Công văn 3018/LĐTBXH-BĐG

Công văn 3018/LĐTBXH-BĐG năm 2019 về xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3018/LĐTBXH-BĐG 2019 xây dựng kế hoạch ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3018/LĐTBXH-BĐG
V/v xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và các Chương trình, Đề án liên quan về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2020; cũng là năm chuẩn bị, tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, nhằm thực hiện tốt công tác bình đẳng giới năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 từ nguồn ngân sách của địa phương với một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 20201; 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 20202 và Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 20303. Gắn việc thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược, Chương trình và Đề án nêu trên với việc công nhận và duy trì kết quả xây dựng xã, huyện nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó chú trọng truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới; tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, chính quyền các cấp.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến 15/12/2020 với mục tiêu hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

4. Tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua; thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Cùng với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020, ưu tiên bố trí ngân sách từ nguồn chi thường xuyên và các nguồn chi hợp pháp khác tại địa phương để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hoạt động. Huy động sự tham gia của cộng đồng, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ thực hiện chương trình, dự án về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới, số điện thoại: 024.3266.9943) để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Thành viên UBQGVSTBPNVN;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ KHTC;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ
CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM
Nguyễn Thị Hà

 1 Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2 Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

3 Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3018/LĐTBXH-BĐG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3018/LĐTBXH-BĐG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2019
Ngày hiệu lực25/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3018/LĐTBXH-BĐG

Lược đồ Công văn 3018/LĐTBXH-BĐG 2019 xây dựng kế hoạch ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3018/LĐTBXH-BĐG 2019 xây dựng kế hoạch ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3018/LĐTBXH-BĐG
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hà
        Ngày ban hành25/07/2019
        Ngày hiệu lực25/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3018/LĐTBXH-BĐG 2019 xây dựng kế hoạch ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3018/LĐTBXH-BĐG 2019 xây dựng kế hoạch ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới

           • 25/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực