Công văn 287/TĐ-KT

Công văn 287/TĐ-KT về khen thưởng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ Quốc tế” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 287/TD-KT khen thưởng Huy hiệu Vì nghĩa vụ Quốc tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/TĐ-KT
V/v khen thưởng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ Quốc tế”

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các quận, huyện;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Thông tư số 2411/TT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2003 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xét tặng thưởng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ Quốc tế” cho Chuyên gia dân sự làm nhiệm vụ giúp Campuchia giai đoạn 1979-1989, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TẶNG HUY HIỆU

Những người được tặng thưởng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế” là những Chuyên gia dân sự đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các Đoàn chuyên gia (kể cả các đồng chí hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ hoặc đã nghỉ hưu sau đó từ trần) do UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) cử sang giúp cách mạng Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước từ 07/01/1979 đến 30/9/1989.

II. TIÊU CHUẨN

Chuyên gia dân sự đã trực tiếp làm nhiệm vụ giúp cách mạng Campuchia từ 6 tháng trở lên trong quá trình công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Sau khi về nước luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trường hợp hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì không tính thời gian.

III. QUYỀN LỢI

Người được tặng thưởng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế” được cấp Giấy chứng nhận của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Huy hiệu.

IV. THỦ TỤC

1. Đối với những trường hợp đã nghỉ hưu, hiện nay thường trú tại thành phố Đà Nẵng.

a. Các cá nhân thuộc đối tượng trên nếu có đủ tiêu chuẩn tự làm bản kê khai quá trình công tác hoạt động tại Campuchia (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã, phường nơi đang cư trú.

b. Trường hợp người làm nhiệm vụ giúp Campuchia đã hy sinh, từ trần thì thân nhân (chủ yếu là người đang thờ phụng) hiện thường trú tại địa phương (thành phố Đà Nẵng) kê khai đề nghị.

c. Đối tượng thuộc điểm a và b của mục I này nếu không do các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) cử đi làm nhiệm vụ thì phải có xác nhận chưa được kê khai đề nghị tặng thưởng của địa phương nơi đã cử đi.

d. Mỗi cá nhân gửi 05 bộ hồ sơ đề nghị khen thưởng đến UBND quận, huyện (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, huyện), mỗi bộ gồm có:

+ Tờ kê khai cá nhân (theo mẫu thống nhất).

+ Các loại giấy tờ khác của cá nhân (bản phôtô có công chứng):

- Lý lịch đảng viên hoặc phiếu lý lịch cán bộ của cá nhân.

- Quyết định nghỉ hưu.

- Quyết định điều động đi làm chuyên gia giúp bạn (nếu không còn quyết định thì phải có xác nhận của 02 đồng chí cùng làm nhiệm vụ giúp Campuchia và lần này được xét tặng Huy hiệu Vì nghĩa vụ Quốc tế).

+ Giấy xác nhận chưa được kê khai đề nghị tặng thưởng của địa phương nơi đã cử đi (nếu là đối tượng không do các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) cử đi làm nhiệm vụ).

2. Đối với những trường hợp hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng

a. Các cá nhân thuộc đối tượng trên nếu có đủ tiêu chuẩn làm bản kê khai quá trình công tác hoạt động ở Campuchia (theo mẫu), có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cơ sở trực tiếp quản lý cán bộ.

b. Mỗi cá nhân gửi 05 bộ hồ sơ đề nghị khen thưởng cho cơ quan đang công tác (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị), mỗi bộ gồm có:

+ Tờ kê khai cá nhân (theo mẫu thống nhất)

+ Các loại giấy tờ khác của cá nhân (bản phôtô có công chứng):

- Lý lịch đảng viên hoặc phiếu lý lịch cán bộ của cá nhân.

- Quyết định điều động đi làm chuyên gia giúp bạn (nếu không còn quyết định thì phải có xác nhận của 02 đồng chí cùng làm nhiệm vụ giúp Campuchia và lần này được xét tặng Huy hiệu Vì nghĩa vụ Quốc tế).

3. Đối với những trường hợp hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương

Các cá nhân thuộc đối tượng trên (kể cả những người hiện nay có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng) do cơ quan, đơn vị đang công tác xét đề nghị Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương.

V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ

1. Đối với các quận, huyện: Gửi 04 bộ hồ sơ đề nghị khen thưởng cho UBND thành phố (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố), mỗi bộ gồm có:

a. Tờ trình của Chủ tịch UBND quận, huyện.

b. Danh sách đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 2 và số 3)

c. Tờ kê khai của mỗi cá nhân (theo mẫu số 1) và có kèm theo các loại giấy tờ của cá nhân đó, gồm có (bản phô tô có công chứng):

- Lý lịch đảng viên hoặc phiếu lý lịch cán bộ của cá nhân.

- Quyết định nghỉ hưu.

- Quyết định điều động đi làm chuyên gia giúp bạn (nếu không còn quyết định thì phải có xác nhận của 02 đồng chí cùng làm nhiệm vụ giúp Campuchia và lần này được xét tặng Huy hiệu Vì nghĩa vụ Quốc tế).

- Giấy xác nhận chưa được kê khai đề nghị tặng thưởng của địa phương nơi đã cử đi (nếu là đối tượng không do các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) cử đi làm nhiệm vụ).

2. Đối với các cơ quan, ban, ngành thuộc thành phố: Gửi 04 bộ hồ sơ đề nghị khen thưởng cho UBND thành phố (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố), mỗi bộ gồm có:

a. Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị.

b. Danh sách đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 2)

c. Tờ kê khai của mỗi cá nhân (theo mẫu số 1) và có kèm theo các loại giấy tờ của cá nhân đó, gồm có (bản phôtô có công chứng):

- Lý lịch đảng viên hoặc phiếu lý lịch cán bộ của cá nhân.

- Quyết định điều động đi làm chuyên gia giúp bạn (nếu không còn quyết định thì phải có xác nhận của 02 đồng chí cùng làm nhiệm vụ giúp Campuchia và lần này được xét tặng Huy hiệu Vì nghĩa vụ Quốc tế).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các quận, huyện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, cấp phát biểu mẫu (mẫu số 1) và tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập danh sách (theo mẫu số 2 và số 3) các đối tượng đã nghỉ hưu đang thường trú tại địa phương và người làm nhiệm vụ giúp Campuchia đã hy sinh, từ trần có thân nhân (chủ yếu là người đang thờ phụng) hiện thường trú tại địa phương, báo cáo UBND thành phố (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố).

2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, cấp phát biểu mẫu (mẫu số 1) và tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập danh sách (theo mẫu số 2) các đối tượng hiện đang công tác tại đơn vị mình đang quản lý, báo cáo UBND thành phố (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố).

Để việc đề nghị khen thưởng lần này không bỏ sót trường hợp nào, đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố và các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố rà soát lại đơn vị mình và thông báo đến cá nhân đã nghỉ hưu hoặc thân nhân của đối tượng được đề nghị khen thưởng đã hy sinh, từ trần (do đơn vị quản lý trước đây) để biết liên hệ với địa phương làm thủ tục đề nghị khen thưởng.

3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phối hợp với Ban liên lạc cựu Chuyên gia dân sự giúp Campuchia của thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Chính quyền giúp Chủ tịch UBND thành phố thẩm định hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng gửi về Bộ Quốc phòng (Qua Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị) để trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Các quận, huyện; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể gửi hồ sơ về UBND thành phố (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố) trước ngày 05/12/2003. Sau thời gian này, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố không tiếp nhận hồ sơ.

Trên đây là nội dung hướng dẫn xét tặng thưởng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ Quốc tế” cho Chuyên gia dân sự làm nhiệm vụ giúp Campuchia giai đoạn 1979-1989, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị nghiên cứu, giúp Thủ trưởng đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, tiêu chuẩn và thời gian nói trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành ủy Đà Nẵng (Để b/cáo)
- Lãnh đạo UBND TP (Để b/cáo)
- L/đạo HĐ TĐ-KT TP (Để b/cáo)
- UV HĐ TĐ-KT TP (Để biết)
- Lưu TĐ-KT

TM. HỘI ĐỒNG TĐ-KT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 287/TĐ-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu287/TĐ-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2003
Ngày hiệu lực24/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 287/TĐ-KT

Lược đồ Công văn 287/TD-KT khen thưởng Huy hiệu Vì nghĩa vụ Quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 287/TD-KT khen thưởng Huy hiệu Vì nghĩa vụ Quốc tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu287/TĐ-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Kim Dũng
        Ngày ban hành24/11/2003
        Ngày hiệu lực24/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 287/TD-KT khen thưởng Huy hiệu Vì nghĩa vụ Quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 287/TD-KT khen thưởng Huy hiệu Vì nghĩa vụ Quốc tế

           • 24/11/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/11/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực