Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3032/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chương trình công tác năm 2011 ban hành theo Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ nội dung và kết quả bồi dưỡng tại các lớp tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CBQLCSGD) của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ nhu cầu thực tế về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng chính trị của đội ngũ của nhà giáo và CBQLCSGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng hè 2010 cho giáo viên, CBQLCSGD cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên như sau:

1. Mục đích bồi dưỡng

- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, CBQLCSGD trong giai đoạn cách mạng mới;

- Nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2011-2012 cho giáo viên và CBQLCSGD cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục thường xuyên; duy trì và tiếp tục phát huy kết quả của các hoạt động bồi dưỡng đã được thực hiện.

2. Nội dung bồi dưỡng

a) Các văn kiện, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI theo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và nội dung chỉ đạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLCSGD.

b) Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên về nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006; Chương trình Bổ túc trung học cơ sở ban hành Quyết định số 48/2002/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2002 và Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên, CBQLCSGD các nội dung và cách đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 theo Kế hoạch số 616/KH-BGDĐT ngày 4/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009, Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn; Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 theo Kế hoạch số 142/KH-BGDĐT ngày 02/4/2010 và công văn số 1962 ngày 14/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn giám đốc trung tâm GDTX ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Vận dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với môn học và phù hợp với đặc thù cấp học, vùng miền;

đ) Tiếp tục bồi dưỡng nhân rộng đến giáo viên, CBQLCSGD nội dung Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. (trên cơ sở kết quả của đội ngũ cốt cán đã thực hiện trong năm học 2010 - 2011, các địa phương tổ chức hội thảo báo cáo, rút kinh nghiệm và từng bước nhân rộng đến giáo viên và CBQL các cấp học phổ thông và GDTX).

e) Đổi mới quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực và các nội dung triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

g) Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học;

h) Tự làm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học dựa theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu;

i) Đối với giáo viên, cần bồi dưỡng về năng lực sử dụng ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học theo đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2008 - 2020 (Đề án số 1400);

k) Đối với giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thường xuyên, ngoài nội dung bồi dưỡng tương đương với giáo viên, CBQLCSGD các cấp nêu trên, tiếp tục bồi dưỡng về phương pháp dạy học cho người lớn và những vấn đề đáp ứng yêu cầu quản lý các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng.

- Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008;

- Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

- Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao công nghệ thuộc 05 chương trình: Giáo dục văn hóa xã hội, giáo dục pháp luật, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sức khỏe, giáo dục phát triển kinh tế.

3. Đối tượng bồi dưỡng

Giáo viên, CBQLCSGD các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, chuyên viên phụ trách chuyên môn của sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo.

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng

Các địa phương lựa chọn các hình thức bồi dưỡng phù hợp với nội dung và điều kiện hiện có, đảm bảo tính hiệu quả:

- Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn;

- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, tổ chức hội thảo theo từng trường hoặc cụm trường …

Với các yêu cầu:

- Phát huy hình thức tự bồi dưỡng, kết hợp nghe giảng, trao đổi thảo luận;

- Tăng cường thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;

- Chú trọng sử dụng các thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học.

5. Tổ chức thực hiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Hướng dẫn, kiểm tra các sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGD cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục thường xuyên hè 2011;

- Cử chuyên gia hỗ trợ theo nhu cầu địa phương.

Các sở giáo dục và đào tạo

- Căn cứ công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch; hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường và cơ sở giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch, lựa hình thức, thời gian, địa điểm, nội dung bồi dưỡng phù hợp, bảo đảm các điều kiện thực tế và tổ chức triển khai việc bồi dưỡng cho giáo viên và CBQLCSGD cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục thường xuyên của địa phương;

- Thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tài liệu bồi dưỡng

- Tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng được sử dụng từ nguồn tài liệu các lớp tập huấn giáo viên cốt cán cấp tỉnh/thành phố do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm học 2009 - 2010, 2010 - 2011; các tài liệu phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu liên quan triển khai trong năm học 2009 - 2010, 2010 - 2011; Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ năm học, triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Khuyến khích các sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các tổ chuyên môn và các cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tư liệu bổ sung trong quá trình bồi dưỡng.

7. Kinh phí

Các địa phương sử dụng từ nguồn kinh phí chi cho đào tạo bồi dưỡng CBQLCSGD và giáo viên hàng năm được phân bổ theo kế hoạch, tranh thủ các nguồn kinh phí khác từ ngân sách và ngoài ngân sách.

8. Chế độ báo cáo, kiểm tra

Các sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch triển khai bồi dưỡng cho CBQLCSGD và giáo viên hè 2011 trong tháng 6/2011, báo cáo kết quả việc bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGD hè 2011 của tỉnh trong tháng 10/2011 về Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và CBQLCSGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội.

Trong quá trình triển khai, mọi vướng mắc đề nghị các đơn vị liên lạc qua số điện thoại: 0436230502 hoặc Email: [email protected]; [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Vụ GD TH; Vụ GDTrH; Vụ GDTX, Cục CNTT; Cục KT&KĐCLGD; Viện KHGDVN; các dự án thuộc Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3032/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2011
Ngày hiệu lực09/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD

Lược đồ Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3032/BGDĐT-NGCBQLGD
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành09/05/2011
        Ngày hiệu lực09/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên

             • 09/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực