Công văn 293TC/QLCS

Công văn số 293TC/QLCS về việc trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 293TC/QLCS trả lời vướng mắc trong triển khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 293TC/QLCS
V/v: Trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Nghệ An

Trả lời Công văn số 3836 TT/TC-QLG ngày 28/12/2004 của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An về việc xin ý kiến về một số vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và Điểm 4.3 Mục 4 phần II Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC thì đối với đất nông nghiệp (kể cả đất có diện tích lớn) nằm xen kẽ trong khu dân cư phải đảm bảo điều kiện: Khu dân cư theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà trong đó có đất nông nghiệp nhưng chưa được chuyển mục đích sử dụng; do đó, một hoặc nhiều thửa đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư nhưng đã được quy hoạch là khu dân cư đều được xác định là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư.

2. Đất nông nghiệp trong đô thị nhưng không nằm trong khu dân cư theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không được xác định là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư.

3. Thửa đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư mà tiếp giáp với nhiều thửa đất ở có giá đất khác nhau, thì giá đất để tính hỗ trợ bằng giá đất ở bình quân của các thửa đất ở giáp với thửa đất đó.

Tuy nhiên, những nội dung trên đây không thuộc phạm vi hướng dẫn của Bộ Tài chính; do đó Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh Nghệ An báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (2), Cục QLCS (2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Ngọc Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 293TC/QLCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 293TC/QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/01/2005
Ngày hiệu lực 10/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 293TC/QLCS trả lời vướng mắc trong triển khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 293TC/QLCS trả lời vướng mắc trong triển khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 293TC/QLCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Lê Ngọc Khoa
Ngày ban hành 10/01/2005
Ngày hiệu lực 10/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 293TC/QLCS trả lời vướng mắc trong triển khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 293TC/QLCS trả lời vướng mắc trong triển khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  • 10/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực