Công văn 29TCT/DNK

Công văn số 29TCT/DNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng trong trường hợp gia công xuất khẩu của Công ty TNHH Hòa Hưng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 29TCT/DNK hoàn thuế giá trị gia tăng trong trường hợp gia công xuất khẩu của Công ty TNHH Hòa Hưng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 29TCT/DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT trường hợp gia công hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 999 CT/TH&DT ngày 16/12/2004 của Cục thuế hỏi về việc hoàn thuế GTGT trong trường hợp gia công xuất khẩu của Công ty TNHH Hòa Hưng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng gia công xuất khẩu

Theo quy định tại Điểm 1.1 Mục II Phần B Thông tư số 79/2000/NĐ-CP">122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa gia công xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải có các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu, cụ thể như sau:

- Hợp đồng gia công hàng hóa xuất khẩu ký với nước ngoài;

- Hóa đơn GTGT xuất trả hàng gia công cho nước ngoài;

- Chứng từ thanh toán tiền hoặc chứng từ xác nhận thanh toán của khách hàng nước ngoài;

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hàng hóa gia công xuất khẩu năm 2001, 2002 của Công ty TNHH Hòa Hưng đảm bảo đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng gia công thực tế đã xuất khẩu như nêu trên thì hàng gia công xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% và Công ty TNHH Hòa Hưng được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với mọi chi phí dùng vào việc gia công hàng hóa xuất khẩu.

2. Về việc tính vào chi phí số tiền phụ liệu thanh toán trả phía nước ngoài bằng cách bù trừ vào tiền công gia công

Tại Điều 15 Mục I Chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài quy định về quyền, nghĩa vụ của bên đặt và nhận gia công như sau:

“1. Đối với bên đặt gia công:

đ) Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động gia công và các Điều Khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết.

2. Đối với bên nhận gia công:

đ) Phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động gia công xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hàng hóa trong nước và các Điều Khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết.”

Tại Điểm 2 Mục I Hợp đồng gia công may mặc số 19/01/PL-VN ngày 21/12/2000 ký giữa Công ty TNHH Hòa Hưng (bên nhận gia công - gọi là bên B) và Công ty TNHH Inter-Green (bên đặt gia công - gọi là bên A) quy định: “Toàn bộ nguyên liệu, phụ liệu A gửi cho B, B không phải thanh toán và giao hàng theo điều kiện CI hoặc CF Hải Phòng/Nội Bài - Việt Nam…”

Căn cứ các quy định trên và đối chiếu với quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Công ty TNHH Hòa Hưng không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN khoản tiền nguyên phụ liệu thanh toán trả phía nước ngoài (Công ty Inter-Green) bằng cách bù trừ vào tiền công vì việc thanh toán này không đúng với Hợp đồng gia công đã được ký kết giữa hai Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 29TCT/DNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 29TCT/DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/01/2005
Ngày hiệu lực 05/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 29TCT/DNK hoàn thuế giá trị gia tăng trong trường hợp gia công xuất khẩu của Công ty TNHH Hòa Hưng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 29TCT/DNK hoàn thuế giá trị gia tăng trong trường hợp gia công xuất khẩu của Công ty TNHH Hòa Hưng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 29TCT/DNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 05/01/2005
Ngày hiệu lực 05/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 29TCT/DNK hoàn thuế giá trị gia tăng trong trường hợp gia công xuất khẩu của Công ty TNHH Hòa Hưng

Lịch sử hiệu lực Công văn 29TCT/DNK hoàn thuế giá trị gia tăng trong trường hợp gia công xuất khẩu của Công ty TNHH Hòa Hưng

  • 05/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực