Công văn 2932/BYT-TB-CT

Công văn 2932/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2932/BYT-TB-CT đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2932/BYT-TB-CT
V/v đính chính giấy phép nhập khẩu TTBYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Thái An

Bộ Y tế nhận được Công văn số 033-BYT-NK ngày 04/5/2016 của Công ty về việc đính chính thông tin trên giấy phép nhập khẩu TTBYT, sau khi xem xét tài liệu gửi kèm, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Bộ Y tế nhất trí đính chính nội dung trong công văn cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế số: 16080/BYT-TB-CT ngày 22/12/2016 của Bộ Y tế đã cấp cho Công ty như sau:

Nội dung cần đính chính lại: Danh Mục hóa chất đi kèm trong giấy cấp phép

Đề nghị Công ty làm việc với cơ quan Hải Quan để nhập khẩu theo quy định và chịu trách nhiệm về chủng loại, chất lượng hàng hóa nhập khu, thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh trang thiết bị y tế.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng Bộ Y tế (đ báo cáo);
- Hải quan cửa khẩu;
- Thanh
tra Bộ;
- Cổng TTĐT BYT;
- Lưu: VT, TB-CT(2
b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

(Kèm theo Công văn s 2932/BYT-TB-CT ngày 20/5/2016 của Bộ Y tế)

Hóa chất sử dng cho máy sinh hóa do hàng Audit, Ireland sản xuất:

1

ADC011

AUDIT AMMONIA/ETHANOL CONTROLS

2

ADC037

AUDIT APOLIPOPROTEIN CONTROL

3

ADC001

AUDIT BILE ACIDS CONTROLS

4

ADC002

AUDIT CK-MB CONTROL N

5

ADC003

AUDIT CK-MB CONTROL P

6

ADC043

AUDIT CYSTATIN C CONTROLS

7

ADC041

AUDIT D-DIMER CONTROLS

8

ADC034

AUDIT HbA1c DIRECT CONTROLS 

9

ADC031

AUDIT IMMUNO-CONTROL I  

10

ADC032

AUDIT IMMUNO-CONTROL II   

11

ADC039

AUDIT IMMUNO-CONTROL III 

12

ADC006

AUDIT LIPID CONTROL 1

13

ADC007

AUDIT LIPID CONTROL 2

14

ADC022

AUDIT Lp (a) CONTROL N

15

ADC023

AUDIT Lp (a) CONTROL P

16

ADC045

AUDIT MICROALBUMIN CONTROL

17

ADC014

AUDIT SERUM HN

18

ADC015

AUDIT SERUM HP

19

ADC009

AUDIT URINE CONTROL LEVEL 1 

20

ADC010

AUDIT URINE CONTROL LEVEL 2  

21

AD6A419

Lp(a)

22

AD6A217

MAGNESIUM 

23

AD6A501

MICROALBUMIN  

24

AD6A007

MYOGLOBIN 

25

AD6A209

PHOSPHOROUS 

26

AD6A528

RF

27

AD6A2002

TOTAL BILE ACIDS

28

AD6A009

TOTAL IgE

29

A06A306

TOTAL PROTEIN

30

AD6A305

TRANSFERRIN

31

AD6A801

TRIGLYCERIDES

32

AD6A811

TRIGLYCERIDES MONO

33

AD6A003

UIBC

34

AD6A802

UREA  

35

AD6A803

URIC ACID

36

AD6A303

URINARY PROTEIN 

37

ADC027

AUDIT AFP CALIBRATORS

38

ADC028

AUDIT ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (S) 

39

ADC029

AUDIT ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (U)

40

ADC038

AUDIT APOLIPOPROTEJN CALIBRATORS

41

ADC033

AUDIT ASO CALIBRATOR

42

ADC004

AUDIT CK-MB CALIBRATOR

43

ADC020

AUDIT CRP ULTRA CALIBRATORS

44

ADC044

AUDIT CYSTATIN C CALIBRATORS

45

ADC042

AUDIT D-DIMER CALIBRATOR

46

ADC013

AUDIT ETHANOL CALIBRATOR 100

47

ADC012

AUDIT ETHANOL CALIBRATORS

48

ADC025

AUDIT FERRITIN CALIBRATORS

49

ADC036

AUDIT FIBRINOGEN CALIBRATOR

50

ADC035

AUDIT HbA1c DIRECT CALIBRATORS

51

ADC005

AUDIT HDL/LDL CALIBRATOR

52

ADC026

AUDIT IgE CALIBRATORS

53

ADC 040

AUDIT IMMUNO-MULTICAL

54

ADC024

AUDIT Lp (a) CALIBRATORS

55

ADC046

AUDIT MICROALBUMIN CALIBRATOR

56

ADC016

AUDIT MULTICALIBRATOR LEVEL 1

57

ADC017

AUDIT MULTICALIBRATOR LEVEL 1

58

ADC018

AUDIT MULTICALIBRATOR LEVEL 2

59

ADC019

AUDIT MULTICALIBRATOR LEVEL 2

60

ADC021

AUDIT MYOGLOBIN CALIBRATORS

61

ADC030

AUDIT RF CALIBRATORS

62

ADC008

AUDIT URINE PROTEINS CALIBRATORS

63

AD6A721

ACP

64

AD6A307

ALBUMIN

65

AD6A711

ALP

66

AD6A109

ALPHA 1-ANTITRYPSIN

67

AD6A005

ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID

68

AD6A702

ALT

69

AD6A103

AMYLASE CNPG3

70

AD6A113

AMYLASE EPS

71

AD6A006

ANTITHROMBIN III

72

AD6A809

APOB

73

AD6A408

ASO

74

AD6A703

AST

75

AD6A205

BILIRUBIN DIRECT

76

AD6A245

BILIRUBIN TOTAL

77

AD6A807

C3

78

AD6A808

C4

79

AD6A102

CALCIUM ARSENAZO III

80

AD6A112

CALCIUM CPC

81

AD6A2011

CERULOPLASMIN

82

AD6A704

CHOLESTEROL

83

AD6A1001

CHOLINESTERASE

84

AD6A805

CK-MB

85

AD6A804

CK-NAC

86

AD6A226

CREATININE ENZ

87

AD6A236

CREATININE JAFFE

88

AD6A304

CRP ULTRA

89

AD6A013

CYSTATIN C

90

AD6A012

D-DIMER

91

AD6A1907

ETHANOL

92

AD6A502

FERRITIN

93

AD6A705

GGT

94

AD6A706

GLUCOSE HEX

95

AD6A716

GLUCOSE PAP

96

AD6A108

HAPTOGLOBIN

97

AD6A011

HbA1c DIREC

98

AD6A708

T HBDH

99

AD6A6P2

HDL CHOLESTEROL DIRECT

100

AD6A606

IgA

101

AD6A607

IgG

102

AD6A608

IgM

103

AD6A001

IRON

104

AD6A1008

LACTATE

105

AD6A719

LDH

106

AD6A709

LDH L-P

107

AD6A605

LDL CHOLESTEROL DIRECT

108

AD6A537

LIPASE

109

AD2S704

CHOLESTEROL

110

AD2S1001

CHOLINESTERASE

111

AD2S805

CK-MB

112

AD2S804

CK-NAC

113

AD2S226

CREATININE ENZ

114

AD2S236

CREATININE JAFFE

115

AD2S304

CRP ULTRA

116

AD2S013

CYSTATIN C

117

AD2S012

D-DIMER

118

AD2S1907

ETHANOL

119

AD2S502

FERRITIN

120

AD2S004

FIBRINOGEN

121

AD2S705

GGT

122

AD2S706

GLUCOSE HEX

123

AD2S716

GLUCOSE PAP

124

AD2S108

HAPTOGLOBIN

125

AD2S011

HbA1c DIRECT

126

AD2S708

HBDH

127

AD2S602

HDL CHOLESTEROL DIRECT

128

AD2S606

IgA

129

AD2S607

IgG

130

AD2S608

IgM

131

AD2S001

IRON

132

AD2S1008

LACTATE

133

AD2S709

LDH

134

AD2S605

LDL CHOLESTEROL DIRECT

135

AD2S537

LIPASE

136

AD2S419

Lp(a)

137

AD2S207

MAGNESIUM

138

AD2S217

MAGNESIUM

139

AD2S501

MICROALBUMIN

140

AD2S007

MYOGLOBIN

141

AD2S209

PHOSPHOROUS

142

AD2S528

RF

143

AD2S2002

TOTAL BILE ACIDS

144

AD2SQ09

TOTAL IgE

145

AD2S306

TOTAL PROTEIN

146

AD2S305

TRANSFERRIN

147

AD2S801

TRIGLYCERIDES

148

AD2S811

TRIGLYCERIDES MONO

149

AD2S003

UIBC

150

AD2S802

UREA

151

AD2S803

URICACID

152

AD2S813

URICACID PLUS

153

AD2S303

URINARY PROTEIN

154

ADM709

LDH DGKC

155

ADM719

LDH DGKC

156

ADM 1106

LITHIUM

157

ADM409

Lp(a)

158

ADM507

LIPASE

159

ADM207

MAGNESIUM

160

ADM501

MICROALBUMIN

161

ADM 1071

MYOGLOBIN

162

ADM509

PARACETAMOL

163

ADM 1009

PANCREATIC AMYLASE

164

ADM 106

PREALBUMIN

165

ADM302

PHOSPHORUS

166

ADM528

RF

167

ADM506

SALICYLATE

168

ADM306

TOTAL PROTEIN

169

ADM316

TOTAL PROTEIN

170

ADM305

TRANSFERRIN

171

ADM 104

TRIGYLCERIDES

172

ADM 114

TRIGLYCERIDES

173

ADM101

UREA

174

ADM803

URIC ACID

175

ADM116

URIC ACID

176

ADM303

URINARY PROTEIN

177

ADM505

ZINC

178

AD2S721

ACP

179

AD2S307

ALBUMIN

180

AD2S711

ALP

181

AD2S109

ALPHA 1-ANTITRYPSIN

182

AD2S005

ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID

183

AD2S010

ALPHA 1-MICROGLOBULIN

184

AD2S008

ALPHA-FETOPROTEIN

185

AD2S702

ALT

186

AD2S103

AMYLASE CNPG3

187

AD2S113

AMYLASE EPS

188

AD2S006

ANTITHROMBIN III

189

AD2S809

APOB

190

AD2S408

ASO

191

AD2S7G3

AST

192

AD2S205

BILIRUBIN DIRECT

193

AD2S245

BILIRUBIN TOTAL

194

AD2S807

C3

195

AD2S808

C4

196

AD2S102

CALCIUM ARSENAZO III

197

AD?S112

CALCIUM CPC

198

AD2S2011

CERULOPLASMIN

199

ADM809

APOB

200

ADM428

ASO

201

ADM107

AST

202

ADM117

AST

203

ADM1101

BICARBONATE

204

ADM205

BILIRUBIN TOTAL DPD

205

ADM215

BILIRUBIN TOTAL DPD

206

ADM225

BILIRUBIN DIRECT DPD

207

ADM235

BILIRUBIN DIRECT DPD

208

ADM2035

BILIRUBIN DIRECT VANADATE

209

ADM265

BILIRUBIN TOTAL VANADATE

210

ADM807

C3

211

ADM808

C4

212

ADM406

CK-MB

213

ADM109

CK-NAC

214

ADM503

COPPER

215

ADM334

CRP

216

ADM324

HsCRP

217

ADM102

CALCIUM CPC

218

ADM112

CALCIUM ARSENAZO

219

ADM206

CREATININE JAFFE

220

ADM216

CREATININE JAFFE

221

ADM226

CREATININE ENZYMATIC

222

ADM 105

CHOLESTEROL

223

ADM115

CHOLESTEROL

224

ADM602

HDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS

225

ADM612

HDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS

226

ADM605

LDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS

227

ADM615

LDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS

228

ADM1001

CHOLINESTERASE

229

ADM502

FERRITIN

230

ADM 1002

FRUCTOSAMINE

231

ADM1104

G6PDH

232

ADM705

GAMMA GT

233

ADM715

GAMMA GT

234

ADM208

GLUCOSE PAP

235

ADM218

GLUCOSE PAP

236

ADM228

GLUCOSE HEX

237

ADM 1081

HAPTOGLOBIN

238

ADM202

HBDH

239

ADM 1004

HbA1c ENZYMATIC

240

ADM606

IgA

241

ADM607

IgG

242

ADM6Q8

IgM

243

ADM301

IRON

244

ADM31-1

IRON

245

ADM 1008

LACTATE

246

ADM809

APOB

247

ADM428

ASO

248

ADM107

AST

249

ADM117

AST

250

ADM1101

BICARBONATE

251

ADM205

BILIRUBIN TOTAL DPD

252

ADM215

BILIRUBIN TOTAL DPD

253

ADM225

BILIRUBIN DIRECT DPD

254

ADM235

BILIRUBIN DIRECT DPD

255

ADM2035

BILIRUBIN DIRECT VANADATE

256

ADM265

BILIRUBIN TOTAL VANADATE

257

ADM807

C3

258

ADM808

C4

259

ADM406

CK-MB

260

ADM109

CK-NAC

261

ADM503

COPPER

262

ADM334

CRP

263

ADM324

HsCRP

264

ADM102

CALCIUM CPC

265

ADM112

CALCIUM ARSENAZO

266

ADM206

CREATININE JAFFE

267

ADM216

CREATININE JAFFE

268

ADM226

CREATININE ENZYMATIC

269

ADM 105

CHOLESTEROL

270

ADM115

CHOLESTEROL

271

ADM602

HDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS

272

ADM612

HDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS

273

ADM605

LDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS

274

ADM615

LDL-CHOLESTEROL DIRECT PLUS

275

ADM1001

CHOLINESTERASE

276

ADM502

FERRITIN

277

ADM 1002

FRUCTOSAMINE

278

ADM1104

G6PDH

279

ADM705

GAMMA GT

280

ADM715

GAMMA GT

281

ADM208

GLUCOSE PAP

282

ADM218

GLUCOSE PAP

283

ADM228

GLUCOSE HEX

284

ADM 1081

HAPTOGLOBIN

285

ADM202

HBDH

286

ADM 1004

HbA1c ENZYMATIC

287

ADM606

IgA

288

ADM607

IgG

289

ADM6Q8

IgM

290

ADM301

IRON

291

ADM311

IRON

292

ADM 1008

LACTATE

293

AD3S236

CREATININE JAFFE 4x45ml, 4x11 ml

294

AD3S226

CREATININE ENZYMATIC 6x35ml, 6x13ml

295

AD3S304

CRP 3x31 ml, 3x8ml

296

AD3S1002

FRUCTOSAMINE 4x62ml

297

AD3S705

GAMMA GT 4x45ml, 4x11 ml

298

AD3S706

GLUCOSE HEX 4x45ml, 4x11 ml

299

AD3S716

GLUCOSE PAP 4x62ml

300

AD3S108

HAPTOGLOBIN 3x38ml, 3x8ml

301

AD3S2201

HbA1c 2x20ml, 2x9ml

302

AD3S708

a-HBDH 4x45ml, 4x11 ml

303

AD3S602

HDL CHOLESTEROL 2x40ml, 2x14ml

304

AD3S606

IgA 3x38ml, 3x8ml

305

AD3S607

IgG 3x38ml, 3x8ml

306

AD3S608

IgM 3x38ml, 3x8ml

307

AD3S301

IRON 4x45ml, 4x11 ml

308

AD3S709

LDHL-P 5x32ml, 5x13ml

309

AD3S719

LDH P-L4x45ml, 4x11 ml

310

AD3S615

LDL CHOLESTEROL 2x40ml, 2x14ml

311

AD3S537

LIPASE 2x42ml, 2x8ml

312

AD3S207

MAGNESIUM 6x50ml

313

AD3S501

MICROALBUMIN 3x31 ml, 3x8ml

314

AD3S209

PHOSPHOROUS 4x62ml

315

AD3S106

PREALBUMIN 3x31 ml, 3x8ml

316

AD3S506

SALICYLATE 3x38ml, 3x8ml

317

AD3S316

TOTAL PROTEIN 4x62ml

318

AD3S305

TRANSFERRIN 3x44ml, 3x10ml

319

AD3S801

TRIGLYCERIDES 4x62ml

320

AD3S802

UREA 5x42ml, 5x10ml

321

AD3S803

URIC ACID 5x42ml, 5x10ml

322

AD3S303

URINARY PROTEIN 3x32ML, 3x14ML

323

ADM611

ACID PHOS.

324

ADM309

ACE

325

ADM307

ALBUMIN

326

ADM317

ALBUMIN

327

ADM203

ALP DGKC

328

ADM213

ALP DGKC

329

ADM 108

ALT IFCC

330

ADM118

ALT IFCC

331

ADM 1907

ALCOHOL

332

ADM 103

AMYLASE CNPG3

333

ADM113

AMYLASE IFCC

334

ADM 1007

AMMONIA

335

ADM1091

a 1-ANTITRYPSIN

336

ADM609

APO A1

337

ADOA1405

Phencyclidine 1x20ml, 1x7.5ml

338

ADOA1425

Phencyclidine 3x20ml, 3x7.5ml

339

ADOA1905

Propoxyphene 1x20ml, 1x7.5ml

340

ADOA1925

Propoxyphene 3x20ml, 3x7.5ml

341

AD3S309

ACE 4x62ml

342

AD3S509

ACETAMINOPHEN 4x22ml, 4x12ml

343

AD3S307

ALBUMIN BCG 5x62ml

344

AD3S317

ALBUMIN BCP 5x62ml

345

AD3S701

ALP DGKC 4x45ml, 4x11 ml

346

AD3S711

ALP AMP 4x45ml, 4x11 ml

347

AD3S702

ALT IFCC 4x45ml, 4x11 ml

348

AD3S103

AMYLASE CNP63 4x62ml

349

AD3S109

a-1 -ANTITRYPSIN 3x38ml, 2x12ml

350

AD3S609

APO A1 3x38ml, 3x8ml

351

AD3S809

APO B 3x38ml, 3x8ml

352

AD3S408

ASO 3x31 ml, 3x8ml

353

AD3S703

AST IFCC 4x45ml, 4x11ml

354

AD3S205

BILIRUBIN DIRECT DPD 4x45ml, 4x11 ml

355

AD3S245

BILIRUBIN TOTAL DPD 4x45ml, 4x11ml

356

AD3S807

C3 3x31 ml, 3x8ml

357

AD3S808

C4 3x31 ml, 3x8ml

358

AD3S102

CALCIUM ARSENAZO 111 4x62ml

359

AD3S112

CALCIUM CPC 6x35ml, 6x13ml

360

AD3S704

CHOLESTEROL 4x62ml

361

AD3S1001

CHOLINESTERASE 4x40ml, 4x10ml

362

AD3S805

CK-MB 3x31 ml, 3x8ml

363

AD3S804

CK-NAC 4x45ml, 4x11 ml

364

AD8S1034

HhA1c 2x15ml 1x10ml

365

AD8S602

HDL “DIRECT PLUS” CHOL. 6x60ml 6x20ml

366

AD8S606

IgA 6x20ml 6x8ml

367

AD8S607

IgG 6x20ml 6x58ml

368

AD6S8608

IgM 6x20ml 6x8ml

369

AD8S402

INT. REF. SOL 2x1000ml

370

AD8S301

IRON FERROZINE 9x65rhl 9x16ml

371

AD8S401

ISE DILUENT 2x1000ml

372

AD8S1108

LACTATE 12x65ml

373

AD8S201

LDH DGKC 9x66ml 9x16.5ml

374

AD8S605

LDL “DIRECT PLUS” CHOL. 6x40ml 4x20ml

375

AD8S537

LIPASE 4x20ml 2x8ml

376

AD8S409

Lp(a) 6x22ml 1x20ml

377

AD8S207

MAGNESIUM 6x58ml 6x59ml

378

AD8S501

MICROALBUMIN 8x20ml 4x8.7ml

379

AD8S107

MYOGLOBIN 1x62ml 1x48ml

380

AD8S1009

PANCREATIC AMYLASE 12x22ml 6x10ml

381

AD8S509

PARACEMATOL 6x21ml 3x21ml

382

AD8S209

PHOSPHOROUS U.V. 9x41ml 9x19.5ml

383

AD8S106

PREALBUMIN 2x15ml 2x6ml

384

AD8S403

REF. ELEC. SOL. 500ml

385

AD8S508

RF 6x22ml 2x13.5ml

386

AD8S506

SALICYLATE 6x21 ml 6x21 ml

387

AD8S404

STD. HIGH Na/K/CI 10x3ml -

388

AD8S414

STD. LOW Na/K/Cl 10x3ml -

389

AD8S306

TOTAL PROTEIN 6x65.5ml 6x65.5ml

390

AD8S305

TRANSFERRIN 6x20ml 6x7ml

391

AD8S104

TRIGLYCERIDES 12x65ml

392

AD8S101

UREA 6x66ml 6x43ml

393

AD8S106

URIC ACID Plus 6x66ml 6x16ml

394

AD8S303

URINARY PROTEIN 12x20ml 6x16.5ml

395

AD8S313

URINARY PROTEIN (Pyro. Red) 5x50ml -

396

ADTD2117

Carba maze pineb120

397

ADTD2118

Gentamicin 120

398

ADTD 2121

Vancomycin 120

399

ADTD 2122

Digoxin 120

400

ADTD 2124

Valproic Acid 120

401

ADTD 2125

Theophyllnev120

402

ADTD 2126

Phenytoin 120

403

ADTD2127

Phenobarbital 120

404

ADTD 2116

Amikadn 120

405

ADTD 2119

Tobramycin 120

406

ADTD 2123

Digitoxin 120

409

ADUS181

Uri-Strip 7 (glucose, protein, ph, blood, nitrite, specific density, leukocytes)

410

ADUS191

Uri-Strip 7 (glucose, protein, ph, blood, bilirubin, urobilinogen, nitrite)

411

ADUS102

Uri-Strip 9 (glucose, protein, ph, blood, bilirubin, urobilinogen, nitrite, specific density)

412

ADUS112

Uri-Strip 10 (glucose, protein, ph, blood, bilirubin, urobilinogen, nitrite, specific density, leukocytes)

413

ADUS122

Uri-Strip 11 (glucose, protein, ph, blood, bilirubin, urobilinogen, nitrite, specific density, leukocytes, ascorbic add)

414

AD8S1001

1-ANTITRYPSIN 2x15ml 2x6ml

415

AD8S309

ACE 4x20ml

416

AD8S202

HBDH 9x19.5ml 9x5ml

417

AD8S307

ALBUMIN PLUS 6x64ml 6x16ml

418

AD8S203

ALP AMP 5x50ml 4x12.6ml

419

AD8S108

ALT IFCC 6x66ml 6x16.5ml

420

AD8S1007

AMMONIA 5x24ml 2x12ml

421

AD8S103

AMYLASE EPS 12x62ml

422

AD8S113

AMYLASE IFCC(new) 6x66ml 6x16ml

423

AD8S609

Apo A1 6x19ml 6x11ml

424

AD8S809

Apo B 6x19ml 6x5ml

425

AD8S408

AS06x22ml 1x20ml

426

AD8S107

AST IFCC 6x66ml 6x16.5ml

427

AD8S215

BILIRUBIN DIRECT DPD 5x17ml 5x5.5ml

428

AD8S205

BILIRUBIN TOTAL DPD 9x62ml 9x15.5ml

429

AD8S807

C3 2x18ml 2x4ml

430

AD8S808

C4 2x18ml 2x4ml

431

AD8S112

CALCIUM ARSENAZO III (Cone.) 10x63ml

432

AD8S102

CALCIUM CPC 6x63ml 6x29ml

433

AD8S105

CHOLESTEROL 12x65ml

434

AD8S1101

CHOLINESTERASE 9x62ml 9x15.5ml

435

AD8S109

CKNACDGKC 4x60ml 4x15ml

436

AD8S406

CK-MBNACACT 6x21ml 2x14.6ml

437

AD8S503

COPPER 6x21 ml -

438

AD8S216

CREATININE ENZ.6x70ml 6x35ml

439

AD8S206

CREATININE JAFFE 9x66ml 9x16.5ml

440

AD8S304

CRP6x20ml 6x4ml

441

AD8S314

CRP6x66ml 6x13ml

442

AD8S314

CRPHs 6x16ml 1x16ml

443

AD8S512

FERRITIN 5x22ml 2x19ml

444

AD8S1002

FRUCTOSAMINE 6x14ml

445

AD8S204

GGT CARBOXY 6x66ml 6x16ml

446

AD8S208

GLUCOSE HEX 9x66ml 9x16.5ml

447

AD8S218

GLUCOSE PAP 12x66.5ml

448

AD8S1081

HAPTOGLOBIN 2x15ml 2x6ml

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2932/BYT-TB-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2932/BYT-TB-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2932/BYT-TB-CT đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2932/BYT-TB-CT đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2932/BYT-TB-CT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành20/05/2016
        Ngày hiệu lực20/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2932/BYT-TB-CT đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2932/BYT-TB-CT đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016

              • 20/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực