Công văn 2928/BYT-TB-CT

Công văn 2928/BYT-TB-CT năm 2016 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2928/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2928/BYT-TB-CT
V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vimedix

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xét nội dung đề nghị tại công văn 01/2016/GPNK-VMD ngày 12/4/2016 của đơn vị nhập khẩu về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ nhập khẩu và duyệt cấp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị y tế (mới 100%) theo danh mục như sau:

TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU

1

Khung giá đỡ động mạch vành loại thường

iVascular ARCHITECT (Danh mục đính kèm)

Life Vascular Devices (LVD) Biotech S.L., Tây Ban Nha

2

Khung giá đỡ động mạch vành loại phủ thuốc Sirolimus

iVascular ANGIOLITE (Danh mục đính kèm)

3

Bóng nong động mạch vành

iVascular XPERIENCE (Danh mục đính kèm)

4

Bộ dụng cụ hút huyết khối

iVascular CAPTURER (Danh mục đính kèm)

Đề nghị đơn vị nhập khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về nhãn hàng hóa phải theo đúng quy định pháp luật về nhãn, đồng thời phải chịu trách nhiệm về số lượng, trị giá và chất lượng các trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Giấy phép nhập khẩu này có hiệu lực một (01) năm kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Hải quan cửa khẩu;
- Thanh tra Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số 2928/BYT-TB-CT ngày 20/5/2016 của Bộ Y tế)

Hàng do hãng Life Vascular Devices (LVD) Biotech S.L., Tây Ban Nha sản xuất:

1. Các chủng loại (model) của sản phẩm iVascular ARCHITECT

CoCr Coronary Stent - Khung giá đỡ động mạch vành loại thường

MÃ SẢN PHẨM

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SCC BR14 150 200 009

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2mm y 9 mm de longitud

SCC BR14 150 200 014

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2mm y 14 mm de longitud

SCC BR14 150 200 019

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2mm y 19 mm de longitud

SCC BR14 150 200 024

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2mm y 24 mm de longitud

SCC BR14 150 200 029

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2mm y 29 mm de longitud

SCC BR14 150 200 034

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2mm y 34 mm de longitud

SCC BR14 150 200 039

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2mm y 39 mm de longitud

SCC BR14 150 225 009

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,25mm y 9 mm de longitud

SCC BR14 150 225 014

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,25mm y 14 mm de longitud

SCC BR14 150 225 019

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,25mm y 19 mm de longitud

SCC BR14 150 225 024

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,25mm y 24 mm de longitud

SCC BR14 150 225 029

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,25mm y 29 mm de longitud

SCC BR14 150 225 034

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,25mm y 34 mm de longitud

SCC BR14 150 225 039

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,25mm y 39 mm de longitud

SCC BR14 150 250 009

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,5mm y 9 mm de longitud

SCC BR14 150 250 014

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,5mm y 14 mm de longitud

SCC BR14 150 250 019

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,5mm y 19 mm de longitud

SCC BR14 150 250 024

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,5mm y 2mm de longitud

SCC BR14 150 250 029

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,5mm y 29 mm de longitud

SCC BR14 150 250 034

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,5mm y 34 mm de longitud

SCC BR14 150 250 039

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,5mm y 39 mm de longitud

SCC BR14 150 275 009

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,75mm y 9 mm de longitud

SCC BR14 150 275 014

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,75mm y 14 mm de longitud

SCC BR14 150 275 019

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,75mm y 19 mm de longitud

SCC BR14 150 275 024

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,75mm y 24 mm de longitud

SCC BR14 150 275 029

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,75mm y 29 mm de longitud

SCC BR14 150 275 034

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,75mm y 34 mm de longitud

SCC BR14 150 275 039

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 2,75mm y 39 mm de longitud

SCC BR14 150 300 009

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3 mm y 9 mm de longitud

SCC BR14 150 300 014

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3 mm y 14 mm de longitud

SCC BR14 150 300 019

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3 mm y 19 mm de longitud

SCC BR14 150 300 024

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3 mm y 24 mm de longitud

SCC BR14 150 300 029

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3 mm y 29 mm de longitud

SCC BR14 150 300 034

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3 mm y 34 mm de longitud

SCC BR14 150 300 039

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3 mm y 39 mm de longitud

SCC BR14 150 350 009

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3,5 mm y 9 mm de longitud

SCC BR14 150 350 014

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3,5 mm y 14 mm de longitud

SCC BR14 150 350 019

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3,5 mm y 19 mm de longitud

SCC BR14 150 350 024

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3,5 mm y 24 mm de longitud

SCC BR14 150 350 029

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3,5 mm y 29 mm de longitud

SCC BR14 150 350 034

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3,5 mm y 34 mm de longitud

SCC BR14 150 350 039

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 3,5 mm y 39 mm de longitud

SCC BR14 150 400 009

Catéler: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4 mm y 9 mm de longitud

SCC BR14 150 400 014

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4 mm y 14 mm de longitud

SCC BR14 150 400 019

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4 mm y 19 mm de longitud

SCC BR14 150 400 024

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4 mm y 24 mm de longitud

SCC BR14 150 400 029

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4 mm y 29 mm de longitud

SCC BR14 150 400 034

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4 mm y 34 mm de longitud

SCC BR14 150 400 039

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4 mm y 39 mm de longitud

SCC BR14 150 450 014

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4,5 mm y 14 mm de longitud

SCC BR14 150 450 019

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4,5 mm y 19 mm de longitud

SCC BR14 150 450 024

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4,5 mm y 24 mm de longitud

SCC BR14 150 450 029

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4,5 mm y 29 mm de longitud

SCC BR14 150 450 034

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4,5 mm y 34 mm de longitud

SCC BR14 150 450 039

Catéter: longitud 150

Stent: diámetro nominal 4,5 mm y 39 mm de longitud

2. Các chủng loại (model) của sản phẩm iVascular ANGIOLITE

Sirolimus elutin coronary CoCr stent - Khung giá đỡ động mạch vành loại phthuốc Sirolimus

MÃ SẢN PHẨM

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SCC DSR14 150 200 009

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2 mm y 9 mm de longitud

SCC DSR14 150 200 014

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2 mm y 14 mm de longitud

SCC DSR14 150 200 019

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2 mm y 19 mm de longitud

SCC DSR14 150 200 024

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2 mm y 24 mm de longitud

SCC DSR14 150 200 029

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2 mm y 29 mm de longitud

SCC DSR14 150 200 034

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2 mm y 34 mm de longitud

SCC DSR14 150 200 039

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2 mm y 39 mm de longitud

SCC DSR14 150 225 009

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,25 mm y 9 mm de longitud

SCC DSR14 150 225 014

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,25 mm y 14 mm de longitud

SCC DSR14 150 225 019

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,25 mm y 19 mm de longitud

SCC DSR14 150 225 024

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,25 mm y 24 mm de longitud

SCC DSR14 150 225 029

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,25 mm y 29 mm de longitud

SCC DSR14 150 225 034

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,25 mm y 34 mm de longitud

SCC DSR14 150 225 039

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,25 mm y 39 mm de longitud

SCC DSR14 150 250 009

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,5 mm y 9 mm de longitud

SCC DSR14 150 250 014

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,5 mm y 14 mm de longitud

SCC DSR14 150 250 019

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,5 mm y 19 mm de longitud

SCC DSR14 150 250 024

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,5 mm y 24 mm de longitud

SCC DSR14 150 250 029

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,5 mm y 29 mm de longitud

SCC DSR14 150 250 034

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,5 mm y 34 mm de longitud

SCC DSR14 150 250 039

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,5 mm y 39 mm de longitud

SCC DSR14 150 275 009

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,75 mm y 9 mm de longitud

SCC DSR14 150 275 014

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,75 mm y 14 mm de longitud

SCC DSR14 150 275 019

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,75 mm y 19 mm de longitud

SCC DSR14 150 275 024

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,75 mm y 24 mm de longitud

SCC DSR14 150 275 029

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,75 mm y 29 mm de longitud

SCC DSR14 150 275 034

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,75 mm y 34 mm de longitud

SCC DSR14 150 275 039

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 2,75 mm y 39 mm de longitud

SCC DSR14 150 300 009

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3 mm y 9 mm de longitud

SCC DSR14 150 300 014

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3 mm y 14 mm de longitud

SCC DSR14 150 300 019

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3 mm y 19 mm de longitud

SCC DSR14 150 300 024

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3 mm y 24 mm de longitud

SCC DSR14 150 300 029

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3 mm y 29 mm de longitud

SCC DSR14 150 300 034

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3 mm y 34 mm de longitud

SCC DSR14 150 300 039

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3 mm y 39 mm de longitud

SCC DSR14 150 350 009

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3,5 mm y 9 mm de longitud

SCC DSR14 150 350 014

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3,5 mm y 14 mm de longitud

SCC DSR14 150 350 019

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3,5 mm y 19 mm de longitud

SCC DSR14 150 350 024

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3,5 mm y 24 mm de longitud

SCC DSR14 150 350 029

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3,5 mm y 29 mm de longitud

SCC DSR14 150 350 034

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3,5 mm y 34 mm de longitud

SCC DSR14 150 350 039

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 3,5 mm y 39 mm de longitud

SCC DSR14 150 400 009

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4 mm y 9 mm de longitud

SCC DSR14 150 400 014

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4 mm y 14 mm de longitud

SCC DSR14 150 400 019

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4 mm y 19 mm de longitud

SCC DSR14 150 400 024

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4 mm y 24 mm de longitud

SCC DSR14 150 400 029

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4 mm y 29 mm de longitud

SCC DSR14 150 400 034

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4 mm y 34 mm de longitud

SCC DSR14 150 400 039

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4 mm y 39 mm de longitud

SCC DSR14 150 450 014

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4,5 mm y 14 mm de longitud

SCC DSR14 150 450 019

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4,5 mm y 19 mm de longitud

SCC DSR14 150 450 024

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4,5 mm y 24 mm de longitud

SCC DSR14 150 450 029

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4,5 mm y 29 mm de longitud

SCC DSR14 150 450 034

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4,5 mm y 34 mm de longitud

SCC DSR14 150 450 039

Sistema stentcoronario de Cobalto Cromo, con liberación se Sirolimus, premontado en catéter balón de dilatación, rápido intercambio, con recubrimiento hidrofilico, para guía de 0.014”. Sistema de liberación de longitud total 150 cm (útil 142 cm)

Stent de diámetro nominal 4,5 mm y 39 mm de longitud

3. Các chủng loại (model) của sản phẩm iVascular XPERIENCE

Coronary balloon predilatation catheter - Bóng nong động mạch vành

ỐNG THÔNG DÀI TỔNG CỘNG 148,5 cm (142cm hữu ích)

MÃ SẢN PHẨM

MÔ TẢ SẢN PHẨM: BÓNG NONG MẠCH VÀNH

BC PR14 150 125 010

Con balón de 1.25 x 10mm

BC PR14 150 125 015

Con balón de 1.25 x 15mm

BC PR14 150 125 020

Con balón de 1.25 x 20mm

BC PR14 150 150 010

Con balón de 1.5 x 10mm

BC PR14 150 150 015

Con balón de 1.5 x 15mm

BC PR14 150 150 020

Con balón de 1.5 x 20mm

BC PR14 150 150 030

Con balón de 1.5 x 30mm

BC PR14 150 200 010

Con balón de 2.0 x 10mm

BC PR14 150 200 015

Con balón de 2.0 x 15mm

BC PR14 150 200 020

Con balón de 2.0 x 20mm

BC PR14 150 200 025

Con balón de 2.0 x 25mm

BC PR14 150 200 030

Con balón de 2.0 x 30mm

BC PR14 150 200 040

Con balón de 2.0 x 40mm

BC PR14 150 225 010

Con balón de 2.25 x 10mm

BC PR14 150 225 015

Con balón de 2.25 x 15mm

BC PR14 150 225 020

Con balón de 2.25 x 20mm

BC PR14 150 225 025

Con balón de 2.25 x 25mm

BC PR14 150 225 030

Con balón de 2.25 x 30mm

BC PR14 150 225 040

Con balón de 2.25 x 40mm

BC PR14 150 250 010

Con balón de 2.5 x 10mm

BC PR14 150 250 015

Con balón de 2.5 x 15mm

BC PR14 150 250 020

Con balón de 2.5 x 20mm

BC PR14 150 250 025

Con balón de 2.5 x 25mm

BC PR14 150 250 030

Con balón de 2.5 x 30mm

BC PR14 150 250 040

Con balón de 2.5 x 40mm

BC PR14 150 275 010

Con balón de 2.75 x 10mm

BC PR14 150 275 015

Con balón de 2.75 x 15mm

BC PR14 150 275 020

Con balón de 2.75 x 20mm

BC PR14 150 275 025

Con balón de 2.75 x 25mm

BC PR14 150 275 030

Con balón de 2.75 x 30mm

BC PR14 150 275 040

Con balón de 2.75 x 40mm

BC PR14 150 300 010

Con balón de 3.0 x 10mm

BC PR14 150 300 015

Con balón de 3.0 x 15mm

BC PR14 150 300 020

Con balón de 3.0 x 20mm

BC PR14 150 300 025

Con balón de 3.0 x 25mm

BC PR14 150 300 030

Con balón de 3.0 x 30mm

BC PR14 150 300 040

Con balón de 3.0 x 40mm

BC PR14 150 325 010

Con balón de 3.25 x 10mm

BC PR14 150 325 015

Con balón de 3.25 x 15mm

BC PR14 150 325 020

Con ban de 3.25 x 20mm

BC PR14 150 325 025

Con balón de 3.25 x 25mm

BC PR14 150 325 030

Con balón de 3.25 x 30mm

BC PR14 150 325 040

Con balón de 3.25 x 40mm

BC PR14 150 350 010

Con balón de 3.5 x 10mm

BC PR14 150 350 015

Con balón de 3.5 x 15mm

BC PR14 150 350 020

Con balón de 3.5 x 20mm

BC PR14 150 350 025

Con balón de 3.5 x 25mm

BC PR14 150 350 030

Con balón de 3.5 x 30mm

BC PR14 150 350 040

Con balón de 3.5 x 40mm

BC PR14 150 375 010

Con balón de 3.75 x 10mm

BC PR14 150 375 015

Con balón de 3.75 x 15mm

BC PR14 150 375 020

Con balón de 3.75 x 20mm

BC PR14 150 375 025

Con balón de 3.75 x 25mm

BC PR14 150 375 030

Con balón de 3.75 x 30mm

BC PR14 150 375 040

Con balón de 3.75 x 40mm

BC PR14 150 400 010

Con balón de 4.0 x 10mm

BC PR14 150 400 015

Con balón de 4.0 x 15mm

BC PR14 150 400 020

Con balón de 4.0 x 20mm

BC PR14 150 400 025

Con balón de 4.0 x 25mm

BC PR14 150 400 030

Con balón de 4.0 x 30mm

BC PR14 150 400 040

Con balón de 4.0 x 40mm

BC PR14 150 425 010

Con balón de 4.25 x 10mm

BC PR14 150 425 015

Con balón de 4.25 x 15mm

BC PR14 150 425 020

Con balón de 4.25 x 20mm

BC PR14 150 425 025

Con balón de 4.25 x 25mm

BC PR14 150 425 030

Con balón de 4.25 x 30mm

BC PR14 150 425 040

Con balón de 4.25 x 40mm

BC PR14 150 450 010

Con balón de 4.5 x 10mm

BC PR14 150 450 015

Con balón de 4.5 x 15mm

BC PR14 150 450 020

Con balón de 4.5 x 20mm

BC PR14 150 450 025

Con balón de 4.5 x 25mm

BC PR14 150 450 030

Con balón de 4.5 x 30mm

BC PR14 150 450 040

Con balón de 4.5 x 40mm

BC PR14 150 500 010

Con balón de 5 x 10mm

BC PR14 150 500 015

Con balón de 5 x 15mm

BC PR14 150 500 020

Con balón de 5 x 20mm

4. Các chủng loại (model) của sản phẩm iVascular CAPTURER

Thrombus extraction catheter - Bộ dụng cụ hút huyết khối

Mã sản phẩm: Ref. DET R14 145 601

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2928/BYT-TB-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2928/BYT-TB-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2928/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2928/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2928/BYT-TB-CT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành20/05/2016
        Ngày hiệu lực20/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2928/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2928/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016

             • 20/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực