Công văn 3017/BGDĐT-GDTrH

Công văn 3017/BGDĐT-GDTrH triển khai dạy học thí điểm Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh cấp trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3017/BGDĐT-GDTrH triển khai thí điểm Chương trình GDPT môn tiếng Anh


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3017/BGDĐT-GDTrH
V/v: Triển khai dạy học thí điểm Chương trình GDPT môn Tiếng Anh cấp THCS.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trương tổ chức dạy thí điểm Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở (THCS) từ năm học 2011-2012 và dạy thí điểm cấp Trung học Phổ thông (THPT) từ năm học 2012-2013. Để triển khai thực hiện tốt chủ trương trên, đề nghị các Sở GDĐT thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Lựa chọn trường tham gia thí điểm

1.1. Các trường THCS tham gia thí điểm được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc dạy học tiếng Anh hiệu quả.

- Giáo viên tham gia dạy thí điểm cần có trình độ Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh trở lên, có chứng chỉ TOEFL trên giấy tối thiểu 525, IELTS tối thiểu 5.5 hoặc các chứng chỉ được công nhận tương đương khác đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 4 (B2 theo Khung tham chiếu năng lực Ngoại ngữ chung Châu Âu).

- Đối với những giáo viên chưa có chứng chỉ TOEFL, IELTS hoặc tương đương theo yêu cầu trên, đề nghị Sở GDĐT gửi danh sách giáo viên cần bồi dưỡng nâng cao trình độ cùng với bản đăng ký trường tham gia thí điểm về Bộ GDĐT (Qua Vụ Giáo dục Trung học) để Bộ GDĐT tổ chức bồi dưỡng và tiến hành khảo sát trình độ các giáo viên. Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau.

- Học sinh được lựa chọn tham gia thí điểm đã được học Tiếng Anh tự chọn hoặc Tiếng Anh tăng cường ở cấp Tiểu học, qua khảo sát có trình độ tương đương A1. Trường THCS tham gia thí điểm lựa chọn và đăng ký cụ thể số học sinh đủ để xếp lớp học theo chương trình Tiếng Anh thí điểm. Những học sinh còn lại học Tiếng Anh theo chương trình hiện hành.

1.2. Các trường THPT tham gia thí điểm được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc dạy tiếng Anh hiệu quả.

- Giáo viên tham gia dạy thí điểm cần có trình độ Đại học Sư phạm Tiếng Anh trở lên, có chứng chỉ TOEFL trên giấy tối thiểu 575, IELTS tối thiểu 6.5 hoặc các chứng chỉ được công nhận tương đương khác đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 5 (C1 theo Khung tham chiếu năng lực Ngoại ngữ chung Châu Âu).

Đối với những giáo viên chưa có chứng chỉ TOEFL, IELTS hoặc tương đương theo yêu cầu trên, đề nghị Sở GDĐT gửi danh sách giáo viên cần bồi dưỡng nâng cao trình độ cùng với bản đăng ký trường tham gia thí điểm về Bộ GDĐT (Qua Vụ Giáo dục Trung học) để Bộ GDĐT tổ chức bồi dưỡng và tiến hành khảo sát cho các giáo viên. Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau.

- Học sinh được lựa chọn tham gia thí điểm đã được học Tiếng Anh ở cấp THCS và qua khảo sát có trình độ tương đương A2. Trường THPT tham gia thí điểm lựa chọn và đăng ký cụ thể số học sinh đủ để xếp lớp học theo chương trình Tiếng Anh thí điểm. Những học sinh còn lại học Tiếng Anh theo chương trình hiện hành.

2. Chương trình, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy:

Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh cấp THCS và THPT qui định mục tiêu đầu ra và chỉ dẫn mục tiêu cụ thể từng giai đoạn đồng thời hướng dẫn cách thức dạy học để đạt được các mục tiêu đó. Bộ GDĐT đang tiến hành xây dựng bộ tài liệu dạy học tiếng Anh và hướng dẫn phân phối nội dung dạy học theo chương trình. Dựa vào các tài liệu này, giáo viên có thể chủ động thiết kế và triển khai các bài dạy.

Bộ GDĐT sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa và tài liệu bổ trợ cho giáo viên, học sinh các trường trong danh sách chính thức tham gia thí điểm. Sở GDĐT tập hợp nhu cầu của các trường, liên hệ với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể về việc nhận sách và tài liệu bổ trợ.

Giáo viên có thể sử dụng các tài liệu dạy học tiếng Anh phù hợp, đã được sử dụng có hiệu quả ở địa phương để dạy học theo chương trình thí điểm. Dựa theo các tài liệu này, giáo viên xây dựng phân phối nội dung dạy học cho cả năm học, báo cáo đăng ký với Hiệu trưởng để được nhà trường theo dõi quản lý và tạo điều kiên dạy học đảm bảo các mục tiêu của Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh cấp THCS và THPT.

Bộ GDĐT sẽ có hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

3. Trách nhiệm của các sở GDĐT, các phòng GDĐT

3.1. Lựa chọn và đăng ký danh sách trường và giáo viên tham gia thí điểm (xếp theo thứ tự trường ưu tiên, theo mẫu gửi kèm); thực hiện công tác chỉ đạo; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác tham gia thí điểm; tổ chức khảo sát lựa chọn học sinh cho những trường tham gia thí điểm.

3.2. Đối với những tỉnh đang tham gia thí điểm chương trình Tiếng Anh Tiểu học, cần có kế hoạch dạy học tiếp tục Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh mới cấp THCS nhằm đảm bảo học sinh được học liên tục theo chương trình mới từ Tiểu học lên THCS và THPT.

3.3. Xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm, trong đó lưu ý mở rộng mạng lưới các trường Tiểu học, THCS và THPT tham gia thí điểm và áp dụng mở rộng chương trình tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” vào những năm học tiếp theo, đảm bảo số trường, số học sinh tham gia ngày càng tăng, học sinh được học liên tục và đạt được các yêu cầu của chương trình mới từ Tiểu học lên đến THCS, THPT (Bộ sẽ có hướng dẫn thêm về vấn đề này).

3.4. Đảm bảo chế độ làm việc, chính sách đối với giáo viên dạy thí điểm, tổ chức các nhóm giáo viên Tiếng Anh theo trường hoặc cụm trường để các giáo viên có thể liên kết, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

3.5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ và phương pháp giảng dạy cho giáo viên tham gia thí điểm; chỉ đạo các giáo viên tham gia dạy thí điểm tự bồi dưỡng nâng cao trình độ theo yêu cầu của chương trình.

3.6. Tổ chức đánh giá kết quả thí điểm theo hướng dẫn của Bộ.

4. Tổ chức triển khai thí điểm:

Bộ GDĐT sẽ khảo sát phê duyệt danh sách chính thức các trường tham gia thí điểm trên cơ sở danh sách đăng ký của các Sở GDĐT. Các trường khác nếu có điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên có thể tự tổ chức dạy thí điểm tiếng Anh theo hướng dẫn của Bộ.

Nhận được công văn này, các Sở GDĐT khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để t/h);
- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các TTr ( để biết);
- Ban Điều hành ĐANN, Vụ KH-TC, Cục NGVCBQLCSGD, Cục KT&KĐCLGD, Viện KHGDVN, NXBGDVN, Thanh tra (để t/h);
- Lưu:VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

DANH SÁCH

TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH GDPT MÔN TIẾNG ANH CẤP THCS VÀ THPT
(Kèm theo Công văn số 3017/BGDĐT-GDTrH ngày 09/05/2011 của Bộ GDĐT)

STT

Tên trường

Số lớp tham gia

Số học sinh tham gia

Họ, tên giáo viên

Trình độ đào tạo

Ghi chú

01

Trường…….

 

 

1)

 

 

2)

 

 

3)

 

 

….

 

 

02

Trường………

 

 

1)

 

 

2)

 

 

3)

 

 

……

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

............, ngày ... tháng ... năm 2011
(Lãnh đạo Sở GD ĐT
Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3017/BGDĐT-GDTrH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3017/BGDĐT-GDTrH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2011
Ngày hiệu lực09/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3017/BGDĐT-GDTrH triển khai thí điểm Chương trình GDPT môn tiếng Anh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3017/BGDĐT-GDTrH triển khai thí điểm Chương trình GDPT môn tiếng Anh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3017/BGDĐT-GDTrH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành09/05/2011
        Ngày hiệu lực09/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3017/BGDĐT-GDTrH triển khai thí điểm Chương trình GDPT môn tiếng Anh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3017/BGDĐT-GDTrH triển khai thí điểm Chương trình GDPT môn tiếng Anh

              • 09/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực