Công văn 2917/BVTV-QLT

Công văn 2917/BVTV-QLT năm 2013 thống nhất thực hiện Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNTvà 14/2013/TT-BNNPTNT về thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2917/BVTV-QLT 2013 thực hiện thông tư 13/2013 và 14/2013 thuốc bảo vệ thực vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2917/BVTV-QLT
V/v thống nhất thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Các Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Để thống nhất thực hiện một số nội dung của hai Thông tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) ban hành: Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điền kiện sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan:

I. Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

1. Về Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật:

- Khoản 1 Điều 33: “….vận chuyển thuốc/nguyên liệu thuốc BVTV từ 1.000kg/xe trở lên phải có giấy phép vận chuyển....”, có nghĩa là:

Khi vận chuyển ≥ 1.000 kg hàng hóa là thuốc/nguyên liệu thuốc BVTV trên một phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì phải có giấy phép vận chuyển.

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép vận chuyển cho nhiều xe, nhiều lái xe và nhiều người áp tải (nếu có); nhiều loại thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV: các thông tin tại mục 4, 5 của mẫu Giấy phép vận chuyển cần được xây dựng thành Phụ lục, và tại các mục 4, 5 trong giấy phép ghi “Phụ lục kèm theo Giấy phép này”. Phụ lục yêu cầu ghi thông tin về tên, số giấy chứng minh nhân dân; bảng kê trọng lượng hàng và nhóm thuốc BVTV.

- Trường hợp cấp Giấy phép vận chuyển có thời hạn hiệu lực là 01 năm thì phải ghi rõ trọng lượng thuốc BVTV vận chuyển trong khoảng thời gian đó.

2. Tập huấn an toàn lao động trong vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Chi cục BVTV tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ sở đào tạo, dạy nghề, doanh nghiệp tổ chức tập huấn về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV cho đối tượng là người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải hàng, thủ kho.

Thời gian mỗi khóa tập huấn là 03 ngày, với các nội dung chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo công văn này.

II. Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (TT 14)

1. Thực hiện quy định về bảo vệ môi trường

Để đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác về môi trường, nội dung Khoản 5 Điều 11 của TT 14 được thực hiện như sau:

- Cơ sở buôn bán có nơi chứa thuốc BVTV từ 5.000 kg trở lên phải đáp ứng quy định điều kiện về kho chứa tại Khoản 2 Điều 3 của TT 14 và phải có một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết, giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận hoặc thông báo chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường, ...

- Cơ sở buôn bán có nơi chứa thuốc BVTV dưới 5.000 kg: ngoài các nội dung đã nêu trong Thông tư, cần bổ sung yêu cầu phải có một trong các loại giấy tờ sau: Giấy xác nhận hoặc thông báo chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, ...

- Việc lập báo cáo đánh giá động môi trường, bản cam kết môi trường và các thủ tục liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt báo cáo; xác nhận đăng ký cam kết được thực hiện theo quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ và Thông tư 29/2011/NĐ-CP">26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các quy định khác của Bộ Tài nguyên Môi trường.

2. Tập huấn đối với người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật

Chi cục BVTV tỉnh, thành phố phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh thuốc BVTV tổ chức tập huấn về thuốc BVTV cho đối tượng là người trực tiếp bán thuốc BVTV.

Thời gian mỗi khóa tập huấn là 05 ngày, với các nội dung chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này.

Căn cứ kết quả tập huấn, Chi cục BVTV tỉnh, thành phố cấp Giấy chứng nhận huấn luyện về thuốc BVTV theo mẫu tại Phụ lục 3 của công văn này.

3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tên vả địa chỉ của cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV phải ghi đúng như trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở đó.

Yêu cầu các đơn vị thống nhất thực hiện những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh ngay về Cục Bảo vệ thực vật (phòng Quản lý Thuốc BVTV, Email: qlt.bvtv@mard.gov.vn, điện thoại: 04.38518194) để phối hợp xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Sĩ Doanh

 

PHỤ LỤC 1

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

STT

Nội dung tập huấn

Tài liệu tham khảo để biên soạn bài giảng

1.

An toàn lao động

- Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH.

- Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

- Tài liệu liên quan khác.

2.

Văn bản liên quan đến vận chuyển, bảo quản hóa chất nguy hiểm

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc BVTV (Chương VI).

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

- Tài liệu liên quan khác (nếu có)

3.

Đặc tính của thuốc BVTV.

Các nguồn tài liệu chuyên ngành

4.

Dấu hiệu, biểu trưng và ký hiệu nguy hiểm của hàng hóa.

Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc BVTV (Phụ lục V, VI)

5.

- Các biện pháp bảo đảm an toàn khi vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV (cấp cứu, an toàn trên đường, sử dụng dụng cụ bảo vệ);

- Phòng ngừa và xử lý sự cố đối với mỗi loại thuốc BVTV.

- An toàn trong sử dụng thuốc BVTV (Cục An toàn lao động, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 2007)

- Tài liệu liên quan khác (nếu có)

6

Thực hành an toàn trong bảo quản, vận chuyển thuốc BVTV;

7

Kiểm tra, tổng kết

Ghi chú: Các văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu dùng biên soạn nội dung bài giảng cho các lớp tập huấn phải thường xuyên cập nhật những nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

 

PHỤ LỤC 2

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN ĐỐI VỚI NGƯỜI TRỰC TIẾP BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

STT

Nội dung cần tập huấn

Tài liệu tham khảo biên soạn bài giảng

1.

Quy định quản lý thuốc BVTV và điều kiện kinh doanh thuốc BVTV

-Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc BVTV.

- Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV.

- Thông tư ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng/hạn chế sử dụng/cấm sử dụng ở Việt Nam (các văn bản hiện hành).

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

- Tài liệu liên quan khác

2.

An toàn trong buôn bán, bảo quản và sử dụng thuốc BVTV

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

- Tài liệu liên quan khác

3.

Quy định về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến thuốc BVTV

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2010

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Tài liệu liên quan khác

4.

Đặc tính thuốc BVTV;

Các nguồn tài liệu chuyên ngành

5.

- Nhãn thuốc;

- Hình tượng biểu diễn độ độc và tính chất của thuốc BVTV.

Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc BVTV (Phụ lục V, VI)

6.

Đại cương về dịch hại; một số dịch hại phổ biến và biện pháp phòng trừ

Các nguồn tài liệu chuyên ngành

7.

Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 20:2010/BVTV (của Cục Bảo vệ thực vật) Tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả

8.

Biện pháp phòng ngừa và xử lý sự cố đối với mỗi loại thuốc BVTV. (Tình huống nhiễm, triệu chứng ngộ độc và cách xử lý; sử dụng dụng cụ bảo vệ, sơ cứu người bị nạn)

- An toàn trong sử dụng thuốc BVTV

(Cục An toàn lao động, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 2007)

- An toàn trong sử dụng thuốc BVTV

(Cục Bảo vệ thực vật, NXB Nông nghiệp, 1995)

- Tài liệu liên quan khác (nếu có)

9.

- Thực hành sử dụng thuốc BVTV; dụng cụ bảo vệ; xử lý sự cố, sơ cứu người bị nạn

- Thảo luận

10.

Kiểm tra, tổng kết

Ghi chú: Các văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu dùng biên soạn nội dung bài giảng cho các lớp tập huấn phải thường xuyên cập nhật những nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

 

PHỤ LỤC 3

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN VỀ THUỐC BVTV

 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
……………………..
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./GCN-BVTV

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT………………….. CHỨNG NHẬN

Ảnh màu
4 x 6

Ông (Bà): …………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…………………………….. Tại:………………………………………

Đã tham dự lớp tập huấn:

“Huấn luyện về thuốc bảo vệ thực vật”

Thời gian từ ngày:……………………… đến ngày………………..

 

 

……., ngày….tháng….năm……
CHI CỤC TRƯỞNG
(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2917/BVTV-QLT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2917/BVTV-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2013
Ngày hiệu lực 06/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2917/BVTV-QLT 2013 thực hiện thông tư 13/2013 và 14/2013 thuốc bảo vệ thực vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2917/BVTV-QLT 2013 thực hiện thông tư 13/2013 và 14/2013 thuốc bảo vệ thực vật
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2917/BVTV-QLT
Cơ quan ban hành Cục Bảo vệ thực vật
Người ký Bùi Sĩ Doanh
Ngày ban hành 06/12/2013
Ngày hiệu lực 06/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2917/BVTV-QLT 2013 thực hiện thông tư 13/2013 và 14/2013 thuốc bảo vệ thực vật

Lịch sử hiệu lực Công văn 2917/BVTV-QLT 2013 thực hiện thông tư 13/2013 và 14/2013 thuốc bảo vệ thực vật

  • 06/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực