Công văn 2826/LN-SYT-BHXH

Công văn 2826/LN-SYT-BHXH năm 2015 về sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Sở Y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2826/LN-SYT-BHXH hóa đơn biên lai quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Nghệ An


SỞ Y T- BẢO HIM XÃ HỘI
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2826/LN-SYT-BHXH
V/v sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh bảo him y tế

Nghệ An, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã và thành phố;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện Công văn số 8418/BTC-TCT ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hóa đơn, chứng từ khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT), Công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán kinh phí KCB BHYT; Sở Y tế - BHXH tỉnh Nghệ An hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Việc sử dụng hóa đơn; biên lai thu phí, lệ phí; phiếu thu để quyết toán kinh phí KCB BHYT:

Khi thực hiện thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT hàng quý, năm giữa cơ sở y tế trực tiếp ký hợp đồng KCB BHYT (sau đây gọi tắt là cơ sở KCB BHYT) với cơ quan BHXH, cơ sở KCB BHYT phải xuất hóa đơn hoặc biên lai thu phí, lệ phí hoặc phiếu thu cho cơ quan BHXH đối với phần chi phí KCB BHYT đã được cơ quan BHXH giám định và quyết toán theo đúng quy định tại Công văn số 8418/BTC-TCT; cụ thể:

- Trường hợp cơ sở KCB BHYT đang được sử dụng biên lai thu phí, lệ phí theo quy định của nhà nước, khi thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT với cơ quan BHXH được tiếp tục sử dụng biên lai thu phí, lệ phí đến hết năm 2015 để xuất cho cơ quan BHXH; trên biên lai phải ghi rõ nội dung thanh toán tiền KCB cho người có thẻ BHYT.

- Trường hợp cơ sở KCB BHYT đang sử dụng hóa đơn theo giá dịch vụ, khi thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT với cơ quan BHXH phải xuất hóa đơn cho cơ quan BHXH, trên hóa đơn phải ghi rõ nội dung thanh toán tiền KCB cho người có thẻ BHYT.

- Đối với các cơ sở KCB BHYT khác như Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh, Phòng khám quân dân y kết hợp thuộc Bộ đội Biên Phòng..., các đơn vị sự nghiệp (không phải doanh nghiệp, không có chức năng kinh doanh dịch vụ y tế), khi thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ quan BHXH được sử dụng và phải xuất phiếu thu cho cơ quan BHXH.

2. Căn cứ, cách ghi và thời gian cung cấp hóa đơn; biên lai, phiếu thu:

a) Căn cứ ghi hóa đơn, biên lai, phiếu thu:

Biên bản thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT hàng quý, mẫu số C82-HD ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam và các hồ sơ, tài liệu liên quan.

b) Cách ghi hóa đơn, biên lai, phiếu thu:

- Nội dung ghi trên hóa đơn, biên lai, phiếu thu: Thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

- Ngày, tháng, năm lập hóa đơn, biên lai, phiếu thu là ngày, tháng, năm hoàn thành việc quyết toán chi phí KCB BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB BHYT.

- Số tiền ghi trên hóa đơn, biên lai, phiếu thu là số kinh phí KCB BHYT được cơ quan BHXH quyết toán, cụ thể:

+ Trường hợp số quyết toán nhỏ hơn số kinh phí tạm ứng cho cơ sở KCB BHYT thì phần kinh phí tạm ứng còn dư được chuyển sang kỳ sau để quyết toán và ghi hóa đơn, biên lai, phiếu thu.

+ Trường hp số quyết toán lớn hơn số kinh phí tạm ứng, số tiền ghi trên hóa đơn, biên lai, phiếu thu bằng số quyết toán. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thanh toán số kinh phí KCB BHYT còn thiếu so với số quyết toán cho cơ sở KCB BHYT.

c) Thời gian cung cấp hóa đơn, biên lai, phiếu thu:

Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hai bên thống nhất ký Biên bản thanh quyết toán và không quá 55 ngày kể từ ngày kết thúc quý, cơ sở KCB BHYT phải xuất hóa đơn, biên lai, phiếu thu cho cơ quan BHXH đối với phần kinh phí KCB BHYT đã được quyết toán của quý trước liền kề.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Công văn này thay thế Công văn liên ngành số 1148/LN-SYT-BHXH ngày 12/6/2014 của Sở Y tế và BHXH tỉnh Nghệ An về việc sử dụng hóa đơn quyết toán kinh phí KCB BHYT.

b) Cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đối chiếu và yêu cầu cơ sở KCB BHYT xuất đầy đủ hóa đơn, biên lai, phiếu thu theo đúng quy định tại văn bản này và Công văn số 8418/BTC-TCT ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính, Công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán kinh phí KCB BHYT (Có bản sao Công văn số 8418/BTC-TCT Công văn số 2580/BHXH-TCKT gửi kèm văn bản này).

c) Trường hợp cơ sở KCB BHYT chậm cung cấp hóa đơn, biên lai, phiếu thu; trong khoảng thời gian tính từ ngày quá hạn theo quy định Khoản c, Mục 2 Công văn này cho đến ngày cung cấp hóa đơn, biên lai, phiếu thu; cơ quan BHXH có quyền từ chối thanh toán đối với khoản kinh phí KCB BHYT phải xuất hóa đơn, biên lai, phiếu thu. Khi nhận được hóa đơn, biên lai, phiếu thu; chậm nhất không quá 2 ngày làm việc, cơ quan BHXH có trách nhiệm thanh toán theo đúng quy định.

d) Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 8418/BTC-TCT của Bộ Tài chính, các cơ sở KCB BHYT chủ động phối hợp với cơ quan BHXH và làm việc với cơ quan Thuế trên địa bàn đề nghị cấp hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí; kịp thời xuất hóa đơn, biên lai, phiếu thu cho cơ quan BHXH trong quá trình thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định tại Công văn số 8418/BTC-TCT Công văn số 2580/BHXH-TCKT và văn bản này.

Yêu cầu BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở KCB BHYT trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về BHXH tỉnh Nghệ An hoặc Sở Y tế tỉnh Nghệ An để xem xét, giải quyết./.

 

SỞ Y TẾ TỈNH NGHỆ AN
GIÁM ĐỐC
Bùi Đình Long

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN
GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Toàn


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An;
- Phòng Giám định BHYT BHXH tỉnh Nghệ An;
- Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT Sở Y tế tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, phòng KHTC BHXH tỉnh Nghệ An.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2826/LN-SYT-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2826/LN-SYT-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2015
Ngày hiệu lực26/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2826/LN-SYT-BHXH hóa đơn biên lai quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2826/LN-SYT-BHXH hóa đơn biên lai quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Nghệ An
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2826/LN-SYT-BHXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An, ***
        Người kýTrần Quốc Toàn, Bùi Đình Long
        Ngày ban hành26/08/2015
        Ngày hiệu lực26/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2826/LN-SYT-BHXH hóa đơn biên lai quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2826/LN-SYT-BHXH hóa đơn biên lai quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Nghệ An

           • 26/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực