Công văn 298/UBND-NNTNMT

Công văn 298/UBND-NNTNMT năm 2015 về cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 298/UBND-NNTNMT 2015 cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/UBND-NNTNMT
V/v cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Quỹ Đầu tư và Phát triển Thái Bình;
- Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
- Ủy ban nhân dân các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Duyên Hà.

 

Xét đề nghị của Quỹ Đầu tư và Phát triển Thái Bình tại Tờ trình số 09/TTr-QĐTPT ngày 28/01/2015 về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Giao Quỹ Đầu tư và Phát triển Thái Bình cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Duyên Hà tiếp tục cấp xi măng cho các xã thuộc các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 14/VP-TB ngày 29/4/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, bảo quản, sử dụng xi măng, với tổng khối lượng 1.733,55 tấn, trong đó:

+ Huyện Hưng Hà: 1.023,30 tấn;

+ Huyện Đông Hưng: 177,75 tấn;

+ Huyện Tiền Hải: 532,50 tấn;

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo),

Số lượng xi măng trên đã được phê duyệt tại các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Yêu cầu:

+ Sở Thông tin và Truyền thông thông báo khối lượng xi măng cấp cho các xã thuộc các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải trên Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh;

+ Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo khối lượng xi măng được cấp tại Công văn này;

+ Quỹ Đầu tư và Phát triển Thái Bình chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải, Doanh nghiệp cung ứng xi măng: giao xi măng cho các xã theo khối lượng được cấp tại Công văn này;

+ Ủy ban nhân dân các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải, Ủy ban nhân dân các xã được cấp xi măng hỗ trợ thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng xi măng, thanh, quyết toán khối lượng xi măng được hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình đảm bảo quy định của tỉnh và quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

PHỤ LỤC

KHỐI LƯỢNG XI MĂNG CẤP CHO CÁC XÃ THUỘC CÁC HUYỆN HƯNG HÀ, ĐÔNG HƯNG VÀ TIỀN HẢI
(Kèm theo Công văn số 298/UBND-NNTNMT ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh)

TT

Huyện/xã

Lượng xi măng được duyệt
(tấn)

Lượng xi măng đã nhận
(tấn)

Lượng xi măng được cấp tiếp
(tấn)

Thời gian nhận

I

Hưng Hà

 

 

1.023,30

 

1

Hòa Bình

2.488,80

2.347,70

141,10

30/01 - 10/2/2015

2

Liên Hiệp

3.122,90

2.591,40

439,50

30/01 - 10/2/2015

3

Bắc Sơn

2.468,30

2.020,70

442,70

30/01 - 10/2/2015

II

Đông Hưng

 

 

177,75

 

1

Đông Xuân

4.785,00

4.638,35

146,65

30/01 - 05/2/2015

2

Đông La

2.747,40

2.726,30

21,10

30/01 - 31/01/2015

3

Liên Giang

3.681.90

3.671,90

10,00

30/01 - 31/01/2015

III

Tiền Hải

 

 

532,50

 

1

Đông Hoàng

3.707,00

3.600,30

102,95

30/01 - 05/2/2015

2

Đông Lâm

4.765,10

4.081,50

310,00

30/01 - 10/2/2015

3

Nam Chính

3.661,20

2.486,40

119,55

30/01 - 05/2/2015

Tổng (I+II+III)

 

 

1.733,55

 

(Một nghìn bảy trăm ba mươi ba tấn, năm trăm năm mươi kilôgam).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 298/UBND-NNTNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu298/UBND-NNTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2015
Ngày hiệu lực30/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 298/UBND-NNTNMT

Lược đồ Công văn 298/UBND-NNTNMT 2015 cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 298/UBND-NNTNMT 2015 cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Thái Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu298/UBND-NNTNMT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Ca
        Ngày ban hành30/01/2015
        Ngày hiệu lực30/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 298/UBND-NNTNMT 2015 cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Thái Bình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 298/UBND-NNTNMT 2015 cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Thái Bình

              • 30/01/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/01/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực