Công văn 287TCT/ĐTNN

Công văn số 287TCT/ĐTNN về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặc thù do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 287TCT/ĐTNN sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặc thù


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 287TCT/ĐTNN
V/v: sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Thực phẩm JKLim (Việt Nam) TNHH
(Xã Ninh Sơn, TX Tây Ninh, Tây Ninh)

 

Trả lời công văn số 163/J.K.L/2004 ngày (không ghi) tháng 12 năm 2004 của Công ty Thực phẩm JKLim (Việt Nam) TNHH về việc sử dụng hóa đơn GTGT đặc thù, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ. Thông tư số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính qui định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn thì: Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu theo qui định thì mới có giá trị pháp lí. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng theo các chỉ tiêu in sẵn trên hóa đơn. Trường hợp mẫu hóa đơn có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị kí duyệt thì không phải nhất thiết thủ trưởng đơn vị phải ký duyệt mà có thể ủy quyền cho người bán hàng kí, ghi rõ họ tên khi lập và giao hóa đơn cho khách hàng. Việc ủy quyền người kí duyệt hóa đơn bán hàng phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị và hóa đơn này phải được đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên, bên trái của liên 2 hóa đơn.

Căn cứ Điểm 4, Điều 19 Luật Kế toán số 03/2003 ngày 17/6/2003 thì: Chứng từ kế toán phải lập đủ số liên qui định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau. Chứng từ kế toán do đơn vị kế toán qui định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 2 của Luật này lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kế toán.

Căn cứ theo các qui định trên, trường hợp các hóa đơn GTGT của Công ty chỉ có chữ kí, không có dấu thì không được coi là hóa đơn hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Metro Cash & Carry VN
- Cục thuế Tây Ninh
- Cục thuế TP HCM
- Cục thuế Hà Nội
- Lưu VP(HC), ĐTNN(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 287TCT/ĐTNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 287TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 287TCT/ĐTNN sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặc thù


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 287TCT/ĐTNN sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặc thù
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 287TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 287TCT/ĐTNN sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặc thù

Lịch sử hiệu lực Công văn 287TCT/ĐTNN sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặc thù

  • 20/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực