Công văn 3026/TCT-DNNCN

Nội dung toàn văn Công văn 3026/TCT-DNNCN 2023 triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3026/TCT-DNNCN
V/v triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (chức năng BĐSHKD) áp dụng trong toàn ngành thuế để nâng cao hiệu quả của việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Mục đích

Hiện nay việc công khai thông tin hộ kinh doanh được thực hiện theo hình thức thủ công (niêm yết bản giấy tại UBND, khu chợ, Chi cục Thuế, niêm yết trên các trang thông tin của địa phương,..) và công khai trên website của ngành thuế (https://gdt.gov.vn). Việc công khai thông tin hộ kinh doanh trên website của ngành thuế mới đang ở dạng danh sách, chưa được thể hiện một cách trực quan, chưa hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm một cách dễ dàng. Ngoài ra, việc công khai do từng địa phương tổ chức thực hiện nên thông tin công khai không được cập nhật trên một hệ thống tập trung dẫn đến việc khai thác, tra cứu, phân tích dữ liệu quản lý không được thuận tiện, khó thực hiện việc chia sẻ thông tin với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Để giải quyết những tồn tại này, Tổng cục Thuế triển khai chức năng BĐSHKD để hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định. Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì với chức năng BĐSHKD sẽ hỗ trợ cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Chức năng BĐSHKD cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

2. Nguyên tắc vận hành của chức năng BĐSHKD

- Chức năng BĐSHKD là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Chức năng BĐSHKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

- Chức năng BĐSHKD được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên webside của Cục Thuế theo Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

- Cơ quan thuế địa phương theo chức năng, nhiệm vụ sẽ thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD (nếu có sai lệch); thực hiện khai thác và xử lý thông tin trên chức năng BĐSHKD (bao gồm cả thông tin quản lý của ngành thuế và thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế) để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

2. Lộ trình triển khai

- Giai đoạn 1: Từ tháng 01/8/2023 đến hết tháng 31/12/2023 triển khai giai đoạn 1 tại 05 Cục Thuế: Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình. Để đảm bảo việc triển khai không phát sinh vướng mắc, trong thời gian tháng đầu triển khai đối với 05 Cục Thuế, từ 01/8/2023 đến hết 31/8/2023, chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của dữ liệu công khai thông tin hộ kinh doanh năm 2023. Từ 01/9/2023 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác. Kết thúc giai đoạn 1, các Cục Thuế báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có) để trên cơ sở đó Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

- Giai đoạn 2: Từ 01/02/2024 triển khai đối với 58 Cục Thuế còn lại. Để đảm bảo việc triển khai không phát sinh vướng mắc, trong thời gian tháng đầu triển khai đối với 58 Cục Thuế còn lại, từ 01/02/2024 đến hết 28/02/2024, chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của thông tin công khai hộ kinh doanh năm 2024. Từ 01/03/2024 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

3. Trách nhiệm của cơ quan thuế địa phương

3.1. Về việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin

Việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch trên chức năng BĐSHKD là việc phải thực hiện ngay trong tháng đầu triển khai trước khi chức năng BĐSHKD đáp ứng việc tra cứu và phản hồi của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác. Việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch trên chức năng BĐSHKD đồng thời cũng là việc thường xuyên phải thực hiện theo yêu cầu quản lý hộ kinh doanh của từng Cục Thuế.

Cục Thuế chỉ đạo Chi cục Thuế phân công Đội thuế Liên xã phường thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch hiển thị trên chức năng BĐSHKD đối với đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý tại địa bàn như sau:

+ Trường hợp thông tin trên cơ sở dữ liệu TMS là đúng với thực tế nhưng thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD có sai lệch về vị trí do lỗi phát sinh từ việc định vị tự động của chức năng BĐSHKD thì cán bộ thuế được phân công thực hiện chức năng BĐSHKD ghim lại vị trí theo đúng với cơ sở dữ liệu trên ứng dụng TMS và đúng thực tế.

+ Trường hợp thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD đúng với cơ sở dữ liệu TMS nhưng có sai lệch so với thực tế thì cán bộ thuế được phân công thực hiện việc cập nhật lại thông tin trên ứng dụng TMS theo quy định, thông tin sẽ được hiển thị tự động trên chức năng BĐSHKD, cán bộ thuế được phân công thực hiện việc rà soát lại để phát hiện sai lệch nếu có và tiếp tục xử lý hiệu chỉnh lại thông tin đảm bảo đúng với thông tin tại cơ sở dữ liệu trên ứng dụng TMS và đúng với thực tế.

3.2. Về việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi

Cục Thuế chỉ đạo Chi cục Thuế phân công Đội thuế Liên xã phường thực hiện tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế trên chức năng BĐSHKD như sau:

+ Trường hợp thông tin phản hồi về địa điểm, ngành nghề và các thông tin khác trên chức năng BĐSHKD có sai lệch so với thực tế thì cán bộ thuế được phân công thực hiện hiệu chỉnh lại thông tin theo hướng dẫn tại điểm 3.1 nêu trên.

+ Trường hợp thông tin phản hồi về doanh thu và mức thuế thì cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận và xử lý phản hồi theo hướng dẫn tại điểm 7 mục II Phần II Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

4. Tổ chức triển khai

4.1. Tổng cục Thuế

- Tổng cục Thuế có trách nhiệm cài đặt và vận hành chức năng BĐSHKD đảm bảo các mốc thời gian theo lộ trình triển khai tại điểm 2 công văn này.

- Tổ chức tập huấn toàn ngành về việc sử dụng chức năng BĐSHKD trong tháng 8/2023.

4.2. Cục Thuế

- Cục Thuế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố và xin ý kiến chỉ đạo về việc ngành Thuế triển khai chức năng BĐSHKD, đây là một trong những nội dung trong tiến trình chuyển đổi số công tác quản lý thuế nhằm tăng cường hiệu của việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Cục Thuế chủ động phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn sử dụng chức năng BĐSHKD.

- Cục Thuế giao bộ phận quản lý hộ kinh doanh chủ trì triển khai, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Cục Thuế các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Kê khai - Kế toán thuế;
- Cục Công nghệ thông tin;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3026/TCT-DNNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3026/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3026/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 3026/TCT-DNNCN 2023 triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3026/TCT-DNNCN 2023 triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3026/TCT-DNNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành20/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3026/TCT-DNNCN 2023 triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3026/TCT-DNNCN 2023 triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh

              • 20/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực