giải pháp tháo gỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-  Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Trang TT điện tử của Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Chu Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2826/BNV-ĐT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2826/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2013
Ngày hiệu lực 08/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2826/BNV-ĐT 2013 hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2826/BNV-ĐT 2013 hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2826/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Chu Văn Thành
Ngày ban hành 08/08/2013
Ngày hiệu lực 08/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2826/BNV-ĐT 2013 hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Lịch sử hiệu lực Công văn 2826/BNV-ĐT 2013 hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

  • 08/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực