Công văn 2969/BNV-TH

Công văn 2969/BNV-TH năm 2013 khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 487/CT-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2969/BNV-TH 2013 khảo sát đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 487/CT-TTg


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2969/BNV-TH
V/v khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng;
- Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam;
- Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại công văn số 6072/VPCP-TH ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị nêu trên tại một số bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 802/QĐ-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg để có căn cứ thực tiễn hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên nhận được công văn này bố trí thành phần, chuẩn bị chương trình, nội dung để làm việc với đoàn công tác theo kế hoạch, đề cương và đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg (gửi kèm công văn này). Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, địa phương giao Vụ Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ, làm đầu mối liên hệ với đoàn công tác (qua Vụ Tổng hợp, số điện thoại tổng đài 04.62820404, máy lẻ 4041, 4022), đồng thời tạo điều kiện cho đoàn công tác làm việc đạt kết quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- TW Hội Cựu chiến binh VN (để phối hợp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố nêu trên;
- Lưu: VT, TH (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

KẾ HOẠCH

ĐOÀN CÔNG TÁC LÀM VIỆC TẠI MỘT SỐ BỘ, UBND TỈNH VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(Kèm theo công văn số 2969/BNV-TH ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT

1. Trưởng đoàn công tác nêu mục đích, nội dung, ý nghĩa việc tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

2. Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm; đề xuất sửa đổi, bổ sung và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

3. Trên cơ sở kết quả thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp, Bộ Nội vụ phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn chỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Đoàn công tác nghe Lãnh đạo bộ, doanh nghiệp nhà nước, UBND tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Tổ chức hướng dẫn triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2013-2015 đối với các bộ, ngành, địa phương đoàn công tác đến làm việc (thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020) và tổ chức xin ý kiến trực tiếp đối với dự thảo Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2035.

Tùy vào điều kiện thực tế địa phương để bố trí đoàn công tác làm việc với một số doanh nghiệp nhà nước thuộc địa bàn quản lý.

6. Trưởng đoàn công tác thống nhất các nội dung sau khi làm việc với bộ, doanh nghiệp nhà nước và các tỉnh.

II. THÀNH PHẦN

Đoàn công tác gồm các đồng chí thành viên Ban tổ chức và Tổ giúp việc tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg Cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ - Trưởng đoàn công tác;

- Ông Vũ Trường Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ - Phó Trưởng đoàn công tác;

- Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Ban Tổ chức - Chính sách Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Thành viên;

- Ông Phạm Văn Nhạc, chuyên viên chính Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

- Ông Trịnh Quang Tám, chuyên viên Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ - Thành viên;

- Một số thành viên tại các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia đoàn công tác.

Về thành phần của bộ, doanh nghiệp nhà nước và tỉnh do bộ, doanh nghiệp và UBND tỉnh bố trí, Tuy nhiên, để buổi làm việc đạt kết quả cao, Bộ Nội vụ đề nghị đối với UBND tỉnh mời đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đoàn thể liên quan tham dự.

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN

1. Địa điểm: Do bộ, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí.

2. Thời gian: Đoàn công tác dự kiến tổ chức khảo sát tại các bộ, doanh nghiệp và một số tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 9 đến 31 tháng 10 năm 2013. Cụ thể như sau:

a) Đoàn khảo sát dự kiến làm việc với một số tỉnh khu vực phía Nam, gồm: Tỉnh Hậu Giang, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng.

- Tỉnh Hậu Giang: Ngày 16 và 17 tháng 9 năm 2013;

- Tỉnh Bạc Liêu: Ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2013;

- Tỉnh Sóc Trăng: Ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2013.

b) Đoàn công tác dự kiến làm việc với một số tỉnh khu vực miền Trung, gồm: Tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên.

- Tỉnh Bình Định: ngày 30 tháng 9 và 01 tháng 10 năm 2013;

- Tỉnh Phú Yên: Ngày 02 và 03 tháng 10 năm 2013;

- Tỉnh Khánh Hòa: Ngày 04 và 05 tháng 10 năm 2013.

c) Đoàn khảo sát dự kiến làm việc với một số tỉnh phía Bắc, gồm: Tỉnh Hà Nam, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình.

+ Tỉnh Hà Nam: Ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2013;

+ Tỉnh Hưng Yên: Ngày 16 và 17 tháng 10 năm 2013;

+ Tỉnh Thái Bình: Ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2013.

d) Đoàn khảo sát dự kiến làm việc với một số bộ, ngành và doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn Hà Nội như sau: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Thời gian làm việc: Dự kiến thời gian từ ngày 21 tháng 10 đến 31 tháng 10 trong năm 2013.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, thời gian cụ thể của đoàn công tác tại một số bộ và doanh nghiệp nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ liên hệ trực tiếp với các cơ quan, đơn vị để thống nhất thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để đảm bảo nội dung, chương trình làm việc của đoàn công tác nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị bộ, doanh nghiệp nhà nước và UBND tỉnh như sau:

1 Giao cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan làm đầu mối phối hợp, liên hệ với đoàn công tác để chuẩn bị nội dung, chương trình, địa điểm, thời gian và thành phần làm việc.

2. Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan về nội dung, chương trình đoàn công tác làm việc và khảo sát thực tế tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước liên quan.

3. Tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ đoàn công tác trong thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước liên quan.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2969/BNV-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2969/BNV-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2013
Ngày hiệu lực19/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2969/BNV-TH 2013 khảo sát đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 487/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2969/BNV-TH 2013 khảo sát đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 487/CT-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2969/BNV-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Tiến Dĩnh
        Ngày ban hành19/08/2013
        Ngày hiệu lực19/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2969/BNV-TH 2013 khảo sát đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 487/CT-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2969/BNV-TH 2013 khảo sát đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 487/CT-TTg

           • 19/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực