Công văn 3014/BGDĐT-GDMN

Công văn 3014/BGDĐT-GDMN lựa chọn các đơn vị và cá nhân xuất sắc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3014/BGDĐT-GDMN lựa chọn các đơn vị cá nhân xuất sắc ứng dụng công nghệ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3014/BGDĐT-GDMN
V/v: Lựa chọn các đơn vị và cá nhân xuất sắc ƯDCNTT trong GDMN

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Ban Phụ nữ quân đội.

 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009-2010 về việc tổng kết 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp học mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương lựa chọn các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ƯDCNTT trong GDMN.

Mục đích, yêu cầu

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng hiệu quả CNTT trong giáo dục, chăm sóc trẻ mầm non.

Tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lí, chỉ đạo và đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.

Lựa chọn, xây dựng ngân hàng sản phẩm CNTT có thể ứng dụng hiệu quả trong cấp học mầm non.

Tiêu chí thi đua, khen thưởng

Tập thể

Đối với phòng giáo dục mầm non của sở GD&ĐT

Có kế hoạch/đề án ƯDCNTT trong GDMN của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang được tổ chức thực hiện.

Có các văn bản, biện pháp chỉ đạo hướng dẫn  thực hiện ƯDCNTT trong bậc học đạt hiệu quả cao.

Số trường của tỉnh có máy tính được sử dụng trong công tác quản lý, chỉ đạo đạt tỉ lệ 100%.

Số trường có máy tính được sử dụng để phục vụ các hoạt động giáo dục đạt tỷ lệ 80% trở lên.

Số trường được kết nối Internet đạt tỉ lệ 80% trở lên.

Có đầu tư thỏa đáng và hiệu quả trong ƯDCNTT của cấp học.

Thực hiện đầy đủ và đảm bảo tính chính xác trong các báo cáo về ƯDCNTT.

Đối với phòng GD&ĐT huyện, thị xã.

Có kế hoạch/đề án ƯDCNTT trong GDMN của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang được tổ chức thực hiện.

Có các văn bản, biện pháp chỉ đạo hướng dẫn  thực hiện ƯDCNTT trong cấp học đạt hiệu quả cao.

Đạt tỉ lệ cao về số trường có máy tính được sử dụng trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

Đạt tỉ lệ cao về số trường được kết nối Internet.

Có đầu tư thỏa đáng và hiệu quả trong ƯDCNTT của cấp học.

Có nhiều sản phẩm ƯDCNTT được công nhận đạt hiệu quả (có xác nhận của cấp có thẩm quyền).

Đạt tỉ lệ cao về số giáo viên sử dụng thành thạo máy tính và Internet phục vụ công tác chuyên môn.

Đạt tỉ lệ cao về số trẻ được tiếp cận sử dụng chương trình vui học KIDSMART.

Thực hiện đầy đủ và đảm bảo tính chính xác trong các báo cáo về ƯDCNTT.

Đối với trường mầm non

Có kế hoạch/đề án ƯDCNTT trong quản lí và chăm sóc, giáo dục trẻ của đơn vị đang tổ chức thực hiện.

Có đầu tư thỏa đáng và hiệu quả trong ƯD CNTT của cấp học.

Có nhiều sản phẩm ƯDCNTT được công nhận đạt hiệu quả (có xác nhận của cấp có thẩm quyền).

Trường có máy tính được kết nối Internet.

Trường có máy tính được sử dụng trong công tác quản lí, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

Đạt tỉ lệ cao về số giáo viên sử dụng thành thạo máy tính và Internet phục vụ công tác chuyên môn

Đạt tỉ lệ cao về số trẻ được tiếp cận sử dụng chương trình KIDSMART.

Thực hiện đầy đủ và đảm bảo tính chính xác trong các báo cáo về ƯDCNTT.

Cá nhân: (Giáo viên, cán bộ quản lý)

Có các sản phẩm ƯDCNTT đạt hiệu quả được cấp có thẩm quyền công nhận.

Sử dụng thành thạo internet (giao dịch, tự bồi dưỡng kiến thức, lựa chọn thông tin có sẵn phục vụ cho chuyên môn, … )

Có nhiều hoạt động giáo dục, đồ dùng, đồ chơi tự làm được phát triển từ các phần mềm giáo dục và đã được áp dụng có hiệu quả hoặc chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác này.

Số lượng xét khen thưởng

Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên, mỗi tỉnh chọn 1 tập thể (phòng Mầm non sở hoặc 1 phòng Giáo dục huyện, thị hoặc một trường), và 1 cá nhân (Riêng 5 thành phố Hà Nội, tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ chọn 2 cá nhân, 2 tập thể) và hoàn thành hồ sơ gửi về Bộ để xét khen thưởng.

Hồ sơ gửi về Bộ bao gồm:

Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Bộ khen thưởng có dấu của sở GD&ĐT.

Báo cáo tóm tắt thành tích của từng đơn vị, cá nhân kèm theo các sản phẩm ƯDCNTT (cá nhân: nộp 1 sản phẩm, đơn vị nộp 2 sản phẩm). Báo cáo làm theo mẫu gửi kèm theo công văn này.

Hồ sơ gửi theo đường bưu điện và E-mail trước ngày 10/6/2010 tính theo dấu bưu điện.

Sản phẩm ƯDCNTT nộp kèm theo báo cáo thành tích của các đơn vị và cá nhân

Yêu cầu chung

Đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề sở hữu sản phẩm;

Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ bản quyền đối với toàn bộ sản phẩm đã nộp và lựa chọn xây dựng thành ngân hàng học liệu mở để có thể ứng dụng thực tế, hiệu quả trong cấp học mầm non.

Yêu cầu cụ thể

Địa phương tùy chọn loại sản phẩm phần mềm hoặc sản phẩm ứng dụng hoặc cả hai.

Sản phẩm phần mềm: là các phần mềm được tạo ra theo ngôn ngữ lập trình, dùng để ứng dụng trong một hoặc nhiều lĩnh vực đối với chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2009 như quản lí, tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, vui học.

Sản phẩm ứng dụng: là kế hoạch bài học, hoạt động cụ thể, câu truyện, trò chơi… phục vụ việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nộp sản phẩm

Sản phẩm phần mềm: gồm chương trình máy tính, tài liệu mô tả chương trình, tài liệu hỗ trợ, cơ sở dữ liệu.

Sản phẩm ứng dụng: gồm đĩa mềm (CD, VCD, DVD, SDVD), tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng, tài liệu hỗ trợ.

Địa chỉ liên hệ:

Hoàng Công Dụng – Chuyên viên Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

ĐT: 04.38684667; DĐ: 091.3057776

E-mail: [email protected]; FAX: 04.38694085

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Nghĩa (để b/c);
- Lưu VT, Vụ GDMN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON
Lê Minh Hà

 

MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH
(Kèm theo công văn số 3014/BGDĐT-GDMN  ngày 31/05 / 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Hồ sơ khen thưởng gồm:

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo

2. Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể và cá nhân

3. Sản phẩm ƯDCNTT

    Tất cả được sao in thành 2 bộ

 

Mẫu1

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Đơn vị- chức vụ

Tóm tắt thành tích tiêu biểu về ƯDCNTT

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký, dấu của Thủ trường đơn vị

Người báo cáo
(ký tên)

 

Mẫu 2

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ

Tên đơn vị

Tóm tắt thành tích

 

Xác nhận của cơ quan QL trực tiếp

Thủ trưởng đơn vị

 

Ghi chú:

Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể và cá nhân gửi theo cả hai đường công văn và E-mail:

Đ/c Nguyễn Thị Hiếu, CV Vụ Giáo dục Mầm non, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3014/BGDĐT-GDMN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3014/BGDĐT-GDMN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2010
Ngày hiệu lực31/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3014/BGDĐT-GDMN

Lược đồ Công văn 3014/BGDĐT-GDMN lựa chọn các đơn vị cá nhân xuất sắc ứng dụng công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3014/BGDĐT-GDMN lựa chọn các đơn vị cá nhân xuất sắc ứng dụng công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3014/BGDĐT-GDMN
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýLê Minh Hà
        Ngày ban hành31/05/2010
        Ngày hiệu lực31/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3014/BGDĐT-GDMN lựa chọn các đơn vị cá nhân xuất sắc ứng dụng công nghệ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3014/BGDĐT-GDMN lựa chọn các đơn vị cá nhân xuất sắc ứng dụng công nghệ

              • 31/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực