Công văn 3013/TCT-CS

Công văn 3013/TCT-CS vướng mắc về thuế Thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3013/TCT-CS vướng mắc về thuế Thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013 /TCT-CS
V/v: Vướng mắc về thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 114/CT-TTHT ngày 09/02/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH Vinkems:

Theo công văn số 3177/BCN-CLH ngày 10/7/2007 của Bộ Công nghiệp trả lời Tổng cục Thuế về khái niệm “hoá chất chuyên dụng” quy định tại Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế TNDN (photo kèm theo) thì “sơn nước, phụ gia, hoá chất xây dựng” không phải là “hoá chất chuyên dụng”. Vì vậy, ngành nghề “sản xuất sơn nước, phụ gia, hoá chất xây dựng” của Công ty TNHH Vinkems không được hưởng ưu đãi theo diện “Sản xuất hoá chất cơ bản, hoá chất tinh khiết, hoá chất chuyên dụng, thuốc nhuộm” quy định tại điểm 4 Mục VI Danh mục A “Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Đối với trường hợp hạch toán chi phí liên quan đến tài sản đi mượn của DNTN Đức Thành:

Tại điểm 5.8 Mục III Phần B Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có hướng dẫn về khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế như sau: “Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có chứng từ, hoá đơn theo chế độ quy định”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp DNTN Đức Thành có khoản chi phí phát sinh từ tài sản đi mượn phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp, nếu có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3013/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3013/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/07/2007
Ngày hiệu lực 31/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3013/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3013/TCT-CS vướng mắc về thuế Thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3013/TCT-CS vướng mắc về thuế Thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3013/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 31/07/2007
Ngày hiệu lực 31/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3013/TCT-CS vướng mắc về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 3013/TCT-CS vướng mắc về thuế Thu nhập doanh nghiệp

  • 31/07/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/07/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực