Công văn 283/TCT-PCCS

Công văn số 283/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Nội dung toàn văn Công văn 283/TCT-PCCS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 283/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

- HTX Vận tải Đường sông Hiệp Thanh
- HTX Vận tải Đồng Lợi

 

Trả lời công văn số 07/06.HTX ngày 10/11/2006 của HTX Vận tải Đường sông Hiệp Thanh và công văn số 15/2006.ĐL ngày 10/11/2006 của HTX Vận tải Đồng Lợi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục I phần H Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Bãi bỏ nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp của các Thông tư do Bộ Tài chính và các ngành ban hành trái với hướng dẫn của Thông tư này". Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp tác xã mới thành lập quy định tại Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26/4/1999 của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành.

Tại điểm 10 mục VI Danh mục A ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định: "Dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa". Căn cứ quy định nêu trên thì HTX mới thành lập từ dự án đầu tư vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa thì không thuộc ngành nghề được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại điểm 10 mục IV Danh mục A Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để HTX Vận tải Đường sông Hiệp Thanh và HTX Vận tải Đồng Lợi được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Cần Thơ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 283/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 283/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/2007
Ngày hiệu lực 15/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 283/TCT-PCCS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 283/TCT-PCCS chính sách thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 283/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 15/01/2007
Ngày hiệu lực 15/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 283/TCT-PCCS chính sách thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 283/TCT-PCCS chính sách thuế

  • 15/01/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/01/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực