Công văn 3050/VPCP-NN

Công văn 3050/VPCP-NN năm 2020 về đề xuất thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3050/VPCP-NN 2020 thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3050/VPCP-NN
V/v đề xuất thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận - huyện thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận - huyện

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1845/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 về thực hiện thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp để phân tích làm rõ các vấn đề quan trọng liên quan đến kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong đó tập trung vào các nội dung:

- Tình hình thực hiện các chủ trương, chỉ đạo về trung tâm phát triển quỹ đất (bao gồm tình hình sửa đổi, bổ sung hệ thống quy định pháp luật hiện hành về Trung tâm Phát triển quỹ đất) nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Kết luận số 36-KL/TW ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trên toàn quốc cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: cần xác định rõ căn cứ pháp lý, cơ quan có thẩm quyền theo quy định; xác định rõ mục tiêu, thời điểm, thời gian thực hiện, kết quả của việc thí điểm; phân tích rõ các mặt được, các mặt hạn chế, tác động của việc thí điểm đối với việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kết luận số 36-KL/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP. Trên cơ sở đó, có ý kiến tham mưu rõ về phương án để Thủ tướng xem xét, quyết định.

Sau khi đã có các phân tích trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
-
Các Bộ: NV, TP, TC;
- UBND tp. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3050/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3050/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2020
Ngày hiệu lực17/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(19/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3050/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 3050/VPCP-NN 2020 thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3050/VPCP-NN 2020 thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3050/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành17/04/2020
        Ngày hiệu lực17/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (19/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3050/VPCP-NN 2020 thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3050/VPCP-NN 2020 thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng

              • 17/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực