Công văn 2953/LĐTBXH-TCCB

Công văn 2953/LĐTBXH-TCCB triệu tập học viên và đăng ký học tiếng Anh năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2953/LĐTBXH-TCCB 2017 triệu tập học viên học tiếng Anh


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2953/LĐTBXH-TCCB
V/v triệu tập học viên và đăng ký học tiếng Anh năm 2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-LĐTBXH ngày 16/02/2017 của Bộ về việc Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, Bộ tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ, cụ thể như sau:

1. Triệu tập học viên tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Triệu tập 19 công chức, viên chức đã hoàn thành chương trình sơ cấp C (Elementary C) và 29 công chức, viên chức đã hoàn thành chương trình sơ - trung cấp (Pre - Intermediate B) trong năm 2016 tiếp tục tham gia các khóa học ở trình độ cao hơn năm 2017 (danh sách tại phụ lục 1, 2 kèm theo).

- Thời gian học: dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2017; thời gian học từ 3 - 6 tháng, mỗi tuần học 2 - 3 buổi, mỗi buổi học 02 giờ, học ngoài giờ hành chính (sẽ có thông báo cụ thể sau).

- Địa điểm học: Tại Hà Nội.

2. Triệu tập học viên tham gia luyện thi lấy chứng chỉ IELTS

Triệu tập 11 công chức, viên chức đã hoàn thành trình độ trung cấp B (Intermediate B) năm 2016 với kết quả từ 90 điểm trở lên tham gia lớp luyện thi lấy chứng chỉ IELTS (danh sách tại phụ lục 3 kèm theo).

- Thời gian học: dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2017; thời gian học từ 3 - 4 tháng, mỗi tuần học 2 - 3 buổi, mỗi buổi học 02 giờ, học ngoài giờ hành chính (sẽ có thông báo cụ thể sau).

- Địa điểm học: Tại Hà Nội.

Đề nghị thủ trưởng đơn vị xem xét, tạo điều kiện để công chức, viên chức có tên trong danh sách tham gia đầy đủ các lp học trên.

3. Cử công chức, viên chức tham gia kiểm tra, sát hạch trình độ đầu vào đxếp lớp theo trình độ thích hợp.

3.1. Lớp học tiếng Anh từ trình độ Elementary B trở lên.

Các đơn vị lập danh sách công chức, viên chức thuộc quyền quản lý đăng ký tham gia dự tuyển:

- Đối tượng: Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ;

- Số lượng: Mỗi đơn vị xét cử từ 01 - 05 người (không bao gồm các đối tượng triệu tập tại điểm 1 và 2).

- Thời gian: Kiểm tra trình độ đầu vào, xếp lớp và khai giảng trong tháng 8/2017; thời gian học từ 3 - 6 tháng, mỗi tuần học 2 - 3 buổi, mỗi buổi học 02 giờ, học ngoài giờ hành chính (sẽ có thông báo cụ thể sau).

- Địa điểm học: Tại Hà Nội.

3.2. Điều kiện cử

- Không cử công chức, viên chức:

+ Đã tham gia các khóa học cùng trình độ do Bộ tổ chức trước đây;

+ Không đáp ứng yêu cầu hoặc không đảm bảo thời gian học tập theo quy định của cơ sở đào tạo tại các khóa học trước.

+ Đã học xong trình độ trung cấp (Intermediate) do Bộ tổ chức trước đây.

- Công chức, viên chức đăng ký nhu cầu học phải được Thủ trưởng đơn vị đồng ý và có bản cam kết (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị), nếu không bảo đảm thời gian học tập, không hoàn thành khóa học và không được cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ, sẽ phải bồi hoàn chi phí đào tạo theo quy định (mẫu kèm theo).

Danh sách đăng ký của đơn vị và bản cam kết theo mẫu đính kèm gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), điện thoại: 024.3.938.6709 trước ngày 31/7/2017 đồng thời gửi danh sách vào địa chỉ email: duclm@molisa.gov.vn.

Căn cứ kết quả kiểm tra đầu vào và danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện tham dự, Bộ sẽ xem xét, quyết định cử tham gia các khóa học./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VP, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT

Thực hiện quy định của Bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa học tiếng Anh năm 2016

Họ và tên: ...........................................................................................................................

Đơn vị công tác: .................................................................................................................

Điện thoại liên hệ ............................................................... Email:……………………………

Đăng ký học tiếng Anh theo kế hoạch của Bộ năm 2016.

Cam kết của cá nhân:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của Bộ về thời gian, địa điểm học, quy chế học tập của cơ sở đào tạo đối với công chức, viên chức được Bộ cử đi học.

2. Tham gia khóa học đầy đủ, phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn.

3. Nếu không thực hiện đúng cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý công chức (hoặc viên chức) theo quy định của Luật Cán bộ, công chức (hoặc Luật Viên chức) và bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định.

Cam kết của Thủ trưởng đơn vị: Đơn vị có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp và tạo điều kiện để công chức (hoặc viên chức) tham gia khóa học bảo đảm thời gian theo quy định của Bộ và của cơ sở đào tạo./.

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

…………………, ngày     tháng     năm 2017
Người cam kết

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Đơn vị……………………………………………….

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO NĂM 2017

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ quy hoạch

Bộ phận/đơn vị công tác

Đin thoi/Email liên h

I

DANH SÁCH HỌC THEO TRIỆU TẬP CỦA BỘ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

II

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH ĐỂ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập danh sách

…………………, ngày …..  tháng ….. năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

 

(Điện thoại liên hệ ……………….)

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP C NĂM 2016 ĐƯỢC TRIỆU TẬP THAM DỰ LỚP PRE-INTERMEDIATE NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số: 2953/LĐTBXH-TCCB ngày 17/7/2017)

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Bùi Quốc Anh

Chuyên viên

Vụ Lao động - Tiền lương

2

Vũ Thị Phương Oanh

Chuyên viên

Vụ Lao động - Tiền lương

3

Nguyễn Việt Hải

Chuyên viên

Vụ Bình đẳng giới

4

Nguyễn Hoành Nghĩa

Chuyên viên

Vụ Bình đẳng giới

5

Trần Thị Phương Thúy

Phó trưởng Phòng Đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

6

Hoàng Lê Thủy

Phó trưởng Phòng Dịch vụ tư vấn, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

7

Phạm Thị Nguyệt

Chuyên viên

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

8

Nguyễn Đức Chung

Phó chánh Văn phòng

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

9

Hoàng Thị Hương

Chuyên viên

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

10

Vũ Thị Bích Vân

Chuyên viên

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

11

Phạm Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên Phòng phân tích Dự báo, Trung tâm Quốc gia dịch vụ việc làm, Cục Việc làm

Cục Việc làm

12

Nguyễn Kim Dung

Chuyên viên Phòng Thanh tra

Cục Quản lý lao động ngoài nước

13

Phan Thị Thu Trang

Chuyên viên Phòng Pháp chế - Tổng hợp

Cục Quản lý lao động ngoài nước

14

Kiều Thị Thúy Hằng

Phó trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề, Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

15

Phùng Thị Kim Thoa

Phó trưởng Phòng Kim định và Công nhận chất lượng, Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

16

Nguyễn Thị Phương Dung

Phó trưởng bộ môn, Khoa Kinh tế

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

17

Ngô Thị Nhung

Phó trưởng bộ môn, Khoa Sư phạm kỹ thuật

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

18

Phạm Kim Thu

Trưởng phòng Thực tập sản xuất và Dịch vụ

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ

19

Lê Khánh Dương

Kiểm định viên, Phòng Đào tạo - Thử nghiệm

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP B NĂM 2016 ĐƯỢC TRIỆU TẬP THAM DỰ LỚP CÁC INTERMEDIATE NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số: 2953/LĐTBXH-TCCB ngày 17/7/2017)

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Phạm Thị Thanh Việt

Trưởng phòng Pháp chế lao động

Vụ Pháp chế

2

Đào Thị Thiên Hương

Phó trưởng phòng Hành chính

Văn phòng B

3

Nguyễn Bích Liên

Chuyên viên

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

4

Phạm Thị Bích Dược

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Quốc gia dịch vụ Việc làm

Cục Việc làm

5

Nguyễn Thị Mai Anh

Chuyên viên, Phòng chăm sóc trẻ em

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

6

Châu Thị Minh Anh

Phó trưởng Phòng Chăm sóc trẻ em

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

7

Nguyễn Hữu Lợi

Chuyên viên

Cục Bảo trợ xã hội

8

Phạm Vũ Minh

Trưởng phòng Tổng hợp-Đối ngoại, Văn phòng Tổng cục

Tổng cục Dạy nghề

9

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nghiên cứu viên

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

10

Nguyễn Quang Dương

Chuyên viên

Báo Lao động và Xã hội

11

Lê Thị Hồng Hạnh

Phó trưởng phòng Đào tạo

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội

12

Lê Phương Khanh

Kiểm định viên

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực I

13

Lê Khánh Lương

Phó Vụ trưởng

Vụ Bình đẳng giới

14

Lê Minh Đức

Phó trưởng Phòng Đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

15

Bùi Ngọc Mạnh

Trưởng phòng Quan hệ lao động

Vụ Lao động - Tiền lương

16

Phạm Thị Quỳnh Hương

Chuyên viên Phòng Nhật Bản - Châu Âu - Đông Nam Á

Cục Quản lý lao động ngoài nước

17

Nguyễn T. Tuyết Nhung

Trưởng Phòng Đài Loan - Châu Mỹ

Cục Quản lý lao động ngoài nước

18

Đoàn Việt Dũng

Chuyên viên

Cục An toàn lao động

19

Phạm Thị Hoa

Chuyên viên Phòng phân tích Dự báo, Trung tâm Quốc gia dịch vụ việc làm

Cục Việc làm

20

Phùng Thị Hồng Oanh

Chuyên viên Phòng Công tác xã hội

Cục Bảo trợ xã hội

21

Trần Bá Thiện

Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

22

Ong Văn Tuấn

Trưởng phòng Đào tạo, Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

23

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

24

Đỗ ThThanh Huyền

Phó trưởng Phòng Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

25

Nguyễn Thị Ngân

Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu môi trường và điều kiện lao động

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

26

Chu Quang Dương

Phó trưởng Phòng Hỗ trợ việc làm

Trung tâm lao động ngoài nước

27

Vũ Thị Thuận

Phó trưởng Phòng Tuyển chọn lao động

Trung tâm lao động ngoài nước

28

Giản Quốc Anh

Giảng viên Khoa Điện-Điện tử

Trường Đại học Sư phạm Kthuật Nam Định

29

Triệu Thị Phượng

Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA LUYỆN THI CHỨNG CHỈ IELTS
(Kèm theo Công văn số: 2953/LĐTBXH-TCCB ngày 17/7/2017)

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Đoàn Thị Kim Thủy

Chuyên viên

Vụ Bình đẳng giới

2

Bùi Thị Hảo

Chuyên viên

Vụ Pháp chế

3

Vũ Phương Thanh

Chuyên viên

Cục An toàn lao động

4

Triệu Hồng Nhung

Chuyên viên

Cục An toàn lao động

5

Nguyễn Thị Hoài Thu

Trưởng Phòng Kế toán

Trung tâm Lao động ngoài nước

6

Nguyễn Thị Hương Hiền

Phó trưởng Phòng nghiên cứu Tiền lương và quan hệ Lao động

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

7

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên Vụ Giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

8

Lưu Thị Hường

Chuyên viên

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

9

Phùng Thanh Tâm

Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng

10

Lê Thị Tú Oanh

Khoa Kế toán

Trường Đại học Lao động và Xã hội

11

Lương Thị Thu Hiền

Chuyên viên Phòng Kiểm định chất lượng dạy nghề

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2953/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2953/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2953/LĐTBXH-TCCB

Lược đồ Công văn 2953/LĐTBXH-TCCB 2017 triệu tập học viên học tiếng Anh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2953/LĐTBXH-TCCB 2017 triệu tập học viên học tiếng Anh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2953/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành17/07/2017
        Ngày hiệu lực17/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2953/LĐTBXH-TCCB 2017 triệu tập học viên học tiếng Anh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2953/LĐTBXH-TCCB 2017 triệu tập học viên học tiếng Anh

             • 17/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực