Công văn 3090/TCHQ-TXNK

Công văn 3090/TCHQ-TXNK năm 2019 trả lời công văn 246/TMT-XNK hướng dẫn khai báo hải quan cho bộ linh kiện CKD của xe ô tô đầu kéo do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3090/TCHQ-TXNK 2019 hướng dẫn khai báo hải quan cho bộ linh kiện CKD của xe ô tô


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3090/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn 246/TMT-XNK của Công ty CP Ô tô TMT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Ô tô TMT.
(Đ/c: 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 246/TMT-XNK ngày 30/3/2019 của Công ty CP Ô tô TMT về việc hướng dẫn khai báo hải quan cho bộ linh kiện CKD của xe ô tô đầu kéo. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2005/QĐ-BKHCN">05/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô;

Căn cứ quy tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới, theo đó: "Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Quy tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.”

Đối chiếu với quy tắc phân loại nêu trên, trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng là ô tô đầu kéo dùng để kéo sơ mi rơ moóc ở dạng CKD, tức là bộ linh kiện đồng bộ đầy đủ để lắp ráp nên một xe ô tô đầu kéo hoàn chỉnh đáp ứng điều kiện về độ rời rạc theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, điều kiện sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô theo quy định của Chính phủ tại các văn bản dẫn trên thì mặt hàng phù hợp phân loại vào mã số 8701.20.10.

Đề nghị Công ty đối chiếu hàng hóa thực tế nhập khẩu với hướng dẫn nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự định mở tờ khai để được hướng dẫn áp mã số phù hợp theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Ô tô TMT được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3090/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3090/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/05/2019
Ngày hiệu lực 20/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3090/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 3090/TCHQ-TXNK 2019 hướng dẫn khai báo hải quan cho bộ linh kiện CKD của xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3090/TCHQ-TXNK 2019 hướng dẫn khai báo hải quan cho bộ linh kiện CKD của xe ô tô
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3090/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành 20/05/2019
Ngày hiệu lực 20/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3090/TCHQ-TXNK 2019 hướng dẫn khai báo hải quan cho bộ linh kiện CKD của xe ô tô

Lịch sử hiệu lực Công văn 3090/TCHQ-TXNK 2019 hướng dẫn khai báo hải quan cho bộ linh kiện CKD của xe ô tô

  • 20/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực