Hướng dẫn 297/NHCS-TDNN

Hướng dẫn 297/NHCS-TDNN thực hiện cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định 52/2012/QĐ-TTg do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 297/NHCS-TDNN cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp


NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH
XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/NHCS-TDNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHO VAY NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2012/QĐ-TTg NGÀY 16/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

I. CHO VAY ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

1. Đối tượng được vay vốn

Người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên phạm vi cả nước bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường (sau đây gọi là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp)

Riêng người lao động thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, khi đi làm việc ở nước ngoài được thụ hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; việc cho vay thực hiện hướng dẫn tại văn bản số 2667/NHCS-TDNN ngày 21/9/2009 và các văn bản chỉ đạo hiện hành của Tổng giám đốc.

2. Điều kiện vay vốn

Người lao động phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi;

b) Có Quyết định thu hồi đất với thời hạn trong vòng 3 năm kể từ ngày Quyết định thu hồi đất có hiệu lực;

c) Được bên tuyển dụng (Doanh nghiệp được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - sau đây gọi là Doanh nghiệp xuất khẩu lao động) chính thức tiếp nhận đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (có hợp đồng lao động ký kết giữa người lao động với đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp xuất khẩu lao động).

3. Mức cho vay

Mức cho vay được xác định theo nhu cầu và khả năng trả nợ của người vay nhưng tối đa bằng tổng các khoản chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định được ghi trên Hợp đồng và không vượt quá mức trần cho vay theo từng thị trường lao động đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định từng thời kỳ.

Hiện nay, mức trần cho vay theo từng thị trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại phụ lục đính kèm văn bản số 3354/LĐTBXH-QLLDNN ngày 09/9/2009 về mức chi phí đối với lao động huyện nghèo vay vốn đi làm việc ở nước ngoài và văn bản số 3328/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 04/10/2011 về việc bổ sung mức trần chi phí đối với lao động huyện nghèo vay vốn đi làm việc ở Malaysia.

Trong mức cho vay không bao gồm các khoản chi phí ngoài Hợp đồng như: học phí học nghề, học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định của pháp luật; lệ phí làm visa, hộ chiếu, khám sức khỏe, lệ phí lý lịch tư pháp, do người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp khi đi xuất khẩu lao động được Nhà nước hỗ trợ 100% các khoản chi phí này.

4. Hồ sơ vay vốn

a) Ngoài các loại giấy tờ trong bộ hồ sơ vay vốn theo quy định hiện hành của chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, người vay phải có Quyết định thu hồi đất nông nghiệp của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã).

b) Trường hợp người có tên trong Quyết định thu hồi đất nông nghiệp không phải chủ hộ và không trùng với người đứng tên vay trong Sổ vay vốn (hộ đã vay vốn NHCSXH) thì người vay đề nghị UBND cấp xã xác nhận quan hệ của người vay và người lao động thuộc đối tượng được vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là vợ, chồng, bố, mẹ,... của người có tên trong Quyết định thu hồi đất đang trong cùng hộ khẩu của gia đình.

5. Các quy định khác

Các quy định khác về: lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, phương thức cho vay, chi trả phí dịch vụ ủy thác cho đơn vị nhận ủy thác và hoa hồng cho Tổ Tiết kiệm và vay vốn, quy trình cho vay, xử lý nợ bị rủi ro,... được thực hiện như chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH tại văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008.

6. Hạch toán kế toán

NHCSXH nơi cho vay sử dụng tài khoản cho vay đi lao động nước ngoài, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để hạch toán các khoản cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp đi xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, chi phí học tập cho học sinh sinh viên theo chế độ quy định.

II. CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp được NHCSXH ưu tiên cho vay vốn để tạo việc làm từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHCSXH.

III. CHO VAY THEO CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đối với người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp đồng thời cũng thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên thì được vay vốn chương trình cho vay học sinh sinh viên theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. NHCSXH địa phương làm việc với các cơ quan có liên quan tại địa phương để nắm được số lượng lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, lập kế hoạch nhu cầu về vốn cho vay theo quy định; đồng thời triển khai việc cho vay theo hướng dẫn của Tổng giám đốc tại văn bản này và các văn bản hiện hành.

2. Hàng tháng, NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Quyết định 1466/QĐ-NHCS ngày 17/6/2011 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc báo cáo thống kê áp dụng trong hệ thống NHCSXH. Việc báo cáo kết quả thực hiện cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo chương trình này để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giải quyết việc làm và chi phí học tập cho học sinh sinh viên được thống kê vào báo cáo của chương trình cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, chương trình cho vay giải quyết việc làm, chương trình cho vay học sinh sinh viên.

3. Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Vì vậy, NHCSXH các cấp tổ chức phổ biến nội dung Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg và nội dung văn bản hướng dẫn cho vay này tới cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và cán bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn để triển khai chương trình cho vay này theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức tuyên truyền và công khai chủ trương, chính sách, công khai đối tượng thụ hưởng và danh sách hộ được vay vốn tới đông đảo quần chúng nhân dân biết để thực hiện.

4. NHCSXH các địa phương có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện để triển khai Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo Tổng giám đốc NHCSXH (qua Ban Tín dụng người nghèo) để xem xét, giải quyết./.

(Gửi kèm:

- Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ,

- Văn bản số 3354/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 09/9/2009 về mức trần chi phí đối với lao động huyện nghèo vay vốn đi làm việc ở nước ngoài,

- Văn bản số 3328/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 04/10/2011 về việc bổ sung mức trần chi phí đối với lao động huyện nghèo vay vốn đi làm việc ở Malaysia).

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để b/c);
- Các tổ chức CT - XH (để phối hợp thực hiện);
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT (để b/c);
- Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH;
- Các phòng, Ban CMNV tại HSC;
- TT Đào tạo, TT CNTT;
- Sở giao dịch, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, TP;
- Website NHCSXH;
- Lưu: VT, PC, TDNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 297/NHCS-TDNN

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu297/NHCS-TDNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2013
Ngày hiệu lực04/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 297/NHCS-TDNN

Lược đồ Công văn 297/NHCS-TDNN cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 297/NHCS-TDNN cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu297/NHCS-TDNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
       Người kýNguyễn Văn Lý
       Ngày ban hành04/02/2013
       Ngày hiệu lực04/02/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 297/NHCS-TDNN cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Công văn 297/NHCS-TDNN cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp

          • 04/02/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/02/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực