Công văn 2968/BYT-TB-CT

Công văn 2968/BYT-TB-CT năm 2016 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2968/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2968/BYT-TB-CT
V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Trang thiết bị y tế và Tư vấn Môi trường Tâm Thy

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xét nội dung đề nghị tại công văn 150416/TTC ngày 15/4/2016 của đơn vị nhập khẩu về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ nhập khẩu và duyệt cấp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị y tế (mới 100%) theo danh mục như sau:

TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU

1

Khung giá đỡ động mạch vành stent (đặt trong cơ thể) và vật tư tiêu hao đi kèm

Các c (Danh mục đính kèm)

Balton, Ba Lan

Balton, Ba Lan

2

Bóng nong mạch vành và vật tư tiêu hao đi kèm

3

Khung giá đ động mạch thận Stent (đặt trong cơ thể) và vật tư tiêu hao đi kèm.

4

Bóng nong van động mạch phổi (Valvuloplasty Catheter) và dụng cụ tiêu hao đi kèm.

Đề nghị đơn vị nhập khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về nhãn hàng hóa phải theo đúng quy định pháp luật về nhãn, đng thời phải chịu trách nhiệm về s lượng, trị giá và chất lượng các trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Giấy phép nhập khẩu này có hiệu lực một (01) năm kể từ ngày ký ban hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Hải quan cửa khẩu;
- Thanh tra Bộ;
- Cổng TT
ĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số: 2968/BYT-TB-CT ngày 20/5/2016 của Bộ Y tế)

I. Giá đỡ động mch vành (stent) và vt tư tiêu hao đi kèm

1. Giá đ đng mch vành

1.1. Sirolimus Eluting Cobalt Chromium Coronary Stent ALEX

ZSTC2.00x0814CFS; ZSTC2.00x1014CFS; ZSTC2.00x1214CFS; ZSTC2.00x1514CFS; ZSTC2.00x1814CFS; ZSTC2.00x2214CFS;

ZSTC2.00x2514CFS; ZSTC2.00x2914CFS; ZSTC2.00x3414CFS; ZSTC2.00x3614CFS; ZSTC2.00x3814CFS; ZSTC2.00x4014CFS;

ZSTC2.25x0814CFS; ZSTC2.25x1014CFS; ZSTC2.25x1214CFS; ZSTC2.25x1514CFS; ZSTC2.25x1814CFS; ZSTC2.25x2214CFS;

ZSTC2.25x2514CFS; ZSTC2.25x2914CFS; ZSTC2.25x3414CFS; ZSTC2.25x3614CFS; ZSTC2.25x3814CFS; ZSTC2.25x4014CFS;

ZSTC2.50x0814CFS; ZSTC2.50x1014CFS; ZSTC2.50x1214CFS; ZSTC2.50x1514CFS; ZSTC2.50x1814CFS; ZSTC2.50x2214CFS;

ZSTC2.50x2514CFS; ZSTC2.50x2914CFS; ZSTC2.50x3414CFS; ZSTC2.50x3614CFS; ZSTC2.50x3814CFS; ZSTC2.50x4014CFS;

ZSTC2.75x0814CFS; ZSTC2.75x1014CFS; ZSTC2.75x1214CFS; ZSTC2.75x1514CFS; ZSTC2.75x1814CFS; ZSTC2.75x2214CFS;

ZSTC2.75x2514CFS; ZSTC2.75x2914CFS; ZSTC2.75x3414CFS; ZSTC2.75x3614CFS; ZSTC2.75x3814CFS; ZSTC2.75x4014CFS;

ZSTC3.00x0814CFS; ZSTC3.00x1014CFS; ZSTC3.00x1214CFS; ZSTC3.00x1514CFS; ZSTC3.00x1814CFS; ZSTC3.00x2214CFS;

ZSTC3.00x2514CFS; ZSTC3.00x2914CFS; ZSTC3.00x3414CFS; ZSTC3.00x3614CFS; ZSTC3.00x3814CFS; ZSTC3.00x4014CFS;

ZSTC3.25x0814CFS; ZSTC3.25x1014CFS; ZSTC3.25x1214CFS; ZSTC3.25x1514CFS; ZSTC3.25x1814CFS; ZSTC3.25x2214CFS;

ZSTC3.25x2514CFS; ZSTC3.25x2914CFS; ZSTC3.25x3414CFS; ZSTC3.25x3614CFS; ZSTC3.25x3814CFS; ZSTC3.25x4014CFS;

ZSTC3.50x0814CFS; ZSTC3.50x1014CFS; ZSTC3.50x1214CFS; ZSTC3.50x1514CFS; ZSTC3.50x1814CFS; ZSTC3.50x2214CFS;

ZSTC3.50x2514CFS; ZSTC3.50x2914CFS; ZSTC3.50x3414CFS; ZSTC3.50x3614CFS; ZSTC3.50x3814CFS; ZSTC3.50x4014CFS;

ZSTC3.75x0814CFS; ZSTC3.75x1014CFS; ZSTC3.75x1214CFS; ZSTC3.75x1514CFS; ZSTC3.75x1814CFS; ZSTC3.75x2214CFS;

ZSTC3.75x2514CFS; ZSTC3.75x2914CFS; ZSTC3.75x3414CFS; ZSTC3.75x3614CFS; ZSTC3.75x3814CFS; ZSTC3.75x4014CFS;

ZSTC4.00x0814CFS; ZSTC4.00x1014CFS; ZSTC4.00x1214CFS; ZSTC4.00x1514CFS; ZSTC4.00x1814CFS; ZSTC4.00x2214CFS;

ZSTC4.00x2514CFS; ZSTC4.00x2914CFS; ZSTC4.00x3414CFS; ZSTC4.00x3614CFS; ZSTC4.00x3814CFS; ZSTC4.00x4014CFS;

ZSTC4.50x0814CFS; ZSTC4.50x1014CFS; ZSTC4.50x1214CFS; ZSTC4.50x1514CFS; ZSTC4.50x1814CFS; ZSTC4.50x2214CFS;

ZSTC4.50x2514CFS; ZSTC4.50x2914CFS; ZSTC4.50x3414CFS; ZSTC4.50x3614CFS; ZSTC4.50x3814CFS; ZSTC4.50x4014CFS;

ZSTC5.00x0814CFS; ZSTC5.00x1014CFS; ZSTC5.00x1214CFS; ZSTC5.00x1514CFS; ZSTC5.00x1814CFS; ZSTC5.00x2214CFS;

ZSTC5.00x2514CFS; ZSTC5.00x2914CFS; ZSTC5.00x3414CFS; ZSTC5.00x3614CFS; ZSTC5.00x3814CFS; ZSTC5.00x4014CFS.

1.2. Cobalt choromium sirolimus eluting coronary stent ALEX PLUS

ZSTC2.00x0814CFSP; ZSTC2.00x1014CFSP; ZSTC2.00x1214CFSP; ZSTC2.00x1514CFSP; ZSTC2.00x1814CFSP; ZSTC2.00.X2214CFSP;

ZSTC2.00x2514CFSP; ZSTC2.00x2914CFSP; ZSTC2.00x3414CFSP; ZSTC2.00x3614CFSP; ZSTC200x3814CFSP; ZSTC2.00x4014CFSP;

ZSTC2.25x0814CFSP; ZSTC2.25x1014CFSP; ZSTC2.25x1214CFSP; ZSTC2.25x1514CFSP; ZSTC2.25x1814CFSP; ZSTC2.25x2214CFSP;

ZSTC2.25x2514CFSP; ZSTC2.25x2914CFSP; ZSTC2.25x3414CFSP; ZSTC2.25x3614CFSP; ZSTC225x3814CFSP; ZSTC2.25x4014CFSP;

ZSTC2.50x0814CFSP; ZSTC2.50x1014CFSP; ZSTC2.50x1214CFSP; ZSTC2.50x1514CFSP; ZSTC2.50x1814CFSP; ZSTC2.50x2214CFSP;

ZSTC2.50x2514CFSP; ZSTC2.50x2914CFSP; ZSTC2.50x3414CFSP; ZSTC2.50x3614CFSP; ZSTC2.50x3814CFSP; ZSTC2.50x4014CFSP;

ZSTC2.75x0814CFSP; ZSTC2.75x1014CFSP; ZSTC2.75x1214CFSP; ZSTC2.75x1514CFSP; ZSTC2.75x1814CFSP; ZSTC2.75x2214CFSP;

ZSTC2.75x2514CFSP; ZSTC2.75x2914CFSP; ZSTC2.75x3414CFSP; ZSTC2.75x3614CFSP; ZSTC2.75x3814CFSP; ZSTC2.75x4014CFSP;

ZSTC3.00x0814CFSP; ZSTC3.00x1014CFSP; ZSTC3.00x1214CFSP; ZSTC3.00x1514CFSP; ZSTC3.00x1814CFSP; ZSTC3.00x2214CFSP;

ZSTC3.00x2514CFSP; ZSTC3.00x2914CFSP; ZSTC3.00x3414CFSP; ZSTC3.00x3614CFSP; ZSTC3.00x3814CFSP; ZSTC3.00x4014CFSP;

ZSTC3.25x0814CFSP; ZSTC3.25x1014CFSP; ZSTC3.25x1214CFSP; ZSTC3.25x1514CFSP; ZSTC3.25x1814CFSP; ZSTC3.25x2214CFSP;

ZSTC3.25x2514CFSP; ZSTC3.25x2914CFSP; ZSTC3.25x3414CFSP; ZSTC3.25x3614CFSP; ZSTC325x3814CFSP; ZSTC3.25x4014CFSP;

ZSTC3.50x0814CFSP; ZSTC3.50x1014CFSP; ZSTC3.50x1214CFSP; ZSTC3.50x1514CFSP; ZSTC3.50x1814CFSP; ZSTC3.50x2214CFSP;

ZSTC3.50x2514CFSP; ZSTC3.50x2914CFSP; ZSTC3.50x3414CFSP; ZSTC3.50x3614CFSP; ZSTC3.50x3814CFSP; ZSTC3.50x4014CFSP;

ZSTC3.75x0814CFSP; ZSTC3.75x1014CFSP; ZSTC3.75x1214CFSP; ZSTC3.75x1514CFSP; ZSTC3.75x1814CFSP; ZSTC3.75x2214CFSP;

ZSTC3.75x2514CFSP; ZSTC3.75x2914CFSP; ZSTC3.75x3414CFSP; ZSTC3.75x3614CFSP; ZSTC3.75x3814CFSP; ZSTC3.75x4014CFSP;

ZSTC4 00x0814CFSP; ZSTC4.00x1014CFSP; ZSTC4.00x1214CFSP; ZSTC4.00x1514CFSP; ZSTC4.00x1814CFSP; ZSTC4.00x2214CFSP;

ZSTC4.00x2514CFSP; ZSTC4.00x2914CFSP; ZSTC4.00x3414CFSP; ZSTC4.00x3614CFSP; ZSTC4.00x3814CFSP; ZSTC4.00x4014CFSP;

ZSTC4.50x0814CFSP; ZSTC4.50x1014CFSP; ZSTC4.50x1214CFSP; ZSTC4.50x1514CFSP; ZSTC4.50x1814CFSP; ZSTC4.50x2214CFSP;

ZSTC4.50x2514CFSP; ZSTC4.50x2914CFSP; ZSTC4.50x3414CFSP; ZSTC4.50x3614CFSP; ZSTC4.50x3814CFSP; ZSTC4.50x4014CFSP;

ZSTC5.00x0814CPSP; ZSTC5.00x1014CFSP; ZSTC5.00x1214CFSP; ZSTC5.00x1514CFSP; ZSTC5.00x1814CFSP; ZSTC5.00x2214CFSP;

ZSTC5.00x2514CFSP; ZSTC5.00x2914CFSP; ZSTC5.00x3414CFSP; ZSTC4.00x3614CFSP; ZSTC4.00x3814CFSP; ZSTC4.00x4014CFSP.

1.3. Sirolimus Eluting Cobalt Chromium Coronary Stent BIOSS LIM

ZSTB2.50x3.25x1514S; ZSTB2.75x3.50x1514S; ZSTB3.00x3.50x1514S;

ZSTB3.00x3.75x1514S; ZSTB3.50x4.25x1514S; ZSTB3.75x4.50x1514S

ZSTB2.50x3.25x1814S; ZSTB2.75x3.50x1814S; ZSTB3.00x3.50x1814S

ZSTB3.00x3.75x1814S; ZSTB3.50x4.25x1814S; ZSTB3.75x4.50x1814S

ZSTB2.50x3.25x2314S; ZSTB2.75x3.50x2314S; ZSTB3.00x3.50x2314S

ZSTB3.00x3.75x2314S; ZSTB3.50x4.25x2314S; ZSTB3.75x4.50x2314S

1.4. Cobalt Chromium Coronary Stent Coflexus

ZSTC2.00x0814CF; ZSTC2.00x1014CF; ZSTC2.00x1214CF; ZSTC2.00x1514CF; ZSTC2.00x1814CF; ZSTC2.00x2214CF;

ZSTC2.00x2514CF; ZSTC2.00x2914CF; ZSTC2.00x3414CF; ZSTC2.00x3614CF; ZSTC2.00x3814CF; ZSTC2.00x4014CF;

ZSTC2.25x0814CF; ZSTC2.25x1014CF; ZSTC2.25x1214CF; ZSTC2.25x1514CF; ZSTC2.25x1814CF; ZSTC2.25x2214CF;

ZSTC2.25x2514CF; ZSTC2.25x2914CF; ZSTC2.25x3414CF; ZSTC2.25x3614CF; ZSTC2.25x3814CF; ZSTC2.25x4014CF;

ZSTC2.50x0814CF; ZSTC2.50x1014CF; ZSTC2.50x1214CF; ZSTC2.50x1514CF; ZSTC2.50x1814CF; ZSTC2.50x2214CF;

ZSTC2.50x2514CF; ZSTC2.50x2914CF; ZSTC2.50x3414CF; ZSTC2.50x3614CF; ZSTC2.50x3814CF; ZSTC2.50x4014CF;

ZSTC2.75x0814CF; ZSTC2.75x1014CF; ZSTC2.75x1214CF; ZSTC2.75x1514CF; ZSTC2.75x1814CF; ZSTC2.75x2214CF;

ZSTC2.75x2514CF; ZSTC2.75x2914CF; ZSTC2.75x3414CF; ZSTC2.75x3614CF; ZSTC2.75x3814CF; ZSTC2.75x4014CF;

ZSTC3.00x0814CF; ZSTC3.00x1014CF; ZSTC3.00x1214CF; ZSTC3.00x1514CF; ZSTC3.00x1814CF; ZSTC3.00x2214CF;

ZSTC3.00x2514CF; ZSTC3.00x2914CF; ZSTC3.00x3414CF; ZSTC3.00x3614CF; ZSTC3.00x3814CF; ZSTC3.00x4014CF;

ZSTC3.25x0814CF; ZSTC3.25x1014CF; ZSTC3.25x1214CF; ZCTC3.25x1514CF; ZSTC3.25x1814CF; ZSTC3.25x2214CF;

ZSTC3.25x2514CF; ZSTC3.25x2914CF; ZSTC3.25x3414CF; ZSTC3.25x3614CF; ZSTC3.25x3814CF; ZSTC3.25x4014CF;

ZSTC3.50x0814CF; ZSTC3.50x1014CF; ZSTC3.50x1214CF; ZSTC3.50x1514CF; ZSTC3.50x1814CF; ZSTC3.50x2214CF;

ZSTC3.50x2514CF; ZSTC3.50x2914CF; ZSTC3.50x3414CF; ZSTC3.50x3614CF; ZSTC3.50x3814CF; ZSTC3.50x4014CF;

ZSTC3.75x0814CF; ZSTC3.75x1014CF; ZSTC3.75x1214CF; ZSTC3.75x1514CF; ZSTC3.75x1814CF; ZSTC3.75x2214CF;

ZSTC3.75x2514CF; ZSTC3.75x2914CF; ZSTC3.75x3414CF; ZSTC3.75x3614CF; ZSTC3.75x3814CF; ZSTC3.75x4014CF;

ZSTC4.00x0814CF; ZSTC4.00x1014CF; ZSTC4.00x1214CF; ZSTC4.00x1514CF; ZSTC4.00x1814CF; ZSTC4.00x2214CF;

ZSTC4.00x2514CF; ZSTC4.00x2914CF; ZSTC4.00x3414CF; ZSTC4.00x3614CF; ZSTC4.00x3814CF; ZSTC4.00x4014CF;

ZSTC4.50x0814CF; ZSTC4.50x1014CF; ZSTC4.50x1214CF; ZSTC4.50x1514CF; ZSTC4.50x1814CF; ZSTC4.50x2214CF;

ZSTC4.50x2514CF; ZSTC4.50x2914CF; ZSTC4.50x3414CF; ZSTC4.50x3614CF; ZSTC4.50x3814CF; ZSTC4.50x4014CF;

ZSTC5.00x0814CF; ZSTC5.00x1014CF; ZSTC5.00x1214CF; ZSTC5.00x1514CF; ZSTC5.00x1814CF; ZSTC5.00x2214CF;

ZSTC5.00x2514CF; ZSTC5.00x2914CF; ZSTC5.00x3414CF; ZSTC5.00x3614CF; ZSTC5.00x3814CF; ZSTC5.00x4014CF;

Vt tư tiêu hao đi kèm: Delivery System;

II. Bóng nong mch vành và vật tư tiêu hao đi kèm

1. Coronay Angioplasty Catheters River

CBR1.25x10140; CBR1.25x15140; CBR1.25x20140; CBR1.25x25140; CBR 1.25x30140; CBR1.25x35140; CBR1.25x40140; CBR1.5x10140;

CBR1.5x15140; CBR1.5x20140; CBR1.5x25140; CBR1.5x30140; CBR1.5x35140; CBR1.5x40140; CBR1.75x10140; CBR1.75x15140;

CBR1.75x20140; CBR1.75x25140; CBR1.75x30140; CBR1.75x35140; CBR1.75x40140; CBR2.0x10140; CBR2.0x15140; CBR2.0x20140;

CBR2.0x25140; CBR2.0x30140; CBR2.0x35140; CBR2.0x40140; CBR2.25x10140; CBR2.25x15140; CBR2.25x20140; CBR2.25x25140;

CBR2.25x30140; CBR2.25x35140; CBR2.25x40140; CBR2.5x10140; CBR2.5x15140; CBR2.5x20140; CBR2.5x25140; CBR2.5x30140;

CBR2.5x35140; CBR2.5x40140; CBR2.75x10140; CBR2.75x15140; CBR2.75x20140; CBR2.75x25140; CBR2.75x30140; CBR2.75x35140;

CBR2.75x40140; CBR3.0x10140; CBR3.0x15140; CBR3.0x20140; CBR3.0x25140; CBR3.0x30140; CBR3.0x35140; CBR3.0x40140;

CBR3.25x10140; CBR3.25x15140; CBR3.25x20140; CBR3.25x25140; CBR3.25x30140; CBR3.25x35140; CBR3.25x40140; CBR3.5x10140;

CBR3.5x15140; CBR3.5x20140; CBR3.5x25140; CBR3.5x30140; CBR3.5x35140; CBR3.5x40140; CBR3.75x10140; CBR3.75x15140;

CBR3.75x20140; CBR3.75x25140; CBR3.75x30140; CBR3.75x35140; CBR3.75x40140; CBR4.0x10140; CBR4.0x15140; CBR4.0x20140;

CBR4.0x25140; CBR4.0x30140; CBR4.0x35140; CBR4.0x40140.

2. Coronay Angioplasty Catheters BOTTLE

CBB2.50x2.75x10140; CBB2.50x3.25x10140; CBB2.75x3.00x10140; CBB2.75x3.50x10140; CBB3.00x3.50x10140; CBB3.00x3.75x10140;

CBB3.50x4.25x10140; CBB3.75x4.50x10140; CBB2.50x2.75x15140; CBB2.50x3.25x15140; CBB2.75x3.00x15140; CBB2.75x3.50x15140;

CBB3.00x3.50x15140; CBB3.00x3.75x15140; CBB3.50x4.25x15140; CBB3.75x4.50x15140; CBB2.50x2.75x18140; CBB2.50x3.25x18140;

CBB2.75x3.00x18140; CBB2.75x3.50x18140; CBB3.00x3.50x18140; CBB3.00x3.75x18140; CBB3.50x4.25x18140; CBB3.75x4.50x18140;

CBB2.50x2.75x23140; CBB2.50x3.25x23140; CBB2.75x3.00x23140; CBB2.75x3.50x23140; CBB3.00x3.50x23140; CBB3.00x3.75x23140;

CBB3.50x4.25x23140; CBB3.75x4.50x23140

III. Giá đỡ động mạch thận - Stent for Renal Vesels Nefro

ZSTN5x814140; ZSTN5x1014140, ZSTN5x1214140; ZSTN5x1414140; ZSTN5x1614140; ZSTN5x1814140; ZSTN5x2014140;

ZSTN5x2214140; ZSTN5x2514140; ZSTN6x814140; ZSTN6x1014140; ZSTN6x1214140; ZSTN6x1414140; ZSTN6x1614140;

ZSTN6x1814140; ZSTN6x2014140; ZSTN6x2214140; ZSTN6x2514140; ZSTN7x814140; ZSTN7x1014140; ZSTN7x1214140;

ZSTN7x1414140; ZSTN7x1614140; ZSTN7x1814140; ZSTN7x2014140; ZSTN7x2214140; Z5TN7x2514140;

IV. Bóng nong van đng mch phổi (Valvuloplasty Catheter) và dng c tiêu hao đi kèm

1. Bóng nong van đng mch phi: Valvuloplasty Catheter

VALP5x2570; VALP5x3070; VALP5x4070; VALP5x4570; VALP5x5070; VALP5x6070;

VALP6x2070; VALP6x2570; VALP6x3070; VALP6x4070; VALP6x4570; VALP6x5070; VALP6x6070; VALP7x2070; VALP7x2570;

VALP7x3070; VALP7x4070; VALP7x4570; VALP7x5070; VALP7x6070; VALP8x2070; VALP8x2570; VALP8x3070; VALP8x4070;

VALP8x4570; VALP8x5070; VALP8x6070; VALP9x2070; VALP9x2570; VALP9x3070; VALP9x4070; VALP9x4570; VALP9x5070;

VALP9x6070; VALP10x2070; VALP10x2570; VALP10x3070; VALP10x4070; VALP10x4570; VALP10x5070; VALP10x6070;

VALP11x2070; VALP11x2570; VALP11x3070; VALP11x4070; VALP11x4570; VALP11x5070; VALP11x6070; VALP12x2070;

VALP12x2570; VALP12x3070; VALP12x4070; VALP12x4570; VALP12x5070; VALP12x6070; VALP13x2070; VALP13x2570;

VALP13x3070; VALP13x4070; VALP13x4570; VALP13x5070; VALP13x6070; VALP14x2070; VALP14x2570; VALP14x3070;

VALP14x4070; VALP14x4570; VALP14x5070; VALP14x6070; VALP15x2070; VALP15x2570; VALP15x3070; VALP15x4070;

VALP15x4570; VALP15x5070; VALP15x6070; VALP15x20110; ALP15x25110; VALP15x30110; VALP15x40110; VALP15x45110;

VALP15x50110; VALP15x60110; VAL16x20110; VAL16x25110; VAL16x30110; VAL16x40110; VAL16x45110; VAL16x50110;

VAL16x60110; VAL18x20110; VAL18x25110; VAL18x30110; VAL18x40110; VAL18x45110; VAL18x50110; VAL18x60110;

VAL20x20110; VAL20x25110; VAL20x30110; VAL20x40110; VAL20x45110; VAL20x50110; VAL23x20110; VAL23x25110;

VAL23x30110; VAL23x40110; VAL23x45110; VAL23x50110; VAL23x60110; VAL25x20110; VAL25x25110; VAL25x30110;

VAL25x40110; VAL25x45110; VAL25x50110; VAL25x60110; VAL28x20110; VAL28x25110; VAL28x30110; VAL28x40110;

VAL28x45110; VAL28x50110; VAL28x60110; VAL30x20110; VAL30x25110; VAL30x30110; VAL30x40110; VAL30x45110;

VAL30x50110; VAL30x60110; VAL35x20110; VAL35x25110; VAL35x30110; VAL35x40110; VAL35x45110; VAL35x50110;

VAL35x60110; VAL40x20110; VAL40x25110; VAL40x30110; VAL40x40110; VAL40x45110; VAL40x50110; VAL40x60110;

2. B dng c tiêu hao: Dây dẫn, ống thông

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2968/BYT-TB-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2968/BYT-TB-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2968/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2968/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2968/BYT-TB-CT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành20/05/2016
        Ngày hiệu lực20/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2968/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2968/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016

             • 20/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực