Công văn 3052/BTP-VP

Công văn 3052/BTP-VP hướng dẫn Quyết định 2043/QĐ-BTP về Danh mục các văn bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3052/BTP-VP hướng dẫn Quyết định 2043/QĐ-BTP Danh mục các văn bản


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3052/BTP-VP
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Để triển khai thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Danh mục các văn bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Danh mục văn bản), Bộ Tư pháp hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện như sau:

I. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

1. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ giao cho bộ phận/cá nhân làm công tác văn thư theo dõi, cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục trên hộp thư điện tử chung của đơn vị và Cổng thông tin điện tử của Bộ.

2. Văn bản điện tử sử dụng hình thức thông tin qua Cổng thông tin điện tử của Bộ thông qua địa chỉ hộp thư điện tử: [email protected]

3. Văn bản điện tử sử dụng hình thức thông tin qua thư điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư điện tử chung của đơn vị được nhận.

4. Văn bản quy định tại các mục: I, II, III, IV, VI và VII của Danh mục văn bản chỉ được thông tin bằng hình thức văn bản điện tử sau khi các văn bản đó được người có thẩm quyển ký, lấy số công văn, đóng dấu, lưu theo quy định hiện hành của pháp luật về văn thư, lưu trữ (nếu có).

Đối với văn bản có chữ ký hoặc ký và đóng dấu của người, cấp có thẩm quyền thì văn bản đó khi thông tin bằng hình thức văn bản điện tử phải ghi chữ “Đã ký” hoặc “Đã ký và đóng dấu” vào nơi ký của văn bản (trừ trường hợp sử dụng bản điện tử bằng hình thức chụp nguyên bản gốc của văn bản).

5. Đơn vị trực tiếp soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ quy định tại mục: I, II, III, IV và VI của Danh mục văn bản phải đồng thời cập nhật văn bản điện tử vào Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành - mục văn bản đi của đơn vị, khi phát hành văn bản.

6. Các văn bản được quy định tại Danh mục văn bản này không được phát hành bằng văn bản giấy, trừ trường hợp cần thiết trong giải quyết công việc hoặc phục vụ thanh quyết toán về tài chính…

7. Các văn bản, tài liệu thuộc các loại văn bản mật hoặc theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không được thông tin bằng hình thức văn bản điện tử.

8. Đối với các văn bản khác có tính chất tương tự các văn bản, tài liệu (mục VII) nêu tại Danh mục văn bản được thực hiện tương tự như loại văn bản tương ứng theo quy định tại Quyết định số 2043/QĐ-BTP và Công văn này.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Cục Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo về mặt kỹ thuật, công nghệ để triển khai thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; rà soát lại để đảm bảo mỗi đơn vị thuộc Bộ có 01 hộp thư điện tử cố định đang hoạt động; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ sử dụng hộp thư điện tử và cổng thông tin điện tử; tổ chức bồi dưỡng và tập huấn các kỹ năng sử dụng hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử cho cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Bộ.

3. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm: đảm bảo tính chân thực của văn bản được thông tin bằng hình thức văn bản điện tử với văn bản giấy được lưu theo quy định hiện hành; báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại đơn vị mình theo yêu cầu của Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình thực hiện tốt Quyết định số 2043/QĐ-BTP./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thứ trưởng (để biết);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3052/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3052/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2010
Ngày hiệu lực31/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3052/BTP-VP

Lược đồ Công văn 3052/BTP-VP hướng dẫn Quyết định 2043/QĐ-BTP Danh mục các văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3052/BTP-VP hướng dẫn Quyết định 2043/QĐ-BTP Danh mục các văn bản
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3052/BTP-VP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành31/08/2010
       Ngày hiệu lực31/08/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3052/BTP-VP hướng dẫn Quyết định 2043/QĐ-BTP Danh mục các văn bản

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3052/BTP-VP hướng dẫn Quyết định 2043/QĐ-BTP Danh mục các văn bản

             • 31/08/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/08/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực