Công văn 2987/BYT-BH

Công văn 2987/BYT-BH năm 2017 triển khai ứng dụng Gateway tại các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2987/BYT-BH 2017 triển khai ứng dụng Gateway tại các cơ sở khám chữa bệnh


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2987/BYT-BH
V/v triển khai ứng dụng Gateway tại các cơ sở KCB

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-BYT ngày 10/3/2017 của Bộ Y tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017, trên cơ sở kiểm tra thực tế một số địa phương, Bộ Y tế tiến hành triển khai hệ thống ứng dụng chuyển dữ liệu đồng thời (Gateway) nhằm hỗ trợ cơ sở khám chữa bệnh chuyển dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán BHYT từ cơ sở khám chữa bệnh tới Bộ Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ qua một lần thao tác. Đ bảo đảm lộ trình thực hiện theo đúng kế hoạch đã đ ra, Bộ Y tế đề nghị Quý Sở chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn thuộc quyền quản lý triển khai ứng dụng gateway từ ngày 05/6/2017 và thực hiện ngay một số việc sau:

1. Cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng chuyển dữ liệu đồng thời từ cơ sở KCB tới Bộ Y tế và cơ quan BHXH (theo hướng dẫn và số điện thoại hotline hỗ trợ gửi kèm); Phối hợp với doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tiến hành triển khai hỗ trợ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng hệ thống Gateway để chuyển dữ liệu điện tử.

- Các cơ sở KCB tuyến tỉnh cài đặt và hoàn thành trước ngày 16/6/2017;

- Các cơ sở KCB tuyến huyện, Trạm y tế xã cài đặt và hoàn thiện trước ngày 15/7/2017.

2. Duy trì việc chuyển dữ liệu thường xuyên, liên tục qua Gateway ngay sau khi cài đặt hoàn thành.

3. Cử cán bộ đầu mối trực tiếp theo dõi và xử lý các tình huống phát sinh khi thực hiện ứng dụng gateway, ghi chép, tổng hợp các vấn đề cần điều chỉnh.

4. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về kết quả triển khai ứng dụng Gateway.

5. Sở Y tế tổng hợp các vấn đề cần điều chỉnh, các nội dung cn rút kinh nghiệm trong cài đặt và sử dụng Gateway, báo cáo về Bộ Y tế trước 20/6/2017.

Thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Đoàn Quốc Dân, ĐT: 091.308.2868./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục: KCB, KH-TC, CNTT,
QL Dược, TTB&CTYT;
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Hồng Nam

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KỸ THUẬT H TRỢ CÀI ĐẶT GATEWAY
(Ban hành kèm theo Công văn số        /BYT-BH ngày 01/6/2017)

STT

HỌ TÊN

S ĐIỆN THOẠI

SKYPE

1

Vương Văn Linh

0912001011

linhvv2805

2

Nguyn Thanh Nam

0912467246

prettyfly106

3

Nguyễn Việt Trung

0888524498

trungnv0412

4

Nguyễn Minh Đức

0888541011

live:pinkbeat80vn

5

Quách Đình Thắng

0888501316

live:thangqd

6

Nguyn Thị Hà

0948860910

nguyenha_ifi

7

Nguyễn Thái Sơn

0915371154

sonnt.vietstone

8

Nguyễn Hải

0936079687

hain2901

9

Bùi Xuân Lịch

0944921069

lichbx

10

Lê Văn Tùy

0919249247

levantuy.it

11

Đoàn Diệu Linh

0914003781

live:phong2111

 

TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG GATEWAY TIẾP NHẬN HỒ SƠ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT
(Ban hành kèm theo Công văn số       /BYT-BH ngày 01/6/2017 của Bộ Y tế)

I. MỞ ĐẦU

1.1. Mục đích tài liệu

- Tài liệu nhằm mục đích hướng dẫn cài đặt Gateway cho các cơ sở khám, chữa bệnh download và cài đặt Gateway.

- Cung cấp các thông tin và các bước để sử dụng và nâng cấp khi có yêu cầu.

1.2. Phạm vi

- Tài liệu này áp dụng cho các cơ sở khám, chữa bệnh khi download cài đặt Gateway.

II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

II.1. Yêu cầu về môi trường

- Hệ điều hành: Hỗ trợ cài đặt trên hệ điều hành từ Windows 7 trở lên.

II.2. Cấu hình cài đặt

CSYT sẽ tiến hành tuần tự hai Bước cài đặt dưới đây, Bước 1 là phần cài đặt chung chương trình Gateway tCổng dữ liệu y tế, Bước 2 là phần thiết lập các thông tin chương trình, CSYT căn cứ thực tế triển khai phần mềm khám chữa bệnh (KCB) tại đơn vị (được chia ra làm 3 loại cài đặt) để tiến hành thiết lập đúng trường hợp.

Căn cứ thực tế triển khai phần mềm khám chữa bệnh (KCB) tại các Cơ sở y tế (CSYT), chia các CSYT ra làm 3 loại cài đặt dưới đây.

1. Đối với CSYT hoàn toàn sử dụng chương trình VAS để đẩy hồ sơ lên Cổng giám định BHYT.

Các hồ sơ VAS đẩy thành công sẽ được lưu trữ trên cấu trúc thư mục Ổ cứng:\Teca\VAS\KetQua\tiếp nhận thành công, Gateway sẽ tr vào thư mục này để tự động lấy hồ sơ đẩy lên Cổng dữ liệu y tế.

2. Đối với CSYT sử dụng chương trình HIS của VNPT để đẩy hồ sơ lên 2 Cổng dữ liệu y tế và Cổng giám định BHYT.

Do các hồ sơ đã được chương trình HIS chịu trách nhiệm đẩy lên 2 Cổng, việc cài đặt chương trình VAS client ch để đẩy lại các hồ sơ bị li đã được sửa lên Cổng giám định nên phần cài đặt Gateway cho Loại 2 này giống hệt như Loại 1

3. Đối với CSYT sử dụng chương trình HIS không phải của VNPT để đẩy hồ sơ lên Cổng giám định BHYT.

Do các chương trình HIS này đã đẩy hồ sơ lên Cổng giám định BHYT thành công qua webservice, nên chương trình HIS cũng phải cấu hình để đẩy hồ sơ lên Cổng dữ liệu y tế qua webservice, chi tiết tài liệu phục vụ kết nối qua webservice đơn vị có thể lấy về từ tài nguyên của Cổng dữ liệu y tế.

Bước 1: Cài đặt chương trình

- Người sử dụng vào trang chủ của Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ http://congdulieuyte.vn, tiếp theo tiến hành cài đặt Gateway như hình dưới

Chương trình: Gateway tiếp nhận dữ liệu KCB

Phiên bản: 1.0.0.43

Bản quyn: BY Tế

Yêu cầu cài đặt

• Microsott .NET Framework 4 (x86 and x64)

Nếu chương trình đã được cài đặt trước đó, bạn có thể chạy ứng dụng ngay. Nếu chưa cài đặt, nhn vào nút cài đặt phía dưới để tiến hành cài đặt.

Tiếp theo click đúp file setup.exe để chạy chương trình, màn hình dưới đây sẽ xuất hiện

Sau khi bấm chạy cài đặt ứng dụng, chạy lần đầu tiên sẽ bắt người dùng thiết lập tham s kết ni, người dùng cũng có thể chọn cấu hình từ liên kết như hình dưới

Bước 2: Thiết lập các thông tin chương trình

Ø Loại 1: CSYT hoàn toàn sử dụng chương trình VAS để đẩy hồ sơ lên Cổng giám định BHYT

Đối với những đơn vị này, dữ liệu đã được VAS đẩy lên Cổng giám định thành công, nên việc cài đặt Gateway sẽ tự động lấy các hồ sơ đã gửi giám định để gửi lên Cng dữ liệu y tế, CSYT chỉ cài đặt và bật Gateway lên là xong, các thao tác hàng ngày với chương trình VAS vẫn giữ nguyên. Thao tác các bước cài đặt như sau:

Tiếp theo file xuất viện trỏ tiếp tới thư mục “file tiếp nhận thành công như hình dưới

Với thiết lập này, hồ sơ nhập viện muốn đẩy lên phải được copy vào thư mục F:\Teca\VAS\KetQua\checkin, hồ sơ xuất viện sẽ tự động được lấy từ chương trình VAS để đẩy lên khi Gateway hoạt động.

Sau khi thiết lập xong các tham số, bấm Kết thúc chương trình sẽ báo “Tham số đã được thiết lập”, sau đó nhấn nút “Quay lại” để quay lại giao diện nghiệp vụ của ứng dụng.

Ø Loại 2: CSYT sử dụng chương trình HIS của VNPT để đẩy hồ sơ lên 2 Cổng d liệu y tế và Cổng giám định BHYT:

Đối với những đơn vị này, dữ liệu đã được VNPT-HIS tự động đẩy lên 2 Cổng dữ liệu y tế và Cổng giám định thành công, tuy nhiên vẫn có các hồ sơ gặp lỗi hoặc cần sửa lại thông tin nên cuối ngày CSYT vẫn sử dụng VAS để đẩy lại các hồ sơ đã được sửa lỗi và cập nhật thông tin, do đó việc cài đặt Gateway để tự động lấy lại các hồ sơ được VAS gửi lại Cổng giám định để gửi lại lên Cổng dữ liệu y tế, CSYT chỉ cài đặt và bật Gateway lên là xong, các thao tác cuối ngày với chương trình VAS để gửi lại hồ sơ lỗi vẫn giữ nguyên. Thao tác các bước cài đặt như sau:

Tiếp theo file xuất viện trỏ tiếp tới thư mục “file tiếp nhận thành công như hình dưới

Với thiết lập này, chương trình HIS của VNPT sẽ chủ động đẩy hồ sơ lên cả 2 cổng của BYT và cổng của BHXH, các hồ sơ lỗi hoặc được cập nhật lại thông tin sẽ được đẩy lại qua VAS lên Cổng giám định vào cuối ngày, khi đó các hồ sơ đẩy lại lên Cổng giám định thành công sẽ tự động được lấy từ chương trình VAS để đẩy lên Cổng dữ liệu y tế khi Gateway hoạt động.

Sau khi thiết lập xong các tham số, bấm Kết thúc chương trình sẽ báo “Tham số đã được thiết lập”, sau đó nhấn nút “Quay lại” để quay lại giao diện nghiệp vụ của ứng dụng.

Ø Loại 3: CSYT sử dụng chương trình HIS không phải của VNPT để đẩy hồ sơ lên Cổng giám định BHYT:

Đối với các CSYT loại này số liệu đã được chương trình HIS đẩy đầy đủ lên Cổng giám định của BHYT thành công qua các dịch vụ (WebService) mà Cổng giám định cung cấp, việc cần làm là số liệu phải đẩy nốt lên Cổng dữ liệu y tế của BYT. Có 2 cách để thực hiện được việc này:

• Cách 1: Chương trình HIS phải cu hình lại để đẩy s liệu lên Cổng dữ liệu y tế qua WebService như đã thực hiện đối với Cổng giám định. Tài liệu phục vụ việc kết nối và chuyển số liệu lên Cổng dữ liệu y tế lấy trên tài nguyên của Cng tại địa chỉ http://congdulieuyte.vn/download

• Cách 2: CSYT giữ nguyên chương trình HIS đẩy s liệu lên Cổng giám định, đồng thời xuất ra file xml từ chương trình HIS để đẩy lên Cổng dữ liệu y tế thông qua công cụ Gateway, nếu thực hiện theo cách này thì thao tác các bước cài đặt như sau:

Đối với các CSYT rơi vào trường hợp này thì sẽ tạo ra cấu trúc thư mục chứa file xuất viện và nhập viện độc lập trên máy trạm của CSYT, trong ví dụ cụ thể của trường hợp này sẽ tạo thư mục xmldata trên ổ cứng máy tính và thiết lập trỏ phần cài đặt vào thư mục đó.

Với cách thiết lập này, hồ sơ nhập viện muốn đẩy lên Cổng dữ liệu y tế phải được copy vào thư mục F:\xmldata\checkin, hồ sơ xuất viện muốn đẩy lên Cổng dữ liệu y tế phải được copy vào thư mục F:\xmldata\checkout.

Sau khi thiết lập xong các tham số, bấm Kết thúc chương trình sẽ báo “Tham số đã được thiết lập”, sau đó nhấn nút “Quay lại” để quay lại giao diện nghiệp vụ của ứng dụng.

II.3. Sử dụng chương trình

III. Để sử dụng các chức năng của chương trình thì người dùng phải click vào “Đăng nhập” rồi dùng tài khoản và mật khẩu truy cập Cổng dữ liệu y tế của BYT đ đăng nhập (Hình 1).

Hình 1. Đăng nhập sử dụng ứng dụng

IV. Click vào nút “Đăng xuất” để đăng xuất khỏi ứng dụng (Xem hình 2).

Hình 2. Đăng xuất khỏi ứng dụng

V. Để thoát khỏi ứng dụng nhấn vào nút thoát (Xem hình 3).

Hình 3. Thoát khỏi ứng dụng

VI. Để thiết lập li tham số cho ứng dng nhấn vào nút “Thiết lập tham số (Xem hình 4)

Hình 4. Thiết lập lại tham số

VII. Nhấn nút “Bắt đầu” để thực hiện chuyển hồ sơ lên Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế và Cổng giám định BHXH (Tùy thuộc cấu hình).

Hình 5. Thực hiện tiến trình gửi hồ sơ

VIII. Trên cửa sổ “Tổng hợp dữ liệu tiếp nhận” hiện thị các thông tin sau hỗ trợ người sử dụng:

o Chưa chuyển: số hồ sơ chưa được chuyển lên Cổng.

o Đang chuyển: Số hồ sơ đang được chuyển

o Thành công: Số hồ sơ đã được chuyển thành công lên Cổng

o Lồi: S hồ sơ chuyển lên Cổng bị lỗi.

o Biểu đồ hiển thị số hồ sơ chuyển lên Cổng thành công và bị lỗi trong 4 ngày gần nhất.

IX. Trên cửa sổ “Tổng hợp gửi cổng Bộ Y Tế” sẽ hiển thị thông tin: Ngày gửi,Tổng hồ sơ, Hồ thành công, H lỗi. Chỉ hiển thị thông tin số hồ sơ của 7 ngày gần nhất được gửi lên Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế.

X. Trên cửa sổ “Tổng hợp gửi cổng giám định BHXH” sẽ hiển thị thông tin: Ngày gửi, Tng h sơ, Hồ sơ thành công, Hồ sơ lỗi. Chỉ hin thị thông tin số hồ sơ của 7 ngày gần nhất được gửi lên Cổng giám định BHXH

XI. Đ kiểm tra cấu trúc của file hồ sơ:

o Trên menu chọn: “Công cụ  -> Kiểm tra file XML”. (Hình 6)

Hình 6. Kiểm tra cu trúc file hồ sơ

o Chọn file hồ sơ, sau đó nhấn nút “Kiểm tra” (Hình 7)

Hình 7. Kiểm tra cu trúc file hồ sơ

XII. Để chuyển đổi hồ sang định dạng 917:

XII.1. Trên menu chọn: “Công cụ -> Chuyển sang 917”. (Hình 8)

Hình 8. Chuyển đổi hồ sơ sang định dạng 917

o  Chọn “Loại dữ liệu” (Loại hồ sơ muốn chuyển đổi) rồi chọn file hồ sơ ở mục đầu vào, ở mục đầu ra chọn thư mục chứa file hồ sơ đã được chuyển đổi sang 917 sau đó nhấn nút “Chuyển đổi”. (Hình 9)

Hình 9. Chuyển đổi hồ sơ sang định dạng 917

XIII. Để xem các báo cáo thì trên menu của ứng dụng, chọn “Báo cáo thống kê -> Báo cáo Tổng hợp” (Hình 10).

Hình 10. Báo cáo thống kê

XIV. ng dụng hỗ trợ xem các loại báo cáo theo các tiêu chí sau:

o Chọn loại báo cáo theo Báo cáo chi tiết gửi Bộ Y tế và Báo cáo tổng hợp gửi BYT/BHXH.

o Chọn “Từ ngày” và “Đến ngày” để xem báo cáo.

o Nhấn nút “Xem báo cáo” để xem báo cáo đã chọn.

o Nhấn nút “Xuất file excel” để xuất báo cáo đã chọn ra file excel.

o Nhn nút “Xóa tham s” để xóa các tiêu chí đã chọn.

o Nhấn nút Kết thúc” để kết thúc xem báo cáo.

Ghi chú: Trong quá trình cài đặt và sử dụng Hệ thống Gateway, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ theo các số điện thoại và địa chỉ email sau:

1. 0886381918

2. 0915043333 (Đ/c Nguyễn Công Thuận)

3. 0988168383 (Đ/c Kiều Quang Tuân)

4. [email protected]

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2987/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2987/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2017
Ngày hiệu lực01/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2987/BYT-BH 2017 triển khai ứng dụng Gateway tại các cơ sở khám chữa bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2987/BYT-BH 2017 triển khai ứng dụng Gateway tại các cơ sở khám chữa bệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2987/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýĐặng Hồng Nam
        Ngày ban hành01/06/2017
        Ngày hiệu lực01/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2987/BYT-BH 2017 triển khai ứng dụng Gateway tại các cơ sở khám chữa bệnh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2987/BYT-BH 2017 triển khai ứng dụng Gateway tại các cơ sở khám chữa bệnh

             • 01/06/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/06/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực