Công văn 3077/CT-TTHT

Công văn 3077/CT-TTHT năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3077/CT-TTHT 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3077/CT-TTHT
V/v: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình
Địa chỉ: Lô 16 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân

 

Trả lời văn thư số 02032015 ngày 17/3/2015 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế TNDN quy định về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng:

Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực, địa bàn với dự án đang hoạt động.

...”

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN:

Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có).

Trường hợp Công ty hoạt động tại Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, theo trình bày năm 2015 dự kiến tăng vốn điều lệ (vốn đầu tư) thì về nguyên tắc, nếu Công ty chỉ tăng vốn đầu tư nhằm bổ sung vốn lưu động không thực hiện dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu (đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh...) và vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN thì phần thu nhập của Công ty vẫn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (nếu còn trong thời gian được hưởng ưu đãi).

Trường hợp Công ty tăng vốn đầu tư để đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh... (đầu tư mở rộng) thì dự án đầu tư mở rộng này thuộc Khu công nghiệp nằm trên địa bàn quận nội thành của đô thị loại đặc biệt nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Ktra số 1;
- Phòng PC;
- Lưu: HC, TTHT.
2322955-658 Nghi.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Thuộc tính Công văn 3077/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3077/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/04/2015
Ngày hiệu lực 10/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3077/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 3077/CT-TTHT 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3077/CT-TTHT 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3077/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 10/04/2015
Ngày hiệu lực 10/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 3077/CT-TTHT 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Công văn 3077/CT-TTHT 2015 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh

  • 10/04/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/04/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực