Công văn 3104/BCA-C04

Công văn 3104/BCA-C04 về tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2019 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2020 do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3104/BCA-C04 2019 công tác phòng chống ma túy phương hướng công tác trọng tâm


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3104/BCA-C04
V/v tổng kết tình hình, kết quả công tác PCMT năm 2019 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, đoàn thể thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Ủy ban nhân dân các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG), để có cơ sở báo cáo Chính phủ và UBQG tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2019 và đề xuất phương hưng công tác năm 2020, Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy của UBQG đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể thành viên UBQG và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo tng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2019 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2020.

Về nội dung và số liệu thống kê, đề nghcác đồng chí báo cáo theo đề cương và bảng thống kê số liệu gửi kèm; đồng thời rà soát báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Chương trình công tác năm 2019 của UBQG (ban hành kèm theo Công văn số 50/PCAIDSMTMD ngày 21/3/2019 của UBQG). Mốc thời gian báo cáo và số liệu thống kê được tính từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019 theo Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 của Thủ tưng Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.

Đnghị báo cáo tổng kết đảm bo đúng nội dung, mốc thời gian quy định và gửi về Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an (qua Văn phòng Thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy và hợp tác quốc tế, số 499 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; Fax: 069.2345341, điện thoại: 069.2345075 hoặc 0847989886) trước ngày 15/11/2019 để kịp tổng hợp báo cáo Chính phủ và UBQG./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng, CT UBQG (để
b/c);
- Đ/c Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng, Phó CTUBQG
(để b/c);
- V
ăn phòng Chính ph(để p/h);
- Lưu: VT, C04 (VPTT)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tưng Lê Quý Vương

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCMT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020
(Gửi kèm Công v
ăn s: 3104/BCA-C04 ngày 16/10/2019 của Bộ Công an)

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCMT NĂM 2019

I. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy

Khái quát diễn biến tình hình tệ nạn ma túy (xu thế mới, nét nổi bật ở địa phương hoặc lĩnh vực do các bộ, ngành quản lý) trên các lĩnh vực:

1. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy

- Khái quát tình hình tội phạm ma túy trong khu vực và trên thế giới

- Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong nước:

+ Phân tích diễn biến tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn; các tuyến, địa bàn hoạt động chủ yếu của các đối tượng;

+ Nêu phương thức, thủ đoạn mới mà các đối tượng sử dụng để mua bán, vận chuyển trái phép và tổ chức sử dụng ma túy;

+ Nguồn ma túy vận chuyển vào địa phương;

+ Tình trạng các đối tượng manh động, chống trlực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bt;

+ Các loại ma túy thường mua bán, vận chuyển, loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường; xu hướng mua bán, vận chuyển các loại ma túy...

2. Tình trạng sử dụng ma túy, tình hình người nghiện ma túy (có Bảng thống kê tình hình người nghiện kèm theo)

+ Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, số người sử dụng ma túy ngoài xã hội, thành phần, loại ma túy sử dụng;

+ Tình trạng sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các hành vi vi phạm pháp luật do người sử dụng ma túy gây ra;

+ Số xã, phường, thtrấn có tệ nạn ma túy, phân loại xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy theo Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA của Bộ trưng Bộ Công an...

3. Tình hình trồng, tái trồng cây có chất ma túy

+ Diện tích phát hiện và triệt phá, đa bàn phân bố (số liệu cụ thể);

+ Mục đích trồng cây thuốc phiện, cây cần sa;

+ Phương thức, thủ đoạn để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng...

II. Kết quả công tác PCMT

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

- Khái quát nội dung, kết quả công tác chỉ đạo của Ban Chđạo phòng, chng AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các bộ, ngành, đoàn thể và tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Kết quả công tác tham mưu, chđạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các đề án, dự án thuộc Chương trình phòng, chng ma túy đến năm 2020;

- Kết quả công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức các đợt cao điểm tn công trn áp tội phạm; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; tổ chức triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn”, v.v...

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

- Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy (có số liệu cụ thể);

- Đánh giá hiệu quả các loại hình thông tin, tuyên truyền ở đa phương hoặc do các bộ, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện;

- Việc đổi mới trong hình thức, nội dung, đối tượng tuyên truyền;

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy...

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy

- Kết quả đấu tranh với các tổ chức, đường dây, băng nhóm tội phạm ma túy của lực lượng công an, biên phòng, cảnh sát biển và hải quan. Công tác phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma túy (thống kê và phân tích số liệu phát hiện, bt giữ, xử lý của các lực lượng tăng, giảm so với năm trước; nêu các vụ đin hình);

- Kết qugiải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy;

- Kết quả phối hợp với các lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của các nước (có số liệu cụ thể) trong việc trao đi thông tin, bắt giữ tội phạm về ma túy, bt đối tượng có lệnh truy nã, tương trợ tư pháp và thực hiện các chuyên án đấu tranh chng tội phạm về ma túy (đi với các địa phương giáp bin; các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát bin, hải quan);

- Kết qucông tác truy tố và xét xử các vụ án về ma túy của cơ quan kiểm sát và tòa án (thống kê và phân tích số liệu cụ thể)...

4. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, công tác quản lý và kiểm soát tiền chất

- Kết quả triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa việc lạm dụng các chất gây nghiện, chất hướng thần và sử dụng sai mục đích các loại tiền chất;

- Kết quả hoạt động ca các đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy các bộ, ngành, địa phương...

5. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện các đề án cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai; ban hành các cơ chế, chính sách về cai nghiện, quản lý sau cai tại đơn vị, địa phương;

- Công tác chđạo triển khai các kế hoạch, chỉ tiêu về công tác cai nghiện và quản lý sau cai; tổng kết, đánh giá các hình thức, biện pháp cai nghiện.

- Tình hình nâng cp, cải tạo và mở rộng các cơ sở điều trị nghiện ma túy (số lượng cơ sở; công suất tiếp nhận học viên vào cai nghiện của mỗi cơ s);

- Kết quả tổ chc cai nghiện, hỗ trợ dạy nghề tại các trung tâm, cơ sở cai nghiện; cai nghiện tại gia đình; cộng đng; cai nghiện bng thuc thay thế; thực hiện công tác quản lý sau cai và phòng, chng tái nghiện ma túy; số người được cai nghiện thành công (có số liệu cụ thể);

- Chương trình điều trị thay thế bng Methadone và các loại thuốc thay thế khác;

- Công tác quản lý, tạo việc làm cho người sau cai nghiện...

6. Công tác phòng, chống trồng cây có chất ma túy

- Tình hình và kết quả thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức phát hiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy; kết quả xử lý đối với các đối tượng trồng cây có chứa chất ma túy (có số liệu kèm theo);

- Ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách ưu tiên đối với đồng bào vùng thực hiện xóa bỏ và thay thế việc trồng cây có cha chất ma túy (nếu có); kết qulồng ghép chương trình xóa bỏ và thay thế cây có chứa cht ma túy với các chương trình, dự án phát trin kinh tế - xã hội ở địa phương (các chương trình, dự án đang được thực hiện ở địa phương)...

7. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

- Tình hình, kết quả công tác chỉ đạo triển khai thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quphòng, chống tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn”;

- Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án;

- Thống kê xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, trong đó phân loại trọng điểm: loại I, II, III (có bảng thống kê kèm theo)...

8. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

- Tình hình, kết quả công tác hợp tác quốc tế đa phương, song phương với các nước, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới, với các tổ chức quốc tế trong phòng, chống ma túy;

- Tình hình, kết quả hợp tác với các địa phương của các nước có chung đường biên giới trong phòng, chống ma túy;

- Công tác phi hợp chia sẻ thông tin với các nước, các tchức quốc tế v phòng, chng ma túy; phối hợp điều tra, khám phá các đường dây vận chuyn ma túy xuyên quốc gia, truy bắt các đối tượng truy nã...

- Kết quả tranh thủ sự ủng hộ ca quốc tế về kinh nghiệm, kỹ thuật, trang thiết bị, tài chính cho các hoạt động phòng, chống ma túy; hỗ trợ đào tạo, tập hun nâng cao năng lực cho cán bộ

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm: Đánh giá những mặt đạt được hoặc vượt chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; khó khăn, vướng mắc:

- Đánh giá những mặt chưa đạt được theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; nguyên nhân (chủ quan, khách quan);

- Khó khăn, vướng mắc trong triển khai các mặt công tác PCMT.

IV. Kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCMT

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020

Đánh giá, dự báo tình hình, xu hướng tệ nạn và tội phạm ma túy tại địa phương, theo lĩnh vực quản lý... và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 theo các lĩnh vực:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy

4. Công tác kiểm soát các hoạt động hp pháp liên quan đến ma túy, công tác quản lý và kiểm soát tiền chất

5. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai

6. Công tác phòng, chống trồng cây có chất ma túy

7. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

8. Công tác hp tác quốc tế về phòng, chống ma túy./.

 

BAN CHĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS
VÀ PC TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM TỈNH, TP………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……………, ngày  tháng  năm 2019

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU NGHIỆN MA TÚY NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số ….. ngày..... tháng ….. năm 2019 ca Ban Chỉ đạo phòng, chng AIDS và phòng, chng tệ nạn ma túy, mại dâm tnh (thành phố) ………………)

Mốc thời gian báo cáo và số liệu thống kê được tính từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG

TỔNG SỐ NGƯỜI NGHIỆN

HIỆN Ở TẠI

SO VỚI NĂM 2018

ĐỘ TUỔI NGƯỜI NGHIỆN

NGHỀ NGHIỆP

Cộng đồng

Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao đng XH

Trại tạm giam, nhà tạm giữ do CA tnh, TP qun

Tăng

Giảm

Dưới 16

Từ 16 đến 30

Trên 30

Học sinh, sinh viên

Giáo viên

Công nhân, viên chức, lao động

Tổng số:

(1) = (2) + (3) + (4)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: So sánh tng số người nghiện năm 2018 vi tổng số người nghiện năm 2019 để ghi số liệu vào cột (5) hoặc cột (6).

II. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN TĂNG, GIẢM

TỔNG SỐ TĂNG

NGUYÊN NHÂN TĂNG

TNG SGIẢM

NGUYÊN NHÂN GIẢM

Nghiện mi

Nghiện cũ mới phát hin

Tái nghiện

Tù tha, đặc xá về

Từ nơi khác đến

Nguyên nhân khác

Chết

Cai nghiện thành công

Chuyển đi nơi khác

Đi Trại giam, CSGD

Nguyên nhân khác

(1) = Σ2 -> 7

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)= Σ 9->13

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PHÂN TÍCH THEO LOẠI MA TÚY, HÌNH THỨC SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI NGHIỆN

HÌNH THỨC SDỤNG

LOẠI MA TÚY THƯỜNG SỬ DỤNG

TNG CỘNG (theo hàng ngang

Thuốc phiện

Herôin

Cần sa

Ma túy tng hợp

Tân dược gây nghiện

Loại khác

 

1. Hút

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hít

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tiêm chích

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ung

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hình thức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG CỘNG (Theo hàng dọc)

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TỆ NẠN MA TÚY Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Số TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

TNG SỐ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

SXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRN KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY

SỐ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ TỆ NẠN MA TÚY

Tổng s

, phường, thị trấn không phải trọng điểm về ma túy

Xã, phưng, thị trn trọng điểm về tệ nạn ma túy

Trọng điểm loại I

Trọng điểm loại II

Trọng điểm loại

1.

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tỷ lệ (%)

100%

 

 

 

 

 

 

3.

So với năm 2018

Tăng

 

 

 

 

 

 

 

Gim

 

 

 

 

 

 

. .

Ghi chú: Việc phân tích xã, phường, thị trn trọng điểm vtệ nạn ma túy được thc hiện theo Quyết định s 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành tiêu chí phân loại và mc h trkinh phí cho xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy trong Chương trình MTQG về phòng, chng ma túy./.

 

CÁN BỘ THỐNG KÊ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3104/BCA-C04

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3104/BCA-C04
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2019
Ngày hiệu lực16/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3104/BCA-C04 2019 công tác phòng chống ma túy phương hướng công tác trọng tâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3104/BCA-C04 2019 công tác phòng chống ma túy phương hướng công tác trọng tâm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3104/BCA-C04
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành16/10/2019
        Ngày hiệu lực16/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3104/BCA-C04 2019 công tác phòng chống ma túy phương hướng công tác trọng tâm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3104/BCA-C04 2019 công tác phòng chống ma túy phương hướng công tác trọng tâm

           • 16/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực