Công văn 288/ĐTĐL-TTĐL

Công văn 288/ĐTĐL-TTĐL chuẩn bị triển khai vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm do Cục Điều tiết điện lực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 288/ĐTĐL-TTĐL vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/ĐTĐL-TTĐL
V/v chuẩn bị triển khai vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các đơn vị phát điện;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
- Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (ĐĐQG);
- Công ty Mua bán điện (MBĐ);
- Trung tâm Công nghệ thông tin (EVNIT);
- Các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam;
- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí;
- Tổng Công ty Điện lực TKV.

 

Thực hiện Thông báo số 53/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 13 tháng 3 năm 2011 về ý kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về xây dựng Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam, căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 10 tháng 5 năm 2010 về Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, để chuẩn bị cho vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) thí điểm vào ngày 01 tháng 7 năm 2011, Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) thông báo tới các đơn vị các nội dung cần thực hiện như sau:

1. Phân loại các đơn vị phát điện trong Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm:

a) Trong Thị trường VCGM thí điểm, các đơn vị phát điện được phân loại thành ba nhóm gồm: (1) Đơn vị trực tiếp tham gia thị trường, (2) Đơn vị thủy điện đa mục tiêu, (3) Đơn vị không tham gia thị trường. Danh sách và loại hình các đơn vị phát điện được phân loại chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo công văn này;

b) Danh sách nhóm các nhà máy thủy điện bậc thang bao gồm:

(1) Nhóm nhà máy thủy điện Pleikrông - Ialy - Sê San 3 - Sê San 3A - Sê San 4 - Sê San 4A;

(2) Nhóm nhà máy thủy điện Krông Hnăng - Sông Ba Hạ;

(3) Nhóm nhà máy thủy điện Buôn Kuốp-Buôn Tua Sa-Srêpok 3-Srêpok 4;

(4) Nhóm nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak;

(5) Nhóm nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi;

(6) Nhóm nhà máy thủy điện Thác Mơ - Cần Đơn - Srokphumiêng;

(7) Nhóm nhà máy thủy điện Đại Ninh - Bắc Bình.

2. Yêu cầu đối với các đơn vị trong công tác chuẩn bị cho vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm:

a) Trước ngày 15 tháng 6 năm 2011, yêu cầu các đơn vị phát điện có nhà máy thủy điện trong cùng nhóm nhà máy thủy điện bậc thang (trừ nhóm bậc thang Pleikrông - Ialy - Sê San 3 - Sê San 3A - Sê San 4 - Sê San 4A) phải thống nhất cử một đơn vị phát điện trong cùng nhóm làm đại diện thực hiện vào chào giá thay cho nhóm các nhà máy này, đồng thời thông báo tên đơn vị phát điện đại diện chào giá cho Cục ĐTĐL, Trung tâm ĐĐQG, EVNIT để thực hiện các công việc liên quan theo quy định;

b) Các đơn vị phát điện phối hợp với EVNIT để thiết lập hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện bao gồm hệ thống chào giá, hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống thông tin thị trường, hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM) và các thiết bị liên quan để đảm bảo tiến độ vận hành thị trường VCGM thí điểm. (Công việc chi tiết quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này);

c) EVNIT căn cứ vào hiện trạng hạ tầng cơ sở tại các đơn vị phát điện để tiến hành lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thị trường VCGM thí điểm, đảm bảo trang bị tối thiểu được: hệ thống chào giá, hệ thống đo đếm điện năng và kết nối được với trang thông tin nội bộ thị trường điện của Trung tâm ĐĐQG. (Công việc chi tiết quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này);

d) Trung tâm ĐĐQG căn cứ vào danh sách tại Phụ lục 1 của công văn này để phối hợp với EVNIT xây dựng cơ sở dữ liệu sẵn sàng phục vụ Thị trường VCGM thí điểm;

đ) Công ty MBĐ căn cứ vào danh sách các nhà máy điện BOT tại Phụ lục 1 kèm theo công văn này để tiến hành các công tác chuẩn bị chào giá thay theo quy định;

e) Các Tổng Công ty điện lực tập hợp và báo cáo các thông số của các nhà máy thủy điện nhỏ cho Trung tâm ĐĐQG theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo Cục Điều tiết điện lực để giải quyết. Ngoài ra các đơn vị cần chủ động cập nhật thông tin thông qua trang web của Cục Điều tiết điện lực (địa chỉ http://www.erav.vn) để kịp thời triển khai các công tác chuẩn bị cho vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để b/c);
- PVN, TKV;
- Lưu: VT, TTĐL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đinh Thế Phúc

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH VÀ LOẠI HÌNH CÁC ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH THÍ ĐIỂM (TỪ NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2011)

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN PHỤC VỤ THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH THÍ ĐIỂM

I. CÔNG TÁC DO EVNIT THỰC HIỆN

1. Lắp đặt thiết bị phục vụ kết nối đường truyền và đọc số liệu công tơ.

2. Cấu hình kết nối các hệ thống chào giá, thu thập số liệu đo đếm vào mạng WAN EVN.

3. Thi công hệ thống thu thập số liệu đo đếm tại mỗi NMĐ (Kéo rải cáp đấu nối nhóm công tơ, kết nối đọc số liệu tại chỗ, từ xa).

4. Cài đặt các phần mềm cho giai đoạn thử nghiệm.

5. Đào tạo sử dụng, hướng dẫn vận hành tại chỗ cho cán bộ kỹ thuật NMĐ trong quá trình triển khai.

II. CÔNG TÁC DO ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị vị trí lắp đặt trang thiết bị: vị trí ,bàn đặt thiết bị (các loại máy tính, thiết bị của hệ thống thu thập số liệu đo đếm, chào giá, kết nối internet), cấp nguồn tại từng vị trí này và tại tủ công tơ (cho thiết bị chuyển đổi serial). Vị trí lắp đặt thiết bị các hệ thống:

a) Máy tính chào giá và máy tính cài CSDL: tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy;

b) Máy tính đọc số liệu công tơ (theo như yêu cầu tại phần kế hoạch triển khai dưới đây).

2. Kết nối kênh truyền:

a) Thiết lập sẵn sàng cổng kết nối vào mạng WAN EVN (đối với nhà máy đã kết nối WAN EVN) hoặc kết nối internet (đối với các NMĐ chưa có kết nối internet) tại các vị trí lắp đặt thiết bị của hệ thống chào giá, đo đếm trước thời điểm EVNIT triển khai và thông báo cho EVNIT;

b) Đối với các nhà máy có các nhóm công tơ rải rác ở các vị trí xa nhau trên 1,5 km: trong trường hợp không thể kéo rải cáp, các máy tính đọc số liệu công tơ điện tử phải đặt ở các vị trí này thì các nhà máy cần chuẩn bị sẵn sàng kết nối internet/WAN đồng thời ở các vị trí đó.

3. Cử và thông báo đầu mối làm việc trực tiếp với đơn vị quản lý số liệu đo đếm (EVNIT) trước ngày triển khai, bao gồm:

a) Đầu mối phối hợp triển khai: kết nối đường truyền và hệ thống đo đếm;

b) Đầu mối tiếp nhận thiết bị do EVNIT gừi;

c) Đầu mối tiếp nhận đào tạo, hướng dẫn vận hành các hệ thống trong quá trình triển khai.

4. Cử cán bộ hỗ trợ trong quá trình triển khai, cán bộ tham gia đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản lý vận hành trong quá trình triển khai.

5. Tiếp nhận thiết bị EVNIT bàn giao sau khi hoàn thành.

6. Cung cấp tài liệu kỹ thuật hệ thống đo đếm cho đơn vị Quản lý số liệu đo đếm, bao gồm:

a) Biên bản lập trình, Biên bản kiểm định công tơ gần nhất;

b) Biên bản nghiệm thu hệ thống đo đếm (toàn bộ hệ thống đo đếm);

c) Phương thức giao nhận điện năng;

d) Thỏa thuận thiết kế đo đếm (có bao gồm hồ sơ kỹ thuật, sơ đồ nhất thứ, nhị thứ);

đ) Bản vẽ bố trí công tơ trong nhà máy.

7. Kết nối nhóm công tơ: trong trường hợp công tơ đặt tại các vị trí có khoảng cách lớn (lớn hơn 300m, nhưng trong giới hạn truyền nhận của chuẩn RS485), đề nghị nhà máy cho phép sử dụng các đôi cáp đồng hiện hữu (3 đôi, nếu có) để kết nối nhóm công tơ để đảm bảo tiến độ.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KẾT NỐI HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH THÍ ĐIỂM

1. Tổng số nhà máy điện cần triển khai kết nối hạ tầng là 66 nhà máy đang vận hành (theo danh sách tại Bảng 1). Đối với các nhà máy dự kiến vận hành năm 2011, việc triển khai phụ thuộc vào tiến độ của nhà máy.

2. Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

a) Các nhà máy chưa có kết nối WAN: Hoàn thành trước 10/6/2011;

b) Các nhà máy có kết nối WAN nhưng hệ thống thu thập số liệu tại chỗ không ổn định: Hoàn thành trước 15/6/2011;

c) Các nhà máy hiện tại có kết nối đọc số liệu đo đếm tại chỗ tốt sẽ phối hợp với EVNIT triển khai và hoàn thành trước ngày 30/06/2011, bao gồm: Thác Bà, Ninh Bình, Thủ Đức, Trị An, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 4, Hòa Bình, Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi, Cần Thơ, Bà Rịa, Thác Mơ, Buôn Kuốp, Srepok 3, Buôn TuaSrah.


BẢNG 1

THỜI GIAN BIỂU TRIỂN KHAI KẾT NỐI HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN

Số TT

Tên nhà máy

Loại

Chủ đầu tư

Đã kết nối WAN

Vị trí đặt máy tính chào giá (1)

Vị trí đặt máy tính đọc số liệu (2)

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Yêu cầu

1

Na Dương

NĐ Than

IPP

 

Phòng Điều khiển trung tâm (ĐKTT)

ĐKTT

15/05/2011

16/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

2

Cao Ngạn

NĐ Than

IPP

 

ĐKTT

TBA NM

15/05/2011

16/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

3

Sông Côn 2

Thủy điện

IPP

 

ĐKTT

Phòng relay NMĐ

15/05/2011

16/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

4

Đồng Nai 3

Thủy điện

EVN-CP

 

ĐKTT

TBA 220kV

15/05/2011

16/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

5

Ialy

Thủy điện

EVN-PT

x

ĐKTT

Trạm OPY và tại gian máy

15/05/2011

17/05/2011

Sẵn sàng kết nối WAN tại các vị trí (1) và (2)

6

Cà Mau 1

NĐ Khí

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT

15/05/2011

16/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

7

Sơn Động

NĐ Than

IPP

 

ĐKTT

TBA NM

16/05/2011

17/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

8

Tuyên Quang

Thủy điện

EVN-PT

x

ĐKTT

ĐKTT

17/05/2011

19/05/2011

Sẵn sàng kết nối WAN tại ĐKTT

9

Sông Tranh 2

Thủy điện

EVN-PT

 

ĐKTT

TBA NM

17/05/2011

18/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

10

Đại Ninh

Thủy điện

EVN-PT

x

ĐKTT

ĐKTT

17/05/2011

19/05/2011

Sẵn sàng kết nối WAN tại ĐKTT

11

Cà Mau 2

NĐ Khí

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT

17/05/2011

17/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

12

Cẩm Phả 1

NĐ Than

IPP

 

ĐKTT

TBA NM

18/05/2011

19/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

13

Sê San 3

Thủy điện

EVN-PT

 

ĐKTT

ĐKTT

18/05/2011

19/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

14

Ô Môn 1

NĐ Khí

EVN-PT

x

ĐKTT

ĐKTT

18/05/2011

19/05/2011

Sẵn sàng kết nối WAN tại ĐKTT

15

A Vương

Thủy điện

EVN-CP

 

ĐKTT

TBA phân phối NM

19/05/2011

20/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

16

Uông Bí

NĐ Than

EVN-PT

x

ĐKTT

ĐKTT

20/05/2011

21/05/2011

Sẵn sàng kết nối WAN tại ĐKTT

17

Thái An

Thủy điện

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT và TBA 220kV Hà Giang

20/05/2011

23/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

18

Bắc Bình

Thủy điện

IPP

 

 

 

20/05/2011

21/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

19

Plêi Krông

Thủy điện

EVN-PT

 

ĐKTT

ĐKTT

20/05/2011

21/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

20

Nhơn Trạch 1

NĐ Khí

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT

20/05/2011

21/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

21

An Khê

Thủy điện

EVN-CP

 

ĐKTT

ĐKTT

21/05/2011

22/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

22

Uông Bí MR 1

NĐ Than

EVN-PT

 

ĐKTT

ĐKTT

22/05/2011

23/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

23

Đa Dâng 2

Thủy điện

EVN-CP

 

ĐKTT

ĐKTT

22/05/2011

23/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

24

Sê San 3A

Thủy điện

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT

22/05/2011

23/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

25

Nhơn Trạch 2

NĐ Khí

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT

22/05/2011

22/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

26

Sông Hinh

Thủy điện

EVN-CP

x

ĐKTT

ĐKTT

23/05/2011

24/05/2011

Sẵn sàng kết nối WAN tại ĐKTT

27

Formosa

NĐ Than

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT NMĐ và tại TBA Long Thành

23/05/2011

25/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

28

Phả Lại 1

NĐ Than

EVN-CP

x

ĐKTT

ĐKTT

23/05/2011

25/05/2011

Sẵn sàng kết nối WAN tại ĐKTT

29

Nậm Chiến 2

Thủy điện

IPP

 

ĐKTT

Phòng VH

24/05/2011

25/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

30

Sê San 4

Thủy điện

EVN-CP

 

ĐKTT

ĐKTT

24/05/2011

25/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

31

Cần Đơn

Thủy điện

BOT trong nước

 

ĐKTT

ĐKTT

24/05/2011

25/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

32

Sông Ba Hạ

Thủy điện

EVN-CP

 

ĐKTT

ĐKTT

25/05/2011

26/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

33

Phả Lại 2

NĐ Than

EVN-CP

x

ĐKTT

ĐKTT

26/05/2011

27/05/2011

Sẵn sàng kết nối WAN tại ĐKTT

34

Hương Sơn

Thủy điện

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT + TBA Linh Cảm

26/05/2011

29/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

35

Srêpok 4

Thủy điện

EVN-CP

 

ĐKTT

ĐKTT

26/05/2011

27/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

36

Hiệp Phước

NĐ Dầu - Khí

IPP

 

ĐKTT

NMĐ và tại TBA Nhà Bè

26/05/2011

28/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

37

Srok Phu Miêng

Thủy điện

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT và TBA Lộc Ninh

26/05/2011

29/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

38

Krông H'năng

Thủy điện

IPP

 

ĐKTT

TBA 110kV Eakar và tại tổ máy

27/05/2011

30/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

39

Hải Phòng 1

NĐ Than

EVN-CP

 

ĐKTT

ĐKTT

28/05/2011

29/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

40

Vĩnh Sơn

Thủy điện

EVN-CP

 

ĐKTT

ĐKTT

29/05/2011

31/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

41

Bản Vẽ

Thủy điện

EVN-CP

 

ĐKTT

ĐKTT

30/05/2011

31/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

42

Phú Mỹ 2.2

NĐ Khí

BOT

 

ĐKTT

ĐKTT

30/05/2011

31/05/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

43

Bình Điền

Thủy điện

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT

31/05/2011

01/06/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

44

Quảng Ninh 1

NĐ Than

EVN-CP

 

ĐKTT

ĐKTT

01/06/2011

02/06/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

45

Cửa Đạt

Thủy điện

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT

01/06/2011

03/06/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

46

Phú Mỹ 3

NĐ Khí

BOT

 

ĐKTT

ĐKTT

01/06/2011

02/06/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại ĐKTT

47

Hương Điền

Thủy điện

IPP

 

ĐKTT

ĐKTT và tại TBA Văn Xá

02/06/2011

05/06/2011

Sẵn sàng kết nối internet tại các vị trí (1) và (2)

48

Quảng Trị

Thủy điện

EVN-PT

x

ĐKTT

ĐKTT

06/06/2011

08/06/2011

Sẵn sàng kết nối WAN tại ĐKTT

49

Thác Bà

Thủy điện

EVN-CP

x

ĐKTT

ĐKTT

 

 

Sẵn sàng kết nối WAN tại ĐKTT

50

Hòa Bình

Thủy điện

EVN-PT

x

ĐKTT

nhà APK, TBA 220kV, TBA 500kV, Gian máy

 

 

Sẵn sàng kết nối WAN tại APK, TBA220kV sẵn sàng kết nối WAN/Internet tại TBA500kV, gian máy

51

Sơn La

Thủy điện

EVN-PT

 

 

 

04/06/2011

10/06/2011

 

52

Ninh Bình

NĐ Than

EVN-CP

x

 

 

 

 

 

53

Hàm Thuận

Thủy điện

EVN-CP

x

 

 

 

 

 

54

Đa Mi

Thủy điện

EVN-CP

x

 

 

 

 

 

55

Đa Nhim

Thủy điện

EVN-CP

x

 

 

 

 

 

56

Buôn Tua Srah

Thủy điện

EVN-PT

x

 

 

 

 

 

57

Srêpok 3

Thủy điện

EVN-PT

x

 

 

 

 

 

58

Buôn Kuốp

Thủy điện

EVN-PT

x

 

 

 

 

 

59

Thủ Đức

NĐ Dầu

EVN-PT

x

 

 

 

 

 

60

Cần Thơ

NĐ Khí

EVN-PT

x

 

 

 

 

 

61

Thác Mơ

Thủy điện

EVN-CP

x

 

 

 

 

 

62

Trị An

Thủy điện

EVN-PT

x

 

 

 

 

 

63

Bà Rịa

NĐ Khí

EVN-CP

x

 

 

 

 

 

64

Phú Mỹ 2.1

NĐ Khí

EVN-PT

x

 

 

 

 

 

65

Phú Mỹ 1

NĐ Khí

EVN-PT

x

 

 

 

 

 

66

Phú Mỹ 4

NĐ Khí

EVN-PT

x

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 288/ĐTĐL-TTĐL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu288/ĐTĐL-TTĐL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2011
Ngày hiệu lực13/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 288/ĐTĐL-TTĐL vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 288/ĐTĐL-TTĐL vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu288/ĐTĐL-TTĐL
        Cơ quan ban hànhCục Điều tiết điện lực
        Người kýĐinh Thế Phúc
        Ngày ban hành13/05/2011
        Ngày hiệu lực13/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 288/ĐTĐL-TTĐL vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 288/ĐTĐL-TTĐL vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh

           • 13/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực