Công văn 2996/BHXH-BT

Công văn 2996/BHXH-BT năm 2013 tình hình trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để đóng số tiền nợ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2996/BHXH-BT năm 2013 trích từ tài khoản tiền gửi đóng số tiền nợ bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2996/BHXH-BT
V/v tình hình trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để đóng số tiền nợ BHXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2665/VPCP-KTTH ngày 04/4/2013 về việc xử lý nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), để thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, trong đó có nội dung chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp các trường hợp Ngân hàng thương mại chưa thực hiện trích tiền từ khoản doanh nghiệp nợ đóng BHXH để đóng BHXH gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xử lý theo quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp một số thông tin về việc các tổ chức Ngân hàng đã trích từ tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp để truy nộp tiền nợ BHXH và đề nghị các cơ quan liên quan một số nội dung sau:

1. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện trích từ tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp để truy nộp tiền nợ BHXH

a) Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì việc triển khai Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh (gọi tắt là Thông tư Liên tịch số 03/TTLT) còn chậm, đa số các tỉnh, thành phố chưa ban hành văn bản phối hợp liên Ngành giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh để tổ chức thực hiện.

b) Từ năm 2008 đến hết quý I/2013, các tổ chức Ngân hàng đã trích từ tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp để nộp BHXH theo đề nghị của cơ quan Bảo hiểm xã hội là 20.481 triệu đồng, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền là 377 triệu đồng, trong tổng số 1.830 vụ xử lý vi phạm hành chính về đóng BHXH, với số tiền buộc truy nộp BHXH là 658.750 triệu đồng. Đặc biệt, có 26 tỉnh, thành phố chưa thực hiện trích từ tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp để truy nộp tiền nợ BHXH (biểu tổng hợp, thống kê đính kèm).

2. Nguyên nhân và giải pháp

2.1. Nguyên nhân:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương chậm tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đóng BHXH tại doanh nghiệp; chưa kiên quyết áp dụng các biện pháp buộc trích nộp theo quy định.

b) Công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu.

2.2. Giải pháp:

a) Cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp trích nộp BHXH kịp thời; thống kê danh sách tên, số tiền nợ, thời gian nợ BHXH của doanh nghiệp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan quản lý nhà nước về lao động để chủ động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin về tài khoản tiền gửi và quyết định áp dụng các biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH.

c) Phối hợp liên Ngành giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để tổ chức thực hiện Thông tư số 03/TTLT.

3. Kiến nghị

a) Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH đối với người sử dụng lao động theo quy định của Luật BHXH, Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH.

b) Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố yêu cầu các tổ chức Ngân hàng, tổ chức khác làm dịch vụ thanh toán nơi doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/TTLT.

c) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố yêu cầu các tổ chức Ngân hàng, tổ chức khác làm dịch vụ thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp thông tin về tài khoản tiền gửi và kiên quyết ban hành quyết định áp dụng các biện pháp buộc trích tiền truy nộp BHXH.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo PTTCP Vũ Văn Ninh);
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW (t/hiện);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

BẢNG THỐNG KÊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHẤP HÀNH TRUY NỘP TIỀN BHXH

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Năm

Số vụ vi phạm hành chính được xử phạt

Số tiền buộc truy nộp

Chấp hành truy nộp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Đơn vị tự giác nộp

Ngân hàng trích chuyển nộp

Số đơn vị

Số tiền

Theo đề nghị của cơ quan

Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

Số đơn vị

Số tiền

Số tiền đã trích truy nộp

Số đơn vị

Số tiền

Số tiền đã trích truy nộp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

2008

150

33.841

23

21.544

0

0

0

1

155

127

II

2009

165

75.686

108

54.102

0

0

0

0

0

0

III

2010

167

60.970

135

31.703

5

4.729

4.729

0

0

0

IV

2011

373

107.901

227

51.074

10

9.326

4.629

0

0

0

V

2012

807

306.933

498

136.265

9

10.735

9.173

1

250

250

VI

Quý I/2013

168

73.419

84

37.011

4

1.950

1.950

0

0

0

 

Tổng cộng

1.830

658.750

1.075

331.699

28

26.740

20.481

2

405

377

 

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐÓNG BHXH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Tính từ năm 2008 đến quý I/2013)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tỉnh

Số vụ vi phạm đã được xử phạt

Số tiền buộc truy nộp BHXH

Chấp hành truy nộp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Ghi chú

Đơn vị tự giác truy nộp BHXH

Ngân hàng trích chuyển nộp BHXH

Tổng số

Trong đó: lãi phát sinh

Số đơn vị

Số tiền

Theo đề nghị của cơ quan BHXH

Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

Số đơn vị

Số tiền nợ buộc phải nộp

Số tiền đã trích truy nộp

Số đơn vị

Số tiền nợ buộc phải nộp

Số tiền đã trích nộp

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C

1

TP Hà Nội

52

935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TP Hồ Chí Minh

1.137

469.118

 

700

238.858

 

 

 

 

 

 

 

3

An Giang

17

86

 

17

86

 

 

 

 

 

 

 

4

Bà Rịa - Vũng Tàu

24

2.237

139

11

912

 

 

 

 

 

 

 

5

Bạc Liêu

2

60

 

2

60

 

 

 

 

 

 

 

6

Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7

Bắc Kạn

1

30

 

1

30

 

 

 

 

 

 

 

8

Bắc Ninh

11

13.571

 

9

8.003

 

 

 

 

 

 

 

9

Bến Tre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

10

Bình Dương

5

8.729

412

2

954

 

 

 

 

 

 

 

11

Bình Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

12

Bình Phước

20

4.787

 

16

2.572

 

 

 

 

 

 

 

13

Bình Thuận

2

1

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

14

Cà Mau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

15

Cao Bằng

12

2.842

161

8

508

 

 

 

 

 

 

 

16

Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

17

Đà Nẵng

54

32.688

 

40

23.703

 

 

 

 

 

 

 

18

Đắk Lắk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

19

Đắk Nông

20

56

 

20

56

 

 

 

 

 

 

 

20

Điện Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

21

Đồng Nai

55

1.007

 

55

1.007

 

 

 

 

 

 

 

22

Đồng Tháp

5

52

 

5

52

 

 

 

 

 

 

 

23

Gia Lai

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Hà Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

25

Hà Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

26

Hà Tĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

27

Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

28

Hải Phòng

30

309

 

27

239

 

 

 

 

 

 

 

29

Hậu Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

30

Hòa Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

31

Hưng Yên

30

 

 

 

 

19

16.608

16.608

 

 

 

 

32

Khánh Hòa

3

4.127

318

1

2.068

 

 

 

 

 

 

 

33

Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

34

Kon Tum

15

3.655

136

12

2.597

 

 

 

1

155

127

 

35

Lai Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

36

Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

37

Lào Cai

6

849

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Lâm Đồng

42

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Long An

15

18.960

956

10

13.964

 

 

 

 

 

 

 

40

Nam Định

 

 

 

 

 

9

10.132

3.873

1

250

250

 

41

Nghệ An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

42

Ninh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

43

Ninh Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

44

Phú Thọ

3

60

 

1

5

 

 

 

 

 

 

 

45

Phú Yên

12

12.166

 

21

8.183

 

 

 

 

 

 

 

46

Quảng Bình

17

 

 

 

16.412

 

 

 

 

 

 

 

47

Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

48

Quảng Ngãi

15

4.345

 

6

1.908

 

 

 

 

 

 

 

49

Quảng Ninh

3

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Quảng Trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

51

Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

52

Sơn La

18

5.038

 

10

687

 

 

 

 

 

 

 

53

Tây Ninh

20

141

 

16

113

 

 

 

 

 

 

 

54

Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

55

Thái Nguyên

16

2.305

20

12

1.593

 

 

 

 

 

 

 

56

Thanh Hóa

17

63.277

 

4

3.990

 

 

 

 

 

 

 

57

Thừa Thiên Huế

7

1.597

 

7

1.031

 

 

 

 

 

 

 

58

Tiền Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

59

Trà Vinh

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Tuyên Quang

4

17

 

1

17

 

 

 

 

 

 

 

61

Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

62

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

63

Yên Bái

16

5.684

351

16

2.088

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

1.830

658.750

2.544

1.074

331.699

28

26.740

20.481

2

405

377

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2996/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2996/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2013
Ngày hiệu lực02/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2996/BHXH-BT năm 2013 trích từ tài khoản tiền gửi đóng số tiền nợ bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2996/BHXH-BT năm 2013 trích từ tài khoản tiền gửi đóng số tiền nợ bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2996/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành02/08/2013
        Ngày hiệu lực02/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2996/BHXH-BT năm 2013 trích từ tài khoản tiền gửi đóng số tiền nợ bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2996/BHXH-BT năm 2013 trích từ tài khoản tiền gửi đóng số tiền nợ bảo hiểm xã hội

           • 02/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực