Công văn 3014/BNV-TCBC

Công văn 3014/BNV-TCBC năm 2018 về điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3014/BNV-TCBC 2018 điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3014/BNV-TCBC
V/v điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/6/2018 của Chính phủ về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Nội vụ xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế ngành y tế và giáo dục của một số địa phương cho phù hợp với mức tăng dân số cơ học, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW), Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, sp xếp lại tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và y tế; rà soát, điều chỉnh lại quy mô lớp học, thu gọn lại các điểm trường; cân đối, tự điều chỉnh số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn được cấp có thẩm quyền giao đbố trí giáo viên, viên chức y tế tại những trường thành lập mới do tăng số học sinh, tăng lớp và thành lập mới bệnh viện, tăng giường bệnh, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương tinh giản biên chế của Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Tổng hợp, báo cáo theo phụ lục 1, 2, 3 và 4 kèm theo.

2. Rà soát, tổng hợp về dân số, số học sinh trên địa bàn từ năm 2015 - 2018; làm rõ việc tăng, giảm về dân số và tăng, giảm học sinh tại các cấp học, bậc học, trong đó tập trung làm rõ việc tăng, giảm dân số cơ học, việc tăng, giảm học sinh cơ học tại các cấp học, bậc học ở các địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị. Trên cơ sở đó tổng hợp nhu cầu về giáo viên, viên chức y tế cần tăng thêm tại các địa bàn này sau khi đã thực hiện tự điều chỉnh, cân đối trong tổng số người làm việc được giao của cả tỉnh nhưng vẫn không thđáp ứng được nhu cầu để tổng hợp, báo cáo theo phụ lục 1A, 2A, 3A và 4A kèm theo.

Tổng hợp, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 10/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

Phụ lục 1

TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG, LỚP, SINH VIÊN, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

(Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

STT

Tên trường

Năm học 2015-2016

Năm học 2017-2018

Kế hoạch năm học 2018-2019

Số trường/ trung tâm

Slớp

Ssinh viên/ học sinh

Số biên chế được giao (2015)

Có mặt 31/12/2015

Shợp đồng CM, NV (nếu có)

Shợp đồng 68

Số trường/ trung tâm

Slớp

Ssinh viên/ học sinh

Số biên chế được giao (2017)

Có mặt 31/12/2017

Shợp đồng CM, NV (nếu có)

Shợp đồng 68

Số trường/ trung tâm

Slớp

Ssinh viên/ học sinh

Số biên chế được giao (2018)

Có mặt 30/6/2018

Shợp đồng CM, NV (nếu có)

Shợp đồng 68

Tổng Số

Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

Sgiảng viên/ giáo viên

Snhân viên

Tổng s

Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

Sgiảng viên/ giáo viên

Snhân viên

Tổng s

Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

Sgiảng viên/ giáo viên

Snhân viên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

A

Các trường công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng I+II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trung tâm GDTX tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trường THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trường PT nhiều cấp học (có cp THPT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm GDNN, GDTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường PT nhiều cấp học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trường mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trường THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trường trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trường tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Trường mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nhóm trẻ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ký tên, đóng dấu)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

Phụ lục 2

TỔNG HỢP CƠ SỞ Y TẾ, SỐ GIƯỜNG BỆNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

STT

Tên cơ sở y tế

Thực hiện năm 2015

Thực hiện năm 2017

Thực hiện năm 2018

Sbệnh viện, trung tâm...

Sgiường bệnh

Biên chế được giao

Biên chế có mặt 31/12/2015

Số hợp đồng CM, NV (nếu có)

SCB y tế xã chưa chuyển sang VC theo NĐ 117

Số hp đồng 68

Sbệnh viện, trung tâm...

Sgiường bệnh

Biên chế được giao

Biên chế có mặt 31/12/2017

Số hợp đồng CM, NV (nếu có)

SCB y tế xã chưa chuyển sang VC theo NĐ 117

Số hp đồng 68

Sbệnh viện, trung tâm...

Sgiường bệnh

Biên chế được giao

Biên chế có mặt 30/06/2018

Số hợp đồng CM, NV (nếu có)

SCB y tế xã chưa chuyển sang VC theo NĐ 117

Số hp đồng 68

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

A

Các cơ sở y tế công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bệnh viện hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cấp huyện, xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm y tế huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bệnh viện huyện hạng I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện huyện hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng khám đa khoa khu vực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạm y tế xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Các sở y tế ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên cơ sở y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột số 8, 15 và 22 đề nghị ghi cụ thể số cán bộ y tế đang làm việc tại Trạm Y tế xã (theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ) chưa chuyển sang viên chức y tế theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ký tên, đóng dấu)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

Phụ lục 3

TỔNG HỢP VỀ DIỆN TÍCH, DÂN SỐ

(Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

STT

Tên đơn vị

Tổng diện tích đất tự nhiên

Tổng số đơn vị hành chính (cấp xã)

Tổng dân số năm 2015

Dân số Năm 2018

Tổng dân s

Tăng, giảm so với năm 2015

Tng tăng

Số tăng tự nhiên

Số tăng cơ học

Tổng giảm

Số gim tự nhiên

Số gim cơ học

1

2

3

4

5

6

7=8+9

8

9

10=11+12

11

12

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột số 2 ghi cụ thể theo đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ký tên, đóng dấu)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

Phụ lục 4

TỔNG HỢP VỀ SỐ HỌC SINH

(Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

STT

Cấp học

Tổng số học sinh năm học 2015- 2016

Năm học 2017-2018

Kế hoạch năm học 2018-2019

Tổng số học sinh

Tăng, giảm số học sinh so với năm học 2015- 2016

Tng số học sinh

Tăng, giảm số học sinh so với năm học 2017- 2018

Số tăng tự nhiên

Số tăng cơ học

Số giảm tự nhiên

Số giảm học

Số tăng tự nhiên

Số tăng cơ học

Sgiảm tự nhiên

Số giảm cơ học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

Công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung học ph thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tiu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung học phổ thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ký tên, đóng dấu)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

Phụ lục 1A

TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU ĐÔ THỊ

(Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

STT

Tên trường

Năm học 2015-2016

Năm học 2017-2018

Kế hoạch năm học 2018-2019

Số trường/ trung tâm

Slớp

Ssinh viên/ học sinh

Số biên chế được giao (2015)

Có mặt 31/12/2015

Shợp đồng CM, NV (nếu có)

Shợp đồng 68

Số trường/ trung tâm

Slớp

Ssinh viên/ học sinh

Số biên chế được giao (2017)

Có mặt 31/12/2017

Shợp đồng CM, NV (nếu có)

Shợp đồng 68

Số trường/ trung tâm

Slớp

Ssinh viên/ học sinh

Số biên chế được giao (2018)

Có mặt 30/6/2018

Shợp đồng CM, NV (nếu có)

Shợp đồng 68

Tổng Số

Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

Sgiảng viên/ giáo viên

Snhân viên

Tổng s

Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

Sgiảng viên/ giáo viên

Snhân viên

Tổng s

Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

Sgiảng viên/ giáo viên

Snhân viên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Các trường công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm GDNN, GDTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường PT Nhiều cấp học (có cấp THPT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trường PT nhiều cấp học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trường tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trường mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhóm trẻ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ký tên, đóng dấu)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

Phụ lục 2A

TỔNG HỢP SỐ GIƯỜNG BỆNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU ĐÔ THỊ

(Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

STT

Tên cơ sở y tế

Thực hiện năm 2015

Thực hiện năm 2017

Thực hiện năm 2018

Sgiường bệnh

Biên chế được giao (2015)

Biên chế có mặt 31/12/2015

Số hợp đng CM, NV (nếu có)

Số hợp đồng 68

Sgiường bệnh

Biên chế được giao (2017)

Biên chế có mặt 31/12/2017

Số hợp đng CM, NV (nếu có)

Số hợp đồng 68

Sgiường bệnh

Biên chế được giao (2018)

Biên chế có mặt 30/06/2018

Số hợp đng CM, NV (nếu có)

Số hợp đồng 68

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

Các cơ sở y tế công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi cụ thể tên cơ sở y tế)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Các cơ sở y tế ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi cụ thể tên cơ sở y tế)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ký tên, đóng dấu)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

Phụ lục 3A

TỔNG HỢP VỀ DIỆN TÍCH, DÂN SỐ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU ĐÔ THỊ

(Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

STT

Tên đơn vị

Tổng diện tích đất tự nhiên

Tổng số đơn vị hành chính (cấp xã)

Tổng dân số năm 2015

Dân số Năm 2018

Tổng dân s

Tăng, giảm so với năm 2015

Tng tăng

Số tăng tự nhiên

Số tăng cơ học

Tổng giảm

Số gim tự nhiên

Số gim cơ học

1

2

3

4

5

6

7=8+9

8

9

10=11+12

11

12

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột số 2 ghi cụ thể theo đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh.

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ký tên, đóng dấu)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

Phụ lục 4A

TỔNG HỢP VỀ SỐ HỌC SINH TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU ĐÔ THỊ

(Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

STT

Cấp học

Tng số học sinh năm học 2015- 2016

Năm học 2017-2018

Kế hoạch năm học 2018-2019

Tổng số học sinh

Tăng, giảm số học sinh so với năm học 2015-2016

Tổng số học sinh

Tăng, giảm số học sinh so với năm học 2017-2018

Tổng tăng

Trong đó

Tổng giảm

Trong đó

Tổng tăng

Trong đó

Tổng giảm

Trong đó

Stăng tự nhiên

Stăng cơ học

Số giảm tự nhiên

Số giảm cơ học

Số tăng tự nhiên

Số tăng co học

Số giảm tự nhiên

Số giảm cơ học

1

2

3

4

5=6+7

6

7

8=9+10

9

10

11

12=13+14

13

14

15=16+17

16

17

A

Công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung học ph thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tiu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung học phổ thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3014/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3014/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2018
Ngày hiệu lực02/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3014/BNV-TCBC

Lược đồ Công văn 3014/BNV-TCBC 2018 điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3014/BNV-TCBC 2018 điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3014/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Duy Thăng
        Ngày ban hành02/07/2018
        Ngày hiệu lực02/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3014/BNV-TCBC 2018 điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3014/BNV-TCBC 2018 điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế

           • 02/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực