Công văn 285/BXD-KHCN

Công văn 285/BXD-KHCN thông báo kết quả làm việc, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng của đơn vị sản xuất gạch ngói, gốm, sứ do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 285/BXD-KHCN kiểm tra việc bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất gạch ngói


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/BXD-KHCN
V/v: Thông báo kết quả làm việc, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng của các đơn vị sản xuất gạch ngói, gốm, sứ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera)
- Các Công ty trực thuộc Tổng Công ty Viglacera: Công ty CP Viglacera Đông Triều; Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn; Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà Nội; Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì; Công ty CP Viglacera Hạ Long
- Công ty CP Gạch ngói Tân Xuyên

Để đánh giá tình hình triển khai công tác bảo vệ môi trường, thực hiện việc phân loại, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý theo nội dung quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đánh giá tình hình thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 377/QĐ-BXD ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; điều tra khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nguồn thải và tiêu thụ năng lượng các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói, gốm sứ của ngành, từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 5 năm 2009, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng đã phối hợp với Vụ Vật liệu Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức đoàn công tác đến làm việc tại 05 đơn vị sản xuất trực thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) và Công ty CP Gạch ngói Tân Xuyên (có biên bản làm việc đã gửi các đơn vị).

Đoàn cũng đã tiến hành đo đạc trực tiếp một số thông số môi trường và vi khí hậu bên trong khu vực sản xuất, khu vực xung quanh và lấy một số mẫu nước, mẫu khí về phân tích tại phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng.

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng thông báo kết quả đo đạc, phân tích môi trường và vi khí hậu tại các đơn vị trong đợt kiểm tra (có các phiếu kết quả gửi kèm công văn này).

Trên cơ sở thực tế kiểm tra, làm việc trực tiếp tại các đơn vị, kết quả đo đạc, phân tích các thông số môi trường và những nội dung đã được thông qua trong biên bản làm việc giữa đoàn công tác và các đơn vị, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đề nghị Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng (Viglacera) và 06 đơn vị lưu ý một số vấn đề sau:

1. Về công tác quản lý, tổ chức bộ máy chuyên môn bảo vệ môi trường:

Các đơn vị đều có cán bộ chuyên trách về môi trường, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn, năng lực của cán bộ còn một số hạn chế. Các đơn vị cần có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, tăng cường năng lực cho các bộ chuyên môn về môi trường và vệ sinh lao động để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh lao động của đơn vị.

2. Về áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:

Tất cả 05 đơn vị thuộc Tổng Công ty Viglacera và Công ty Cổ phần Gạch ngói Tân Xuyên đều chưa xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Theo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 thì mục tiêu đến năm 2010, 50% số doanh nghiệp trong cả nước phải áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, đến năm 2020, 80% số doanh nghiệp trong cả nước phải áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Do vậy, đề nghị Công ty CP Gạch ngói Tân Xuyên và Tổng Công ty Viglacera chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

3. Về việc đầu tư xây dựng và vận hành các thiết bị xử lý môi trường:

Một số thiết bị xử lý môi trường như thiết bị xử khí thải lò nung tuynel, lọc bụi túi, lọc bụi xyclon tại khu vực nghiền liệu, máy ép, công trình xử lý nước thải, giảm thiểu tiếng ồn của một số đơn vị chưa đảm bảo hiệu quả xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Do vậy, kết quả đo đạc các thông số khí thải, bụi, nước thải, tiếng ồn của một số đơn vị còn vượt tiêu chuẩn cho phép. Đề nghị Tổng Công ty và các đơn vị nghiên cứu cải tạo thiết bị cũ, đầu tư, lắp đặt thiết bị mới để đảm bảo yêu cầu xử lý môi trường.

4. Về vệ sinh công nghiệp khu vực sản xuất và trong khuôn viên các đơn vị:

Một số đơn vị như Công ty CP Viglacera Đông Triều, Công ty CP Viglacera Hạ Long đã quan tâm đến công tác vệ sinh công nghiệp, giữ gìn khu vực sản xuất và khuôn viên đơn vị tương đối sạch sẽ. Tuy nhiên, ở một số vị trí, khu vực sản xuất của một số đơn vị như: Công ty CP Granite Tiên Sơn còn chưa đảm bảo vệ sinh công nghiệp, cống rãnh thoát nước xuống cấp, khu vực tập kết, thu gom chất thải rắn chưa hợp vệ sinh; Nhà máy gạch ốp lát Yên Phong – Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà Nội có nhà vệ sinh của công nhân còn bẩn, khu vực cắt gạch bằng tay phát sinh bụi và tiếng ồn cao... Đề nghị các đơn vị nghiên cứu có biện pháp khắc phục, đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

5. Về quan trắc hiện trạng môi trường khu vực sản xuất và khu vực xung quanh:

Theo định kỳ, các đơn vị đã tổ chức đo đạc, quan trắc hiện trạng môi trường khu vực sản xuất và khu vực xung quanh. Tuy nhiên, khi tổ chức đo đạc, quan trắc hiện trạng môi trường, các đơn vị cần chú ý hợp đồng với đơn vị tư vấn môi trường có đủ năng lực máy móc, thiết bị và nhân lực. Cần lưu ý xác định các điểm đo đạc, lấy mẫu phân tích môi trường phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với hiện trạng các nguồn thải, quy trình sản xuất của đơn vị để đảm bảo tính khoa học và chính xác của số liệu đo đạc, quan trắc môi trường.

6. Về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả:

Các đơn vị sản xuất gạch ngói, gốm sứ là những đơn vị có mức sử dụng năng lượng lớn. Do vậy, các đơn vị cần có cán bộ chuyên trách về quản lý năng lượng. Các đơn vị phải rà soát, đánh giá toàn bộ việc sử dụng năng lượng tại từng công đoạn sản xuất, từng thiết bị tiêu thụ năng lượng của đơn vị, xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm để từ đó có các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cần nghiên cứu áp dụng các giải pháp nhằm tái sử dụng, tái chế các loại nguyên liệu loại ra từ quá trình sản xuất để giảm thiểu chất thải, sử dụng tiết kiệm tài nguyên.

Trên đây là thông báo kết quả đo đạc, phân tích môi trường, vi khí hậu tại các đơn vị trong đợt kiểm tra, làm việc tại 05 đơn vị thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) và Công ty CP Gạch ngói Tân Xuyên. Đề nghị Tổng Công ty Viglacera và 06 đơn vị nghiên cứu, hoàn thiện công tác bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ VLXD;
- Viện KHCNXD;
- Lưu: VP; Vụ KHCN. Th(10).

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà

 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

TẠI CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI, GỐM SỨ VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
(Kèm theo Công văn số /BXD-KHCN ngày tháng 5 năm 2009)

1. Công ty CP Viglacera Đông Triều: 9h00 – 17h00 ngày 13/5/2009

2. Công ty CP Gạch ngói Tân Xuyên: 8h00 – 17h00 ngày 14/5/2009

3. Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn: 8h00 – 17h00 ngày 19/5/2009

4. Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà Nội: 8h00 – 17h00 ngày 21/5/2009

5. Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì: 8h00 – 17h00 ngày 22/5/2009

6. Công ty CP Viglacera Hạ Long: 9h00 – 17h00 ngày 26/5/2009

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 285/BXD-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu285/BXD-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2009
Ngày hiệu lực25/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 285/BXD-KHCN

Lược đồ Công văn 285/BXD-KHCN kiểm tra việc bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất gạch ngói


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 285/BXD-KHCN kiểm tra việc bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất gạch ngói
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu285/BXD-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trung Hoà
        Ngày ban hành25/06/2009
        Ngày hiệu lực25/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 285/BXD-KHCN kiểm tra việc bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất gạch ngói

           Lịch sử hiệu lực Công văn 285/BXD-KHCN kiểm tra việc bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất gạch ngói

           • 25/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực