Công văn 3103/BTP-BTTP

Công văn 3103/BTP-BTTP năm 2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3103/BTP-BTTP năm 2014 nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3103/BTP-BTTP
V/v hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Liên đoàn luật sư Việt Nam:
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Theo quy định tại Điều 40 và Điều 49 của Luật luật sư thì tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình hoặc trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận thì luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho hoạt động hành nghề của mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Thực hiện quy định nêu trên của Luật luật sư, đã có một số tổ chức hành nghề luật sư thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình. Theo Báo cáo của Sở Tư pháp 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến ngày 08/7/2014, trên cả nước có gần 500 trên tổng số 3361 tổ chức hành nghề luật sư mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình, 02 Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư là thành viên của Đoàn mình. Cũng theo Báo cáo của các Sở Tư pháp thì trên cả nước hiện có 101 tổ chức kinh doanh bảo hiểm có bán loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức hành nghề luật sư, Đoàn luật sư mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư tại tổ chức kinh doanh bảo hiểm có trụ sở tại địa phương mình hoặc tại địa phương khác, nơi có tổ chức kinh doanh bảo hiểm bán loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Tuy nhiên, bên cạnh các tổ chức hành nghề luật sư nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư thì vẫn còn nhiều tổ chức hành nghề luật sư chưa thực hiện nghĩa vụ này.

Một trong những nguyên nhân của thực trạng nêu trên là do pháp luật về luật sư và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm liên quan đến nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư chưa tương thích. Cụ thể là Luật luật sư quy định tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình, nhưng Luật Kinh doanh bảo hiểm (điểm b khoản 2 Điều 8) chỉ quy định hoạt động tư vấn pháp luật là hoạt động phải mua bảo hiểm bắt buộc mà không phải tất cả các hoạt động hành nghề của luật sư. Bên cạnh đó, cho đến nay, chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm đối với hoạt động tư vấn pháp luật.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên, đồng thời để đảm bảo thực hiện thống nhất nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư, qua đó, nâng cao hiệu lực thi hành của Luật luật sư, góp phần nâng cao chất lượng hành nghề của luật sư, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, Bộ Tư pháp đề nghị:

1. Tổ chức hành nghề luật sư nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho hoạt động hành nghề của mình trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận.

2. Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trách nhiệm giám sát việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư theo quy định tại khoản 8 Điều 61 của Luật luật sư; liên hệ, giới thiệu tổ chức kinh doanh bảo hiểm có bán loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư cho các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; hướng dẫn các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân tại địa phương thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Đoàn luật sư có thể tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư là thành viên của Đoàn mình theo phương thức đã được Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng thực hiện. Trên cơ sở thống nhất ý kiến với các tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở tại địa phương và các luật sư thành viên, Đoàn luật sư liên hệ với tổ chức kinh doanh bảo hiểm có bán loại hình bảo hiểm trách nhiệm của luật sư và thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của Đoàn mình.

3. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Đoàn luật sư hướng dẫn các tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở tại địa phương, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư, tiến hành kiểm tra, thanh tra về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư.

4. Liên đoàn luật sư Việt Nam làm việc với một số tổ chức kinh doanh bảo hiểm lớn để trao đổi về việc kinh doanh loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư; căn cứ vào tình hình thực tiễn, thảo luận, thống nhất với các tổ chức kinh doanh bảo hiểm này về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm; giới thiệu tổ chức kinh doanh bảo hiểm có bán loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư cho các Đoàn luật sư, hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư.

Đối với một số địa phương chưa có tổ chức kinh doanh loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư thì Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân có thể mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức kinh doanh bảo hiểm tại các địa phương khác. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam kịp thời hướng dẫn giải quyết.

Bộ Tư pháp đề nghị các cá nhân, tổ chức nêu trên nghiêm túc triển khai quy định của Luật luật sư về việc thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư và báo cáo kết quả triển khai về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và theo địa chỉ email oanhdtk@moj.gov.vn trước ngày 30/10/2014.

(Xin gửi kèm theo Danh sách các tổ chức kinh doanh bảo hiểm có bán loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư).

(Trong trường hợp cần thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Mai theo số điện thoại 04.6273.9506 hoặc đồng chí Dương Thị Kiều Oanh theo số điện thoại 04.6273.9505).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC KINH DOANH BẢO HIỂM CÓ BÁN LOẠI HÌNH BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ
(Kèm theo Công văn số 3103/BTP-BTTP ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tư pháp)

Stt

Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương

Tổ chức kinh doanh bảo hiểm bán loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư

1.

Điện Biên

04 Công ty:

- Bảo hiểm Quân đội;

- Công ty bảo hiểm Toàn Cầu;

- Công ty bảo hiểm Bưu Điện;

- Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư.

1

Bình Thuận

01 Công ty: Công ty bảo hiểm Mic Khánh Hòa thuộc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội; địa chỉ: số 10, đường 19/4, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3.

Kiên Giang

04 Công ty:

- Công ty bảo hiểm Bảo Việt Kiên Giang;

- Công ty Bảo Minh Kiên Giang; địa chỉ: số 1186 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

- Văn phòng Kiên Giang thuộc Công ty bảo hiểm Mic Cần Thơ;

- Phòng Kinh doanh khu vực Kiên Giang thuộc Công ty bảo hiểm PVI Cà Mau.

4.

Bình Định

02 Công ty:

- Đại lý Bảo hiểm Quân đội Mic; địa chỉ: số 120 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Bảo Minh Bình Định; địa chỉ: số 87 Mai Xuân Thưởng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

5.

Ninh Thuận

01 Công ty: Công ty Cổ phần bảo hiểm PJICO - Chi nhánh Lâm Đồng; địa chỉ: số A16 Trần Lê, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

6.

Nam

02 Công ty:

- Công ty cổ phần bảo hiểm AAA - Chi nhánh Hà Nam;

- Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Dầu khí PVI Việt Nam - Văn phòng đại diện Hà Nam.

7.

Sơn La

Công ty Bảo Việt tỉnh Sơn La đang nghiên cứu cung cấp BHTNNN của luật sư và công chứng viên

8.

Bình Phước

02 Công ty:

- Công ty Bảo Minh Bình Phước thuộc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh; địa chỉ: Đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

- Công ty bảo hiểm PVI Bình Dương thuộc Tổng Công ty bảo hiểm PVI; địa chỉ: số 48 Hoàng Văn Thụ, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

9.

Thừa Thiên Huế

04 Công ty:

- Công ty bảo hiểm Bảo Long khu vực Trung Bộ; địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 054.3978.288;

- Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông chi nhánh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 4 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 054.3815.151;

- Công ty cổ phần bảo hiểm AAA - chi nhánh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 14 Lê Quý Đôn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 054.3837.666;

- Công ty Bảo Minh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 54 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 054.3826.900.

10.

Đắk Lắk

01 Công ty: Công ty bảo hiểm Bưu điện khu vực Tây Nguyên; địa chỉ: số 27 đường Trần Khánh Dư, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

11.

Lai Châu

01 Công ty: Công ty Bảo Việt

12.

Tây Ninh

01 Công ty: Công ty Bảo Việt

13.

Thanh Hóa

04 Công ty:

- Công ty bảo hiểm Petrolimex Thanh Hóa-PJICO;

- Chi nhánh Công ty Bảo Việt bảo hiểm Thanh Hóa;

- Công ty Bảo Minh Thanh Hóa (số tiền bảo hiểm tối thiểu 1.000.000đ);

- Công ty Bảo hiểm PVI Thanh Hóa; địa chỉ: số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

14.

Vĩnh Phúc

Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn tỉnh đều kinh doanh loại hình BHTNNN của luật sư.

(Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO - Chi nhánh Vĩnh Phúc; địa chỉ: số 27 Ngô Gia Tự, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

15.

Lâm Đồng

01 Công ty: Công ty bảo hiểm Mic Tây Nguyên; địa chỉ số 199 đường Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

16.

Thái Nguyên

01 Công ty: Công ty bảo hiểm Bảo Minh Thái Nguyên; địa chỉ: số 125B đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

17.

Yên Bái

02 Công ty:

- Bảo Việt Yên Bái, trụ sở tại 1030 Đường Điện Biên, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

- Bảo Minh Yên Bái, trụ sở tại tổ 46, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

18.

Tuyên Quang

01 Công ty: Công ty Bảo Việt Tuyên Quang

19.

Quảng Ngãi

05 Công ty bảo hiểm kinh doanh loại hình BHTNNN của luật sư

20.

Bến Tre

01 Công ty: Công ty bảo hiểm Bảo Minh Bến Tre; địa chỉ 109A Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

21.

Phú Yên

03 Công ty:

- Công ty Bảo Việt Phú Yên; địa chỉ số 198 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

- Công ty Bảo Minh Phú Yên; địa chỉ số 55 Lê Thánh Tôn, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

- Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long Phú Yên; địa chỉ số 244 Hùng Vương, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

22.

Bắc Ninh

05 Công ty:

- Công ty bảo hiểm Bảo Việt Bắc Ninh;

- Công ty bảo hiểm PJICO Bắc Ninh;

- Công ty bảo hiểm Quân đội Bắc Ninh;

- Công ty bảo hiểm Bảo Minh Bắc Ninh;

- Công ty bảo hiểm BIDV, chi nhánh Đông Bắc.

23.

Quảng Bình

01 Công ty: Công ty bảo hiểm PJICO Quảng Bình.

24.

Đồng Tháp

01 Công ty: Công ty Bảo Minh Đồng Tháp; địa chỉ: số 70 Võ Trường Toản, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

25.

Tiền Giang

03 Công ty:

- Công ty bảo hiểm Bưu điện Tiền Giang, số 59 đường 30/4, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Công ty bảo hiểm Tiền Giang;

- Công ty Bảo Minh Tiền Giang.

26.

Gia Lai

03 Công ty:

- Công ty bảo hiểm Pjico Gia Lai, địa chỉ số 231 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

- Công ty bảo hiểm Mic Gia Lai, địa chỉ số 80 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

- Công ty bảo hiểm Bảo Minh Gia Lai, địa chỉ số 03 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

27.

Quảng Bình

01 Công ty: Công ty Bảo hiểm PJICO Quảng Bình

28.

Long An

03 Công ty:

- Công ty bảo hiểm PJICO Long An; địa chỉ số 26, đường số 2 KDC Trung tâm IDICO, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

- Công ty Bảo Minh Long An, địa chỉ số 75 đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

- Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông-chi nhánh Long An, địa chỉ số 106 đường Hùng Vương phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

29.

Quảng Ninh

02 Công ty:

- Công ty bảo hiểm Mic Quảng Ninh - Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội, địa chỉ: Tổ 66 khu 3 phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh.

- Công ty Bảo Minh Thăng Long, địa chỉ: số 2 Giảng Võ, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

30.

Hà Nội

07 Công ty:

- Công ty CP Bảo Minh Đông Đô, địa chỉ: số 148 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội;

- Công ty Bảo Minh Thăng Long, địa chỉ: số 2 Giảng Võ, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội;

- Tổng Công ty CP bảo hiểm Dầu khí VN; địa chỉ: số 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;

- Tổng Công ty CP bảo hiểm Quân đội - Mic; địa chỉ: tầng 10 tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội;

- Công ty bảo hiểm PVI Thăng Long, số 45A Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Công ty bảo hiểm QBE Việt Nam, Phòng 1603 Tầng 16 Metropolitan Tower, 235 Đồng Khởi, quận 1, TPHCM;

- Công ty bảo hiểm Chartis, số 83A tầng 4 Trần Quốc Toàn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

31.

Đà Nẵng

07 Công ty:

- Chi nhánh Công ty CP Bảo hiểm hàng không tại Đà Nẵng;

- Công ty bảo hiểm PJICO Đà Nẵng;

- Công ty Bảo Việt Đà Nẵng;

- Công ty bảo hiểm Bưu điện Đà Nẵng;

- Công ty bảo hiểm Mic Đà Nẵng;

- Công ty bảo hiểm PVI;

- 01 Công ty bảo hiểm tại TPHCM.

32.

Bà Rịa - Vũng Tàu

02 Công ty:

- Công ty bảo hiểm PVI Vũng Tàu;

- Công ty bảo hiểm Bảo Long.

33.

Bình Dương

02 Công ty:

- Công ty Bảo Minh Bình Dương thuộc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, địa chỉ: số 522 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

- Công ty Bảo Việt Bình Dương thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, địa chỉ: số 124 Lý Thường Kiệt, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

34.

TP Hồ Chí Minh

23 Công ty: có danh sách kèm theo

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC KINH DOANH BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Công văn số 3103/STP-BTTP ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tư pháp)

Stt

Tên tổ chức bán bảo hiểm

Địa chỉ

1

Công ty bảo hiểm ACE

Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Tầng 8, phường, Đakao, Quận 1, TP.HCM

2

Công ty bảo hiểm AIG

Lầu 9, Saigon Centre, 65 Lê lợi, Quận 1

3

Công ty bảo hiểm Bảo Long

449 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1

4

Công ty bảo hiểm Bảo Minh Chợ Lớn

Tầng 4, số 35B-C, Đường 3 tháng 2, phường 11, Quận 10 TP.HCM

5

Công ty bảo hiểm Bảo Minh Bến Thành

159 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM

6

Công ty bảo hiểm Bảo Việt Sài Gòn

Lầu 1&2 tòa nhà Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

7

Công ty bảo hiểm Bảo Việt TP.HCM

23-25 Thái Văn Lung, phường Bến nghé, Quận 1

8

Công ty bảo hiểm Bưu điện Bến Thành

216 Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, TP.HCM

9

Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng không Việt nam chi nhánh TP.HCM

110 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 TP.HCM

10

Công ty bảo hiểm MIC Nam Sài Gòn

180 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM

11

Công ty bảo hiểm MIC Bắc Sài Gòn

Số 3 Nguyễn Oanh, q. Gò Vấp, TP.HCM

12

Công ty bảo hiểm Phú Hưng

Tầng 2, 801 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7

13

Công ty bảo hiểm PVI Bến Thành

13 Cao Thắng, phường 2, Quận 3, TP.HCM

14

Công ty bảo hiểm PVI Đông Nam Bộ

R101, R102 Võ Thị Sáu, p Thống Nhất, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

15

Công ty bảo hiểm PVI phía Nam

Phòng 8&9, lầu 9 Vinom, 47 Lý Tự Trọng, Quận 1

16

Công ty bảo hiểm PVI TP.HCM

172 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1

17

Công ty bảo hiểm Bảo Minh Chợ Lớn

Tầng 4, số 35B-C, Đường 3 tháng 2, phường 11, Quận 10 TP.HCM

18

Công ty bảo hiểm Bảo Minh Sài Gòn

A1-16 Đường số 1, khu Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh

19

Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông

80 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, TP.HCM

20

Tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM

21

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long

185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

22

Công ty bảo hiểm PJICO Gia Định

24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh

23

Công ty bảo hiểm QBE Việt Nam

Phòng 1302A, lầu 13, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3103/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3103/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3103/BTP-BTTP năm 2014 nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3103/BTP-BTTP năm 2014 nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3103/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành14/07/2014
        Ngày hiệu lực14/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3103/BTP-BTTP năm 2014 nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3103/BTP-BTTP năm 2014 nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư

             • 14/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực