Công văn 285TCT/PCCS

Công văn số 285TCT/PCCS về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo diện cơ sở mới thành lập do Tổng Cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 285TCT/PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo diện cơ sở mới thành lập


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 285TCT/PCCS
V/v: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1429CT/TT&HT ngày 24/09/2004 của Cục thuế tỉnh Đồng nai đề nghị hướng dẫn xét miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo diện cơ sở mới thành lập; Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục III phần Đ Thông tư số 30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/06/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/05/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã hướng dẫn: “việc xét miễn thuế, giảm thuế được tiến hành hàng năm sau khi cơ sở kinh doanh đã báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp”. Căn cứ hướng dẫn trên Tổng cục thuế đã có các văn bản trả lời các địa phương như sau:

- Tại công văn số 1292TCT/DNK ngày 4/5/2004 gửi Cục thuế tỉnh Khánh hòa có hướng dẫn “trường hợp Công ty TNHH chế biến thực phẩm Việt trung trong năm 2003 không có công văn đề nghị miễn, giảm thuế TNDN thì Công ty không được tạm miễn, giảm trong năm. Đến cuối năm hoặc sang năm 2004 cơ sở mới đề nghị được xét miễn, giảm thuế thì vẫn được xét miễn, giảm thuế TNDN của năm 2003”.

- Tại công văn số 2582TCT/PCCS ngày 16/8/2004 gửi Cục thuế tỉnh Kon tum hướng dẫn: “các cơ sở kinh doanh thực tế kinh doanh năm 2002 đến khi quyết toán thuế năm 2003 mới có đơn đề nghị miễn, giảm thuế cho cả năm tài chính 2002 và 2003 thì chỉ được giải quyết miễn thuế cho năm tài chính 2003, còn năm tài chính 2002 đã quá thời hạn được miễn, giảm thuế nên không được xét miễn, giảm hoặc truy hoàn thuế”.

Điểm khác nhau giữa 2 công văn hướng dẫn nêu trên: Công ty TNHH chế biến thực phẩm Việt trung năm 2004 quyết toán thuế năm 2003 (theo quy định là 60 ngày kể từ khi hết năm phải kê khai và nộp quyết toán thuế cho cơ quan thuế) đồng thời đề nghị miễn, giảm thuế cho năm 2003 là đúng thời hạn theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục III, phần Đ Thông tư số 30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002, còn cơ sở kinh doanh nêu trong công văn số 2582TCT/PCCS ngày 16/8/2004 đã thực hiện quyết toán thuế năm 2003 (tức là vào năm 2004) nhưng lại đề nghị miễn giảm thuế cho năm 2002 như vậy đã quá thời hạn hướng dẫn tại Thông tư 30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng nai biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC, TH), Ban PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 285TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 285TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 285TCT/PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo diện cơ sở mới thành lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 285TCT/PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo diện cơ sở mới thành lập
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 285TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 285TCT/PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo diện cơ sở mới thành lập

Lịch sử hiệu lực Công văn 285TCT/PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo diện cơ sở mới thành lập

  • 20/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực