Công văn 3034/LĐTBXH-PC

Công văn 3034/LĐTBXH-PC thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3034/LĐTBXH-PC 2017 xử lý phản ánh báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3034/LĐTBXH-PC
V/v thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc tiếp nhận, xử lý phn ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và báo cáo công tác cải cách hành chính, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, Bộ đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 475/TTg-KSTT ngày 06/4/2017 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Công văn số 7144/VPCP-KSTT ngày 07/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị ca người dân; Công văn số 1716/LĐTBXH-PC ngày 05/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc xử lý phản ánh, kiến nghị và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, công khai minh bạch tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị.

2. Báo cáo về tình hình, triển khai các nhiệm vụ sau:

- Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phụ lục 1 kèm theo) số liệu báo cáo lấy từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017, trong đó đề nghị các đơn vị nêu rõ về từng hồ sơ đang giải quyết, đã giải quyết; hồ sơ bị quá hạn nguyên nhân và biện pháp xử lý (nếu có).

- Tình hình đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Bộ tại Công văn số 674/LĐTBXH-PC ngày 07/3/2016 (Phụ lục 2 kèm theo).

Báo cáo của đơn vị, đề nghị gửi về Vụ Pháp chế đồng thời gửi bản điện tử vào hộp thư caicachhanhchinh@molisa.gov.vn chậm nhất là ngày 31/7/2017 đtổng hợp trình Bộ báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Thành viên CCHC theo QĐ số 260;
- Cán bộ đầu mối CCHC, KSTTHC;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

 

PHỤ LỤC 1

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Công văn số: …………/LĐTBXH-PC ngày ….. tháng …. năm 2017)

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Nguyên nhân và bin pháp xử lý hồ sơ TTHC quá hạn

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

TÌNH HÌNH ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
(Kèm theo Công văn số: …………/LĐTBXH-PC ngày ….. tháng …. năm 2017)

Đơn vị tính: số hồ sơ TTHC

TT

Kết quả giải quyết TTHC (số, ký hiệu, ngày cấp)

Thông tin về đối tượng thụ hưởng kết quả giải quyết TTHC trên cổng thông tin điện tử của Bộ

Kết quả đăng tải

Lý do chưa đăng tải

Ghi chú

Đã đăng tải

Chưa đăng tải

 

 

Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3034/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3034/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2017
Ngày hiệu lực21/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3034/LĐTBXH-PC

Lược đồ Công văn 3034/LĐTBXH-PC 2017 xử lý phản ánh báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3034/LĐTBXH-PC 2017 xử lý phản ánh báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3034/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHà Đình Bốn
        Ngày ban hành21/07/2017
        Ngày hiệu lực21/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3034/LĐTBXH-PC 2017 xử lý phản ánh báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3034/LĐTBXH-PC 2017 xử lý phản ánh báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

           • 21/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực