Công văn 2989/TTCP-KHTCTH

Công văn 2989/TTCP-KHTCTH năm 2015 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2989/TTCP-KHTCTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra 2016 2015


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2989/TTCP-KHTCTH
V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chánh thanh tra các Bộ, ngành Trung ương; Chánh thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8158/VPCP-KNTN ngày 8/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2016, Thanh tra Chính phủ Định hướng và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước. Hoạt động thanh tra vừa bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng được các yêu cầu của việc phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra. Hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là đối với các vụ việc vi phạm pháp luật đã chuyển sang cơ quan điều tra để khởi tố vụ án hình sự.

2. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp; tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành.

3. Triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với triển khai thanh tra việc thực hiện trách nhiệm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và cơ chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác thanh tra

1.1. Thanh tra bộ, quan ngang bộ

- Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và công tác quản lý tài chính, tài sản, mua sắm tài sản công, thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc Bộ; thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách, chú trọng thanh tra chuyên đề diện rộng đối với lĩnh vực quan trọng nhằm chấn chỉnh quản lý, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

(Nội dung thanh tra trọng tâm đối với từng Bộ có Phụ lục kèm theo).

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra do các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành Trung ương tiến hành thanh tra và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc do Bộ trưởng giao.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra đối với cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

1.2. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành ph, thị xã thuộc tỉnh trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng, tập trung vào: công tác quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác quản lý chi bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế địa phương quản lý; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn, việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị địa phương và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh, thành phố. Thanh tra các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA, các dự án BT, BOT, PPP.

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

- Thanh tra chuyên đề theo từng lĩnh vực (tùy tình hình cụ thể của địa phương và khi xét thấy cần thiết).

- Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại các sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố, thị xã cấp tỉnh.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

- Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành. Mục tiêu là giảm khiếu nại, bức xúc, kéo dài, đoàn đông người.

- Triển khai việc thực hiện Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân ở các cấp, các ngành; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đ nâng cao hiu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn).

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Tổng kết 10 năm việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; quan tâm rà soát hoàn thiện thchế về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc hoàn thiện các quy định trong việc công khai minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và công tác cán bộ của các cấp, các ngành.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật đgóp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chng tham nhũng.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao: đầu tư xây dựng, đất đai, tín dụng, ngân hàng, thu ngân sách (thuế, hải quan), mua sắm công...và công tác cán bộ.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; tổ chức tốt hoạt động đối thoại về phòng, chống tham nhũng; tham gia tích cực vào các hoạt động thực thi Công ưc của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm thúc đy công tác phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2016 đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2016. Trong quá trình xây dựng, phê duyệt Kế hoạch thanh tra cần tăng cường việc phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan kiểm toán, kiểm tra, công an và cơ quan nhà nước khác để xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và điều tra.

2. Thanh tra các cấp, các ngành căn cứ quy định pháp luật về thanh tra, Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu công tác của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cấp, ngành mình để xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016. Trên cơ sở Kế hoạch đã được phê duyệt, Chánh thanh tra các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng thời hướng dẫn các cơ quan có liên quan thực hiện.

3. Kế hoạch thanh tra sau khi được ban hành phải được gửi cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan. Các cơ quan thanh tra phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, đồng thời thực hiện việc sơ kết, tổng kết việc thanh tra, phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt, xử lý nghiêm người vi phạm, qua đó bảo đảm việc thực hiện Định hướng chương trình, Kế hoạch thanh tra đạt hiệu lực, hiệu quả.

4. Việc xây dựng, phê duyệt Kế hoạch thanh tra cần thực hiện theo biểu mẫu quy định của Thanh tra Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hp, Thanh tra Chính phủ đđược hướng dẫn cthể./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phó TTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để
b/c);
- Lãnh đạo TTCP;
- Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu:
VT, Vụ KHTCTH.

TNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2016 CỦA BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hàm kèm theo văn bản số 2989/TTCP-KHTCTH ngày 20/10/2015)

THANH TRA HÀNH CHÍNH

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thanh tra việc chấp hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại; tố cáo, giải quyết tcáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với tổ chức thuộc bộ.

- Thanh tra chuyên đề việc chấp hành Luật Đầu tư công tại một số bộ, ngành, địa phương (các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư lớn theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015).

- Thanh tra chuyên đề về công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1237/TTg-KTN ngày 29/7/2015).

- Thanh tra công tác quản lý và triển khai thực hiện các dự án đầu tư ven biển (theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015).

- Thanh tra về công tác quản lý và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA.

2. Bộ Công thương

- Thanh tra trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc bộ trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu; công khai, minh bạch trong điều hành giá, bình ổn giá; hoạt động sự nghiệp có thu.

- Thanh tra công tác quản lý nhà nước về phòng chống gian lận thương mại, hàng giả.

- Thanh tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ; việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước do bộ quản lý.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tchức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực do bộ quản lý như an toàn môi trường và kỹ thuật công nghiệp, hóa chất, điện lực, dầu khí, thương mại và thương mại điện tử.

3. BTài nguyên và Môi trường

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với tổ chức thuộc bộ

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án có sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tng và các dự án BT được thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất.

- Thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất ở khu vực ven biển.

- Thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất mía đường.

- Thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động, khai thác đá ốp lát.

- Thanh tra chuyên đề việc thực hiện các quy định của giấy phép tài nguyên nước do bộ cấp phép.

- Kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông.

4. Bộ giao thông vận tải

- Thanh tra trách nhiệm đối với tổ chức thuộc bộ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính, quản lý doanh nghiệp; tuyn dụng quản lý công chức.

- Thanh tra công tác tổ chức, quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng công trình, trọng tâm đối với quốc lộ I, đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên và các dự án PPP.

- Thanh tra công tác cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu các doanh nghiệp do bộ quản lý.

- Lĩnh vực đường bộ: Thanh tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, kiểm soát tải trọng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường khi thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác.

- Lĩnh vực đường sắt: Thanh tra công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, bảo đảm an toàn giao thông; trách nhiệm trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại Ga; hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn.

- Lĩnh vực hàng hải: Thanh tra công tác quản lý, bảo trì luồng; đảm bảo an toàn, an ninh và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong quản lý khai thác cảng; hoạt động hoa tiêu; công tác đào tạo, huấn luyện cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn; trách nhiệm kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng.

- Lĩnh vực hàng không: Thanh tra công tác duy trì điều kiện khai thác cảng, sân bay; cung cấp dịch vụ điều hành bay; khai thác tàu bay; điều kiện, cơ sở đào tạo và công tác huấn luyện nhân viên; bảo trì công trình; an toàn, an ninh.

- Lĩnh vực đường thủy nội địa: Thanh tra hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận ti; điều kiện tiêu chuẩn cảng, bến thủy; quản lý, bảo trì luồng, báo hiệu; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn người lái, thuyn viên, phương tiện; trách nhiệm kiểm soát tải trọng phương tiện.

5. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Thanh tra trách nhiệm đối với tổ chức thuộc bộ trong quản lý sử dụng vốn, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu chính phủ, các chương trình mục tiêu; hoạt động sự nghiệp có thu.

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản trong quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyn, kinh doanh; tập trung vào những sản phẩm có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn nuôi, phân bón, chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản).

6. Bộ Xây dựng

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cổ phần hóa; quản lý, sử dụng vốn, tài sản.

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

- Kiểm tra và đôn đốc xử lý sau thanh tra, kim tra việc thực hiện các kết luận thanh tra.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc; việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, các công trình dân dụng, công nghiệp; về phát triển đô thị; quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật; việc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý, sử dụng công sở; việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện theo quy định của pháp luật;

- Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012- 2020.

7. B Tài chính

- Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác quản lý thuế, hải quan nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, gian lận thương mại.

- Thanh tra việc xây dựng, thực hiện các quy trình hoạt động, quy chế tài chính; công tác quản lý tài chính nội bộ; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, chi mua sắm, đầu tư xây dựng.

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

- Thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí: nguồn NSNN, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác; công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

- Thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng đối với các chương trình, dự án có tổng mức đầu tư lớn, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT, công trình hạ tầng giao thông, công trình thủy li cấp bách; các chương trình mục tiêu; dự án sử dụng vốn vay, việc quyết toán và nợ đọng vốn đầu tư xây dựng.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, phí và thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng trong danh mục bình n giá theo quy định của pháp luật; công tác quản lý tài chính các quỹ.

- Thanh tra việc triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Lĩnh vực thuế: Thanh tra, kiểm tra chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, chuyển giá; việc hoàn thuế.

- Hải quan: + Thanh tra việc chấp hành pháp luật hải quan (hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và gia công cho thương nhân nước ngoài; những mặt hàng nhạy cảm, có thuế suất cao; hàng hóa có dấu hiệu gian lận xuất xứ hàng nhập khẩu (C/O)...

+ Kiểm tra việc tchức, trin khai thực hiện nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế công tác; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Kho bạc nhà nước: + Thanh tra, kiểm tra công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (trong đó tập trung vào các khoản chi đầu tư xây dựng, giáo dục, y tế). Kim tra, kim toán nội bộ công tác an toàn kho quỹ.

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tng cục Dự trữ: + Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ; việc thực hiện quy trình nghiệp vụ dự trữ nhà nước và công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhập, xuất, xuất cấp hàng cứu trợ; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thanh tra việc phát hành thêm chứng khoán và sử dụng vốn thu được từ phát hành; việc chênh lệch số liệu giữa các Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán; việc công bố thông tin, quản trị công ty và các vi phạm khác liên quan đến thị trường chứng khoán; công tác quản lý quỹ và các quỹ đầu tư chng khoán...

18. Ngân hàng Nhà nước

- Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của quan, đơn vị trực thuộc.

- Thanh tra trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, hoạt động sự nghiệp có thu, công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

- Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh; vốn và thực trạng sở hữu tổ chức tín dụng; các quy định về góp vốn, mua cphần, sở hữu vốn điều lệ, cổ phần.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hoạt động cấp tín dụng và đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro; chất lượng tín dụng, đầu tư trái phiếu và nợ xấu; cơ cấu lại nợ, gia hạn nợ và điều chỉnh kỳ hạn nợ; xử lý nợ xấu thông qua dự phòng rủi ro, bán nợ, nhận tài sản bảo đảm thay cho thực hiện nghĩa vụ nợ, bán tài sản bảo đảm, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về mua, bán, xử lý nợ xấu với công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro trái phiếu đặc biệt; về đánh giá, kiểm tra việc cho vay lãi, vay đảo nợ, lãi vay đến hạn không trả được nhập gốc; cầm cố cổ phiếu, trái phiếu, giấy tcó giá của tổ chức tài chính khác, doanh nghiệp.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng đối với một số đối tượng đặc thù, đối tượng chính sách; cấp tín dụng đối với đối tượng bất động sản và lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, vi phạm pháp luật; cấp tín dụng vượt giới hạn theo quy định; về huy động vốn và lãi suất huy động; hoạt động đầu tư tài chính và các tài sản khác; hoạt động ngoại hi và kinh doanh vàng.

- Thanh tra việc thực hiện phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; về phòng chống rửa tiền.

9. Bộ Lao động, thương binh và xã hội

Thanh tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc bộ.

- Thanh tra quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội và bình đẳng giới tại Sở Lao động, thương binh xã hội và việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; việc xác lập hồ sơ thương binh; việc thực hiện các hoạt động dạy nghề; việc thực hiện pháp luật lao động; hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội; việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại trung tâm giáo dục lao động xã hội; việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động; kim định kỹ thuật an toàn; việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, thương binh và xã hội về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

10. Bộ Thông tin Truyền thông

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; báo chí; bưu chính; xuất bản, in, phát hành; hoạt động thông tin điện tử; việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình truyền hình; điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính..

11. Bộ Văn hóa, ththao và Du lịch

Thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và phòng, chống tham nhũng.

- Lĩnh vực văn hóa - gia đình: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; công tác tổ chức hoạt động lễ hội; bảo vệ, trùng tu, di tích, hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và hoạt động quảng cáo.

- Lĩnh vực Du lịch: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch (lữ hành, lưu trú, vận chuyển, bảo vệ môi trường du lịch).

- Lĩnh vực Th thao: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong tổ chức thi đấu ththao, dịch vụ thể thao và việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao.

12. BY tế

Thanh tra việc chấp hành pháp luật tài chính, ngân sách; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác đào tạo tại một số đơn vị thuộc bộ quản lý.

- Lĩnh vực Y tế dự phòng: Thanh tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; công tác quản lý nhà nước của Sở Y tế về kim dịch y tế Quốc tế, chất thải; công tác quản lý nhà nước về phòng chng HIV.

- Lĩnh vực khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế: thanh tra toàn diện bệnh viện; việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo him y tế và xã hội hóa công tác y tế của SY tế, Bảo hiểm xã hội, quản lý nhà nưc về hành nghề tư nhân tại một số địa phương.

- Lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm và Trang thiết bị y tế: Thanh tra công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc; quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc, chất lượng thuốc và quản lý mỹ phẩm; công tác tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GDP và GPP; việc thực hiện quy chế chuyên môn dược; kinh doanh trang thiết bị y tế.

- Lĩnh vực Dân s- Kế hoạch hóa gia đình: Thanh tra công tác quản lý nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình; Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven bin; Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và thực hiện Đề án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh.

13. B Giáo dc và Đào to

- Thanh tra trách nhiệm việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ; việc thu, chi phí và các khoản thu từ các dịch vụ; việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; quản lý sử dụng vốn, tài sản, hoạt động sự nghiệp có thu, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ; sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu; việc thu chi kinh phí đào tạo dạy nghề.

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra; trách nhiệm thực thi công vụ; công tác tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, tài sản; hoạt động và kết quả thực hiện theo mục tiêu kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ sở giáo dục đại học, các cục, vụ, dự án, đơn vị thuộc bộ.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn kthuật, quy tắc quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Đối với giáo dục phổ thông: thanh tra việc thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn, việc kiểm tra đánh giá kết quả của học sinh; việc quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý sử dụng các khoản thu; quản lý nhà nước về giáo dục; việc trin khai đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020.

- Đối với giáo dục Đại học: thanh tra hoạt động tuyển sinh và đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ, đại học; hoạt động tuyển sinh và đào tạo có yếu tố nước ngoài; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; việc xác định chỉ tiêu và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

14. Bộ Khoa học Công nghệ

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chng tham nhũng.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: + Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; hoạt động chứng nhận chất lượng, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; hoạt động công nhận hệ thống quản lý chất lượng; hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa và các hoạt động khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, kim định phương tiện đo; hoạt động của các tổ chức được công nhận, ủy quyền kim định phương tiện đo theo quy định của pháp luật về đo lường và các hoạt động khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đo lường.

- Về an toàn bức xạ, hạt nhân: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân đối với các cơ sở hạt nhân, đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu, đơn vị làm dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Về sở hữu công nghiệp: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp.

- Về khoa học và công nghệ: Thanh tra các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng số lượng lớn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

- Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: + Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; hoạt động chứng nhận chất lượng, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; hoạt động công nhận hệ thống quản lý chất lượng; hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa và các hoạt động khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

+ Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xut, kinh doanh, nhập khu, kim định phương tiện đo; hoạt động của các tổ chức được công nhận, ủy quyền kiểm định phương tiện đo.

15. Bộ Nội v

 

- Thanh tra cải cách thủ tục hành chính và thanh tra công vụ.

- Thanh tra việc đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

- Quản lý sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị công lập.

- Tuyển dụng, nâng ngạch công chức, ký hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phó.

- Chính sách tiền lương; đánh giá công chức, viên chức; quản lý hồ sơ công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

16. Bộ Tư pháp

- Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách tài chính, tài sản công; công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư, công chứng, hộ tịch, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp.

17. Bộ Ngoại giao

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác ngoại giao chính trị- an ninh, kinh tế, văn hóa; công tác Lãnh sự; công tác bảo mật; công tác tài chính kế toán.

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Thanh tra việc quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; công tác thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

18. Ủy ban Dân tộc:

 

Thanh tra việc thực hiện chương trình 135, chính sách định canh, định cư; các chính sách về giáo dục đi với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; chính sách đào tạo nghề đi với dân tộc thiểu số.

19. Bộ Công an

Thanh tra công tác quản lý sử dụng các nguồn kinh phí; công tác đào tạo, bồi dưỡng hệ vừa học, vừa làm; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông trong lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; một số lĩnh vực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp; phòng cháy chữa cháy; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

20. Bộ Quốc phòng

- Thanh tra công tác quản lý sử dụng các nguồn vốn ngân sách và tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng và bảo toàn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, kho tàng bến bãi; bảo đảm hậu cn, kỹ thuật cho nhiệm vụ; thực hiện chính sách hậu phương quân đội và công tác môi trường.

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền an ninh biên gii, vùng trời, bin đảo; xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện; tuyn chọn gọi công dân nhập ngũ; tổ chức xây dựng và hoạt động đối với lực lượng dân quân tvệ, lực lượng dự bị động viên; các công trình quốc phòng, khu quân sự; công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng thế trận khu vực phòng thủ; các dự án kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2989/TTCP-KHTCTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2989/TTCP-KHTCTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2015
Ngày hiệu lực20/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2989/TTCP-KHTCTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra 2016 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2989/TTCP-KHTCTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra 2016 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2989/TTCP-KHTCTH
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýHuỳnh Phong Tranh
        Ngày ban hành20/10/2015
        Ngày hiệu lực20/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2989/TTCP-KHTCTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra 2016 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2989/TTCP-KHTCTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra 2016 2015

           • 20/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực