Công văn 2850/BHXH-TĐKT

Công văn 2850/BHXH-TĐKT khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2850/BHXH-TĐKT năm 2013 khen thưởng cán bộ cống hiến Bảo hiểm xã hội Việt Nam


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/BHXH-TĐKT
V/v khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Căn cứ văn bản số 146/BTĐKT-VP ngày 17/02/2012 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc rà soát đề nghị khen thưởng đối với cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đã đến tuổi nghỉ chế độ hoặc đã nghỉ chế độ mà chưa được khen thưởng (kể cả các trường hợp đã từ trần), năm 2012 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động cho 34 cá nhân trong Ngành đã nghỉ hưu đủ tiêu chuẩn được khen thưởng.

Qua theo dõi, hiện nay vẫn còn một số trường hợp trong diện được xem xét khen thưởng, nhưng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn chưa nhận được hồ sơ đề nghị. Một số đơn vị hiểu chưa đầy đủ những quy định về hình thức khen thưởng, còn nhầm lẫn giữa khen thưởng thành tích cống hiến lâu dài với khen thưởng thành tích theo giai đoạn là cùng một hình thức khen thưởng, do đó khi có cá nhân đã được tặng thưởng thành tích theo giai đoạn, thì đơn vị lại không xem xét đề nghị tặng thưởng thành tích có quá trình cống hiến lâu dài. Tại Điểm d, Khoản 1, Mục II Thông tư số 42/2010/NĐ-CP">02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP quy định: "Đối với cá nhân làm công tác lãnh đạo, quản lý, ngoài hình thức khen thưởng thành tích cống hiến lâu dài, trong quá trình công tác vẫn được xem xét, đề nghị khen thưởng thường xuyên và các hình thức khen thưởng khác nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định".

Để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục rà soát trong đơn vị mình nếu có cá nhân thuộc đối tượng trên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ (Khoản 2, Điều 20, Khoản 1 các Điều 21, 22, 23, 24 và Khoản 3 các Điều 28, 29, 30); Thông tư số 42/2010/NĐ-CP">02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ (Điểm d, Khoản 2, Mục II) và Quy chế Thi đua-Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Điểm d, Khoản 1 các Điều 15, 16, 17), lập hồ sơ theo quy định gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng.

Hồ sơ gồm: Tờ trình của đơn vị; Báo cáo thành tích của cá nhân (Mẫu số 03 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ), Bản xác nhận của chính quyền phường, xã về chấp hành chính sách, pháp luật tại địa phương nơi cư trú.

Thời gian gửi hồ sơ về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 10/8/2013.

Đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Hoàng Kiến Thiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2850/BHXH-TĐKT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2850/BHXH-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/07/2013
Ngày hiệu lực 23/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2850/BHXH-TĐKT năm 2013 khen thưởng cán bộ cống hiến Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2850/BHXH-TĐKT năm 2013 khen thưởng cán bộ cống hiến Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2850/BHXH-TĐKT
Cơ quan ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký Hoàng Kiến Thiết
Ngày ban hành 23/07/2013
Ngày hiệu lực 23/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2850/BHXH-TĐKT năm 2013 khen thưởng cán bộ cống hiến Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lịch sử hiệu lực Công văn 2850/BHXH-TĐKT năm 2013 khen thưởng cán bộ cống hiến Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  • 23/07/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/07/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực