Công văn 3056/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 3056/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2017 về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3056/BGDĐT-NGCBQLGD 2017 bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3056/BGDĐT-NGCBQLGD
Về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chc danh nghề nghiệp giảng viên

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng Sư phạm.

Thực hiện Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Thông tư liên tịch số 36); Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Thông tư liên tịch số 28); Theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức (Thông tư số 19), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II), Giảng viên (hạng III) (ban hành kèm theo các Quyết định số 1611, 1612, 1613/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chun chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo quy định tại các văn bản trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giảng viên cho 15 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện (có danh sách kèm theo). Việc tham gia bồi dưỡng giúp giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đồng thời đáp ứng tiêu chun CDNN theo quy định.

Tại Điều 6 (Điều khoản chuyn tiếp) của Thông tư liên tịch số 28 quy định: “Viên chức đã được bnhiệm vào các ngạch viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ; Quyết định số 538/TCCP-TC; Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV, nay được bnhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy được bổ nhiệm. ”

Vì vậy, để đảm bảo đầy đủ tiêu chun CDNN quy định tại Thông tư liên tịch số 36 và nhu cầu thăng hạng CDNN cao hơn của giảng viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo, hưng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng theo tiêu chun CDNN cho giảng viên của các cơ sở đào tạo trực thuộc nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Việc cử giảng viên tham dự các khóa bồi dưỡng theo tiêu chun CDNN cần có lộ trình, tránh ảnh hưởng đến các hoạt động của cơ sở đào tạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, SĐT: 024.3623.0604/024.3623.0603) để nghiên cứu, giải quyết.

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo c
áo);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, NGCBQLGD (5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CDNN VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP
(Kèm theo Công văn số 3056/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19 tháng 7 năm 2017)

TT

Tên đơn vị

Nhiệm vụ được giao

1

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giảng viên chính (Hạng II); Giảng viên (Hạng III).

- Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV),

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

2

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giảng viên chính (Hạng II); Giảng viên (Hạng III).

- Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

3

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

- Giảng viên chính (Hạng II); Giảng viên (Hạng III).

- Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

4

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nng

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giảng viên cao cấp (Hạng I); Giảng viên chính (Hạng II); Giảng viên (Hạng III).

- Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

5

Trường ĐH Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giảng viên cao cấp (hạng I); Giảng viên chính (hạng II); Giảng viên (hạng III).

- Giáo viên mầm non hạng II, III, IV.

6

Trường Đại học Đồng Tháp

Bồi dưỡng theo tiêu chun chức danh nghề nghiệp:

- Giảng viên chính (Hạng II); Giảng viên (Hạng III).

- Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

7

Học viện Quản lý giáo dục

Bồi dưỡng theo tiêu chun chức danh nghề nghiệp:

- Giảng viên cao cấp (Hạng I); Giảng viên chính (Hạng II); Giảng viên (Hạng III).

8

Trường Đại học Quy Nhơn

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giảng viên chính (Hạng II); Giảng viên (Hạng III).

- Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

9

Trường Đại học Vinh

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giảng viên cao cấp (Hạng I); Giảng viên chính (Hạng II); Giảng viên (Hạng III).

- Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

10

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giảng viên chính (Hạng II); Giảng viên (Hạng III).

- Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

11

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Bi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giảng viên cao cấp (Hạng I); Giảng viên chính (Hạng II); Giảng viên (Hạng III).

- Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

12

Trường Đại học Cần Thơ

Bồi dưỡng theo tiêu chun chức danh nghề nghiệp:

- Giảng viên chính (Hạng II); Giảng viên (Hạng III).

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

13

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

14

Trường Đại học Đồng Nai

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chc danh nghề nghiệp:

- Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

15

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).

- Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

- Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).

(Danh sách trên gồm 15 đơn vị)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3056/BGDĐT-NGCBQLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3056/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực19/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3056/BGDĐT-NGCBQLGD 2017 bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3056/BGDĐT-NGCBQLGD 2017 bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3056/BGDĐT-NGCBQLGD
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành19/07/2017
        Ngày hiệu lực19/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3056/BGDĐT-NGCBQLGD 2017 bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3056/BGDĐT-NGCBQLGD 2017 bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

           • 19/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực